Help Print this page 
Title and reference
System för ekonomiskt stöd till medlemsländers betalningsbalans

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

System för ekonomiskt stöd till medlemsländers betalningsbalans

Genom förordningen inrättas ekonomiskt stöd till de EU-medlemsländer som inte infört euron. Dessa kan utnyttja det ekonomiska stödet vid svårigheter med betalnings- eller kapitalbalansen. Lånen är begränsade till 12 miljarder euro.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd inrättas. Systemet gör det möjligt att bevilja lån till en eller flera medlemsländer som har drabbats av svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter avseende betalningsbalansen eller kapitalbalansen. Endast de medlemsländer som inte infört euron kan använda EU-systemet.

Förordningen fastställer ansökningsförfarandet och formerna för beviljande av lån till de medlemsstater som får utnyttja systemet.

Förfarande

Rådet får använda systemet på initiativ av kommissionen, i samförstånd med det berörda medlemslandet, eller på initiativ av det medlemsland som drabbats av svårigheter.

För att erhålla ett medelfristigt ekonomiskt stöd ska medlemsstaten tillsammans med kommissionen göra en bedömning av dess behov och lägga fram ett utkast till saneringsprogram till kommissionen och ekonomiska och finansiella kommittén. När rådet har undersökt situationen i det medlemsland som har ansökt om ekonomiskt stöd ska det besluta om:

  • ett lån eller ett lämpligt finansieringssystem ska beviljas, om dess belopp och dess genomsnittliga löptid;
  • de villkor i fråga om den ekonomiska politiken som är knutna till det medelfristiga ekonomiska stödet i syfte att återupprätta en varaktig betalningsbalans;
  • de närmare villkoren för lånet eller finansieringssystemet där utbetalning eller dragning i regel sker i på varandra följande delar.

Kommissionen och den berörda medlemsstaten upprättar därmed ett samförståndsavtal som detaljerat framställer villkoren som fastställs av rådet. Avtalet ska sedan översändas till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén löpande kontrollera om det medlemsland som har erhållit ett lån av gemenskapen bedriver en ekonomisk politik som överensstämmer med saneringsprogrammet eller med övriga villkor. Medlemslandet ska här lämna kommissionen all nödvändig information och utan inskränkningar samarbeta med den. Om ytterligare delar av stödet betalas ut beror på resultaten av denna kontroll.

Former för lån

De transaktioner som sker i samband med upplåning eller utlåning ska ske i euro. De ska ske med samma valutadag och får varken medföra någon ändring av förfallodagen eller någon ränterisk, eller någon annan kommersiell risk för EU.

På begäran av det medlemsland som har beviljats ett lån kan lånet lösas i förtid.

På begäran av det medlemsland som har beviljats ett lån, och om omständigheterna tillåter en förbättring av lånens räntesats, får kommissionen refinansiera eller lägga om de finansiella villkoren för hela eller delar av sin ursprungliga upplåning. Sådana transaktioner får inte leda till att lånets genomsnittliga löptid förlängs eller till att utestående belopp ökas. Kostnaderna för avslut och genomförande av varje transaktion ska betalas av det medlemsland som beviljats ett lån. Ekonomiska och finansiella kommittén ska informeras om transaktionerna.

Dessutom är den totala mängd lån som kan beviljas medlemsstaterna inom systemet för ekonomiskt stöd för betalningssaldon begränsat till 50 miljarder euro. För detta ändamål får kommissionen, i EU:s namn, låna på kapitalmarknaderna eller av finansinstitut.

ECB ska vidta nödvändiga åtgärder för att administrera lånen.

Mottagarlandet bör öppna ett särskilt konto hos sin nationella centralbank för förvaltningen av stödet. Betalningarna ska också överföras till ett konto hos ECB sju arbetsdagar före det datum då den faktiska betalningen genomförs.

Den Europeiska revisionsrätten har rätt att utföra kontroller eller nödvändiga räkenskapsgranskningar. Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning kan även skicka tjänstemän till den medlemsstat som beviljats ekonomiskt stöd för att utföra dessa kontroller.

Kompatibilitet med andra system för ekonomiskt stöd

Lån som beviljas inom systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd kan ingripa som komplement till kortfristigt ekonomiskt stöd som beviljas av Europeiska centralbanken (ECB) i enlighet med enheten för mycket kortfristig finansiering.

Systemet för medelfristigt stöd till betalningsbalansen är också kompatibel med den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. Stabiliseringsmekanismen ger ekonomiskt stöd till medlemsstater i ekonomiska svårigheter.

Till sist, när en medlemsstat som inte antagit euron föreslår att utanför EU utnyttja finansieringskällor, bör den först rådfråga kommissionen och de andra medlemsstaterna. Dessa rådfrågningar äger rum inom den ekonomiska och finansiella kommittén. De har som mål att i första hand undersöka de möjligheter som ges av systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till betalningsbalansen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 332/2002

24.2.2002

-

EGT L 53, 23.2.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1360/2008

1.1.2009

-

EUT L 352, 31.12.2008

Förordning (EG) nr 431/2009

28.5.2009

-

EUT L 128, 27.5.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska centralbankens beslut ECB/2003/14 av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd [Europeiska unionens officiella tidning L 297 av den 15 november 2003]. Denna förordning från ECB genomför artikel 9 i förordning (EG) nr 332/2002 och säkerställer hanteringen av lån som beviljats i enlighet med förordningen.

Senast ändrat den 15.09.2011

Top