Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avtal om ett gemensamt luftrum mellan Europa och USA

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Avtal om ett gemensamt luftrum mellan Europa och USA

Genom det här beslutet godkänner EU det avtal om ett gemensamt luftrum som ingåtts med USA. Enligt avtalet ska de transatlantiska förbindelserna helt öppnas för europeiska och amerikanska flygbolag. Det fastställs också möjligheter att fördjupa avtalet på vissa områden, t.ex. när det gäller ägande av flygbolag.

RÄTTSAKT

Beslut 2007/339/EG av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, av den 25 april 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan.

SAMMANFATTNING

Enligt den nya texten kan flygbolagen i EU

  • flyga till USA från vilken europeisk flygplats som helst, oberoende av nationalitet (USA erkänner dem som "europeiska"),
  • bedriva trafik utan restriktioner gällande antalet flygningar, flygplan eller förbindelser,
  • fastställa priser med hänsyn till marknaden,
  • underteckna samarbetsavtal.

Investeringar från EU-länder i bolag i vissa tredjeländer (europeiska länder utanför EU liksom 18 afrikanska länder) påverkar inte heller deras trafikrättigheter till USA. USA kommer inte heller att ifrågasätta trafik som bedrivs av bolag från gemenskapen, om europeiska länder utanför EU investerar i deras kapital.

Avtalet gör det också möjligt att stärka samarbetet mellan de två parterna på områdena flygsäkerhet, luftfartsskydd, konkurrenspolitik, statligt stöd, konsumentskydd och miljö.

När det gäller ägande av flygbolag får europeiska ägare enligt det nya avtalet inneha mer än 50 % av det totala aktiekapitalet i amerikanska bolag, men de får inte överta kontrollen. Enligt amerikansk lag får en utländsk ägare inte inneha 25 % av aktierna med rösträtt i ett amerikanskt flygbolag och inte kontrollera det. Från EU:s sida har man därför förbehållit sig rätten att begränsa de amerikanska investeringarna i europeiska bolag till samma nivå.

Mot nya förhandlingar

Förhandlingarna mellan de två parterna har också lett till att det skapats förutsättningar för en ytterligare öppning av det transatlantiska luftrummet och ett avskaffande av kvarvarande begränsningar, bland annat när det gäller ägandet av amerikanska flygbolag. Enligt avtalet bör förhandlingarna återupptas under de två månaderna efter det att det trätt i kraft. EU förbehåller sig också rätten att avstänga vissa parter från avtalet om dialogen inte leder till att avtalet kan fördjupas under de tre följande åren. Ministerrådets mål är således att upprätta ett helt liberaliserat luftrum.

Bakgrund

Lufttransporterna till USA har hittills varit reglerade av bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och de amerikanska myndigheterna. Sexton medlemsstater hade redan ingått avtal om ett gemensamt luftrum. Denna fragmentering hindrade dock upprättandet av en inre marknad.

EG-domstolens domar av den 5 november 2002 i mål som kommissionen hänskjutit till domstolen (C-466-469/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 och C-476/98) innebar att dessa avtal avslutades och bidrog till att unionens behörighet på det här området erkändes.

Kommissionen har därför fått mandat att förhandla om ett avtal om luftfart för hela gemenskapen med USA. Efter fyra års diskussioner nådde förhandlarna fram till ett avtal den 2 mars 2007. På Storbritanniens begäran senarelades ikraftträdandet till den 30 mars 2008.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/339/EG

30.3.2008

-

EUT L 134, 25.5.2007

Senast ändrat den 22.08.2007

Top