Help Print this page 
Title and reference
Försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

Efter terroristattackerna i Förenta staterna inom lufttransportsektorn började Europeiska unionen titta närmare på försäkringskraven för lufttrafikföretag. Inom ramen för den gemensamma transportpolitiken, och för att främja konsumentskyddet och undvika konkurrenssnedvridning mellan lufttrafikföretagen, ville Europeiska unionen fastställa en lämplig miniminivå för de försäkringar som ska täcka lufttrafikföretagens skadeståndsansvar avseende passagerare, bagage, gods och tredje man.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordningen syftar till fastställandet av minimiförsäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer, dvs. både för kommersiella och privata flyg, avseende passagerare, bagage, gods och tredje man.

Med avseende på postbefordran gäller de försäkringskrav som fastställs i förordning (EEG) nr 1008/2008 och i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Tillämpningsområde

Förordningen ska tillämpas på alla lufttrafikföretag och alla luftfartygsoperatörer som flyger inom, in på, ut från eller över en medlemsstats territorium.

Denna förordning ska inte tillämpas på

  • statliga luftfartyg (militär-, tull- eller polisflygplan),
  • modellflygplan med en högsta godkänd startmassa (MTOM *) på mindre än 20 kilo,
  • flygmaskiner med fotstart (inklusive flygskärmar med motor och hängglidare),
  • fasta ballonger,
  • drakar,
  • fallskärmar (inklusive flygskärmar),
  • luftfartyg, inklusive glidflygplan, med en högsta godkänd startmassa (MTOM) på mindre än 500 kg samt ultralätta flygplan som används för icke-kommersiellt bruk eller som används för lokal flygundervisning (i den mån det är fråga om försäkringskrav gällande risker i samband med krigshandlingar och terrorism i enlighet med denna förordning).

Förordningen ska också tillämpas på flygplatsen i Gibraltar. Spaniens och Förenade kungarikets regeringar kommer att underrätta rådet om när den börjar tillämpas.

Försäkringsprinciper

Enligt förordningen ska lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer vara försäkrade vad gäller deras luftfartsspecifika skadeståndsansvar avseende passagerare, bagage, gods och tredje man (även om krigshandlingar, terrorism, flygplanskapning, sabotage, olaga besittningstagande av luftfartyg och civila oroligheter).

Förordningen påverkar inte bestämmelser om skadeståndsansvar i internationella konventioner, EU-rätten och medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Efterlevnad

Lufttrafikföretag och, när så krävs, luftfartygsoperatörer ska visa att de uppfyller kraven i förordningen genom att hos den behöriga myndigheten i den "berörda medlemsstaten" * deponera ett försäkringsbevis eller annat bevis på giltig försäkring.

Ansvarsförsäkring avseende passagerare, bagage och gods

Minimiförsäkringsskyddet för skadeståndsansvar för passagerare ska uppgå till minst 250 000 SDR * per passagerare. Vid icke-kommersiell drift med luftfartyg med en MTOM på högst 2 700 kilo får medlemsstaterna emellertid fastställa en lägre nivå på minimiförsäkringsskyddet, dock minst 100 000 SDR per passagerare.

Minimiförsäkringsskyddet för skadeståndsansvar för bagage ska uppgå till minst 1 131 SDR per passagerare vid kommersiell drift.

Minimiförsäkringsskyddet för gods ska uppgå till minst 19 SDR per kilo vid kommersiell drift.

Ovannämnda skadeståndsansvar ska inte tillämpas på flygningar över EU-ländernas territorium utförda av lufttrafikföretag som inte är EU-lufttrafikföretag eller av luftfartygsoperatörer som använder luftfartyg registrerade utanför EU, om flygningarna inte omfattar landning eller start inom EU-ländernas territorium.

Försäkring för skadeståndsansvar gentemot tredje man

Minimiförsäkringsskyddet för skadeståndsansvar gentemot tredje man ska för varje luftfartyg uppgå till följande:

Kategori

MTOM(kg)

Minimiförsäkring(miljoner SDR)

1

< 500

0,75

2

< 1 000

1,5

3

< 2 700

3

4

< 6 000

7

5

< 12 000

18

6

< 25 000

80

7

< 50 000

150

8

< 200 000

300

9

< 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Efterlevnad och påföljder

Medlemsstaterna ska se till att lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer följer förordningen.

När det gäller sådana överflygningar av lufttrafikföretag som inte är EU-lufttrafikföretag eller luftfartyg registrerade utanför EU, som inte inbegriper landning i eller start från någon medlemsstat, samt när det gäller mellanlandningar i medlemsstaterna av sådana luftfartyg i andra än trafikmässiga syften, får den berörda medlemsstaten kräva bevis på överensstämmelse med försäkringskraven i förordningen.

Medlemsstaternas påföljder för överträdelser av förordningen ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Med avseende på EU-lufttrafikföretag får dessa påföljder omfatta indragning av den operativa licensen. Med avseende på lufttrafikföretag som inte är EU-lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer som använder luftfartyg registrerade utanför EU får påföljderna omfatta vägrad rätt till landning inom en medlemsstats territorium.

Om en medlemsstat inte är övertygad om att villkoren i förordningen uppfylls, ska den inte tillåta ett luftfartyg att lyfta, innan lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören har framlagt bevis på fullgod försäkring.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • MTOM (Maximum Take Off Mass): den högsta godkända startmassa som motsvarar en certifierad massa som är specifik för alla luftfartygstyper i enlighet med luftfartygets luftvärdighetsbevis.
  • berörd medlemsstat: den medlemsstat som har beviljat EU-lufttrafikföretaget den operativa licensen eller den medlemsstat där luftfartygsoperatörens luftfartyg är registrerat. Med avseende på lufttrafikföretag som inte är EU-lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer som använder luftfartyg som är registrerade utanför gemenskapen avses den medlemsstat till eller från vilken flygningarna genomförs.
  • SDR: särskild dragningsrätt eller potentiell fordran på fritt användbara valutor i Internationella valutafondens medlemsländer (Internationella valutafondens definition av SDR) (ES EN FR

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 785/2004

30.4.2005

-

EUT L 138, 30.4.2004

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Förordning (EU) nr 285/2010

8.4.2010

-

EUT L 87, 7.4.2010

Ändringar och korrigeringar av direktiv (EG) nr 785/2004 har införts i grundtexten. Denna konsoliderade version är framtagen enbart i informativt syfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen [EUT L 293, 31.10.2008].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Försäkringskrav för luftfartygsoperatörer i EU – En Rapport om tillämpningen av förordning 785/2004 [KOM(2008) 216 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor (Text av betydelse för EES) [EGT L 140, 30.5.2002].

Denna förordning gäller lufttrafikföretags skadeståndsansvar gentemot passagerare och är tillämplig sedan Montrealkonventionen trädde i kraft i Europeiska unionen den 30 april 2004.

Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) [EGT L 194, 18.7.2001].

Genom rådets beslut 2001/539/EG har gemenskapen ingått konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, i vilken nya bestämmelser fastställs om skadeståndsansvar med avseende på internationella lufttransporter av personer, bagage och gods.

Senast ändrat den 28.07.2010

Top