Help Print this page 
Title and reference
Civil luftfart och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Civil luftfart och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Denna förordning utökar EU:s befogenheter på området för luftfartssäkerhet och inför nya bestämmelser inom området flygoperationer, certifiering och utbildning av besättning. Den inför också ett bötessystem för dem som bryter mot säkerhetsbestämmelserna. Förordningen ger även Europeiska byrån för luftfartssäkerhet större befogenheter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordningen ska tillämpas på konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartsprodukter, delar och anordningar samt personal och organisationer med koppling till sådan verksamhet. Förordningens syfte är att:

 • införa gemensamma bestämmelser för luftsäkerhet för att garantera en hög säkerhetsnivå för passagerare och säkerställa miljöskyddet;
 • skapa lika villkor för alla aktörer på den inre marknaden för luftfart samt underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster genom erkännande av certifikat som fastställs av de behöriga myndigheterna;
 • göra certifieringsförfarandet enklare och mer effektivt genom en centralisering på europeisk nivå av de verksamheter där detta är möjligt;
 • främja Europeiska unionens syn på säkerhetsnormer och säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten i hela världen.

För att uppnå målen föreskriver förordningen framför allt att en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EASA) inrättas och att dess befogenheter stärks.

EN EUROPEISK BYRÅ FÖR LUFTFARTSÄKERHET (EASA)

EASA:s struktur, uppgifter och finansiering

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) är ett EU-organ som ska vara en juridisk person. EASA styrs av en verkställande direktör och av en styrelse som består av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen. Byråns personal ska bestå av ett strikt begränsat antal tjänstemän som utsetts eller avdelats av kommissionen eller medlemsstaterna för arbetsledande uppgifter samt personal som anställs av byrån utifrån dess behov. Styrelsen har en övervakande funktion.

EASA ska ha följande huvuduppgifter:

 • bistå kommissionen vid utarbetandet av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet samt ge kommissionen det tekniska, vetenskapliga och administrativa stöd den behöver för att kunna utföra sina uppgifter;
 • genomföra standardiseringsinspektioner för att säkerställa att dessa bestämmelser efterlevs i medlemsstaterna;
 • utfärda certifikat till europeiska företag som är verksamma inom konstruktion av luftfartyg och certifiera luftfartyg som används i Europa samt certifiera lufttrafikföretag, underhålls- eller utbildningsorganisationer i tredjeländer.

Byrån ska avge yttranden och utfärda rekommendationer till kommissionen eller utfärda certifieringsspecifikationer och godtagbara sätt att uppfylla EU:s krav.

Byrån ska upprätta ett årligt arbetsprogram i syfte att främja en stadig förbättring av europeisk luftfartssäkerhet. I programmet ska klart anges vilka uppdrag och uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med det föregående året.

Byråns intäkter ska framför allt bestå av avgifter (för de certifikat som byrån utfärdar samt för publikationer, utbildning och andra tjänster som byrån tillhandahåller) och bidrag från EU, tredjeländer och medlemsstater.

GEMENSAMMA REGLER OM LUFTFARTSSÄKERHET

Luftvärdighet

Luftvärdigheten avser luftfartygens förmåga att flyga säkert. Detta är uppenbart ett av de viktigaste kraven för luftfartyg. EU kräver därför att luftfartyg har ett luftvärdighetsbevis innan de kan tas i bruk. Andra typer av intyg krävs också för:

 • produkter, delar och anordningar som installeras i luftfartyg;
 • företag som konstruerar och producerar luftfartyg;
 • organisationer och personal som har hand om uppföljning av luftvärdighet och underhåll av luftfartyg.

Miljö

Produkter, delar och anordningar som hör till luftfartyg ska uppfylla de miljöskyddskrav som anges i konventionen angående internationell civil luftfart, den så kallade Chicagokonventionen. Dessa bestämmelser skärptes på ICAO-nivå 2011. En liknande skärpning av reglerna har genomförts EU-nivå genom ökade miljöskyddskrav i förordning (EU) nr 6/2013 (artikel 6.1), men undantag medges under en övergångsperiod fram till den 31 december 2016.

Besättningens certifiering

Piloter ska inneha ett flygcertifikat och ett medicinskt intyg som är knutna till den verksamhet de bedriver. Flygcertifikatet utfärdas för en person om han eller hon uppfyller vissa krav i fråga om teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter, språkkunskaper och erfarenhet.

Organisationer som har ansvar för utbildning och flygsimuleringsoperatörer ska genomgå en lämplig certifiering.

De medlemmar i kabinbesättningen som deltar vid kommersiell trafik ska ha ett intyg och deras medicinska status ska kontrolleras regelbundet, för att säkerställa att de är i stånd att på ett säkert sätt utföra de säkerhetsuppgifter som ålagts dem.

Flygtrafik

Operatörer inom luftfartssektorn är personer eller företag som driver luftfartyg, som privata piloter eller luftfartsföretag. Alla kommersiella operatörer ska genomgå en certifiering vars kravnivå beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och som framför allt ska säkerställa en hög säkerhetsnivå för kommersiella lufttransporter.

Dessutom ska operatörer från tredjeländer som använder europeiska flygplatser också uppfylla vissa av EU-kraven.

Flygplatser och styrning av flygtrafiken

Flygplatser är strukturer som är avsedda att användas för luftfartygs ankomst och avgång. De ska ha intyg som säkerställer säkerheten och kapaciteten hos de organisationer som är ansvariga för at driva flygplatserna.

De enheter och den personal som är ansvariga för ledning av flygtrafiken ska också inneha ett intyg. Dessa enheter har särskilt som mål att styra luftfartygs och fordons aktiviteter och rörelser på plattan.

Kommunikation och information

Medlemsstaterna ska, utan ytterligare tekniska krav eller bedömning, erkänna certifikat som har utfärdats i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna och byrån ska genomföra utredningar, inbegripet inspektioner av luftfartyg, och vidta varje åtgärd för att förhindra möjliga överträdelser.

En sanktionsmekanism har införts för att bemöta fall av konstaterade överträdelser. Kommissionen ska framför allt kunna besluta om att återkalla EU:s erkännande av ovan nämnda certifikat och på förslag av byrån ålägga böter för de innehavare av certifikat som utfärdats av byrån som bryter mot EU:s bestämmelser.

TEKNISKA KRAV OCH ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN FÖR FLYGDRIFT

Den 5 oktober 2012 antog kommissionen förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008. Förordningen fastställer detaljerade regler för kommersiell flygtransport med flygplan och helikoptrar.

För att säkerställa en smidig övergång och en hög säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europeiska unionen har Internationella civila luftfartsorganisationens (Icaos) och de gemensamma luftfartsmyndigheternas bestämmelser särskilt tagits i beaktande i förordningen.

Bland annat fastställer den nya förordningen detaljerade regler om

 • inspektioner på marken för vilka säkerhetstillsynen ombesörjs av en annan medlemsstat eller en tredjestat,
 • villkor för utfärdande, tillfällig indragning, återkallande osv. av certifikaten för operatörer av luftfartyg,
 • rättigheter och skyldigheter för innehavare av certifikat, samt
 • villkor för när en viss verksamhet av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.

Från och med den 28 oktober 2014, efter en övergångsperiod på två år, måste alla drifttillstånd (AOC) följa de tekniska och administrativa normer som anges i förordning nr 965/2012.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 216/2008

8.4.2008

-

EUT L 79, 19.3.2008

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1108/2009

14.12.2009

-

EUT L 309, 24.11.2009

Förordning (EU) nr 6/2013

29.01.2013

-

EUT L 4, 9.01.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 [Europeiska unionens officiella tidning L 97, 9.4.2008].

Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 okctober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 [Europeiska unionens officiella tidning L 296, 25.10.2012].

Senast ändrat den 13.01.2014

Top