Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statligt stöd inom jordbrukssektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statligt stöd inom jordbrukssektorn

Europeiska kommissionen har antagit nya riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn för 2007-2013. I dessa fastställs en rad regler som gäller anmälda stöd och som kompletterar undantagsförordningen (EG) nr 1857/2006.

RÄTTSAKT

Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 [Europeiska unionens officiella tidning C 319, 27.12.2006].

SAMMANFATTNING

Riktlinjerna gäller statligt stöd till jordbruk och skogsbruk under perioden 2007-2013. De ersätter de tidigare riktlinjer (2000-2006) som fastställts för jordbrukssektorn.

Dessa riktlinjer avser statligt stöd som beviljas för verksamheter knutna till produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. En detaljerad förteckning över inkluderade jordbruksprodukter finns i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Sektorn för fiske och vattenbruk berörs inte. Till skillnad från de tidigare riktlinjerna (2000-2006) omfattar däremot de nya riktlinjerna stöd till vissa typer av verksamhet inom skogsbrukssektorn.

När det gäller sådana produkter i bilaga I vilka inte omfattas av en gemensam organisation av marknaden ska länderna i Europeiska unionen (EU) även fortsättningsvis anmäla stödåtgärder till kommissionen, men denna kan enbart lämna synpunkter på åtgärderna. EU-länderna uppmanas att rätta sig efter synpunkterna för att undvika risken för överträdelseförfaranden.

I riktlinjerna delas de statliga stöden in i följande kategorier:

 • landsbygdsutvecklingsåtgärder;
 • risk- och krishantering;
 • andra typer av stöd;
 • stöd till skogsbrukssektorn.

LANDSBYGDSUTVECKLINGSÅTGÄRDER

I enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005 om gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling (den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare), fastställs i riktlinjerna regler för statligt stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder och andra åtgärder som är nära knutna till landsbygdsutvecklingen.

Stöd till investeringar i jordbruksföretag är tillåtna i följande fall:

 • stöd till investeringar i jordbruk;
 • stöd till bevarande av traditionella landskap;
 • stöd till flyttning av jordbruksbyggnader som görs i allmänhetens intresse;
 • stöd för investeringar som är nödvändiga för att förbättra miljön, hygienförhållandena eller djurskyddet;
 • stöd för merkostnader till följd av investeringar som görs i EU-länderna i syfte att genomföra direktiv 91/676/EEG;
 • stöd som beviljas unga jordbrukare för merkostnader till följd av investeringar i syfte att uppfylla befintliga gemenskapsnormer eller nationella normer är tillåtna förutsatt att kostnaderna har uppstått inom 36 månader från dagen för företagsstarten.

Stöd för investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter är tillåtna om de uppfyller villkoren i någon av följande bestämmelser:

Stöd för miljö och djurskydd ska vara förenliga med de allmänna målen för EU:s miljöpolitik. Detta innefattar försiktighetsprincipen samt principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

Stöd för att kompensera för naturbetingade svårigheter i vissa områden ska bidra till ett fortsatt utnyttjande av jordbruksmark, att bevara landskapsbilden samt till att bevara och främja hållbara jordbruksmetoder. För att få dessa stöd måste medlemslandet påvisa svårigheterna i fråga och styrka att stödbeloppet inte innebär att svårigheterna överkompenseras. Kompensationen ska stå i proportion till de ekonomiska konsekvenserna av svårigheterna, och det är bara ekonomiska konsekvenser av bestående svårigheter som ligger utanför mänsklig kontroll som får beaktas vid när kompensationen beräknas.

Stöd för att uppfylla normer syftar till att täcka en del av de kostnader och inkomstbortfall som beror på tillämpning av normer för miljöskydd, folkhälsa, djurhälsa och växtskydd, djurskydd samt arbetarskydd.

Startstöd för unga jordbrukare gäller jordbrukare under 40 år och som för första gången etablerar sig som ägare till ett jordbruksföretag. Jordbrukarna i fråga måste dessutom lämna in en affärsplan för hur de vill utveckla sitt jordbruk.

Stöd till förtidspensionering och upphörande av jordbruksverksamhet är tillåtna under förutsättning att all kommersiell jordbruksverksamhet permanent och definitivt upphör.

Stöd till producentgrupper är avsedda att främja bildandet av grupperingar av jordbrukare så att de kan koncentrera sitt utbud och anpassa sin produktion till marknadens behov. Detta stöd är ibland begränsat till små och medelstora företag. De stödberättigande kostnaderna kan omfatta hyra av lämpliga lokaler, inköp av kontorsutrustning, däribland datorutrustning och program, administrativa kostnader (inklusive personalkostnader), fasta kostnader samt juridiska och administrativa avgifter.

Stöd för sammanläggning av skiften är avsedda att stödja ett byte av jordbruksskiften och främja skapandet av ekonomiskt livskraftiga jordbruksföretag. De får enbart beviljas för juridiska och administrativa avgifter för sammanläggningen och stödnivån får uppgå till 100 % av de faktiska kostnaderna.

Stöd för att uppmuntra produktion och saluföring av kvalitetsprodukter från jordbruket är avsedda att förbättra jordbruksprodukternas kvalitet och uppmuntra jordbrukare att delta i kvalitetssystem för livsmedel.

Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn får beviljas för följande åtgärder:

 • utbildning av jordbrukare och jordbruksanställda;
 • avbytartjänster vid jordbrukares frånvaro på grund av sjukdom eller ledighet;
 • konsulttjänster som tillhandahålls av tredje part;
 • anordnande och deltagande i forum för kunskapsutbyte mellan företag, i tävlingar, utställningar och mässor;
 • publicering av faktauppgifter eller vetenskapliga uppgifter;
 • publikationer.

Stöd till animaliesektorn syftar till att stödja upprätthållandet och förbättringen av den genetiska kvaliteten hos EU:s djurbesättningar.

Stöd till de yttersta randområdena och öarna i Egeiska havet kommer att granskas av kommissionen från fall till fall, i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på dessa områden och med hänsyn till de berörda åtgärdernas förenlighet med programmen för landsbygdsutveckling för de berörda områdena.

RISK- OCH KRISHANTERING

Statligt stöd får beviljas för att hantera kriser inom jordbrukssektorns primärproduktion. Det handlar dock om att så långt möjligt begränsa risken för snedvridning av konkurrensen. Ett krav att producenterna ska stå för ett minimibidrag för att täcka förluster eller kostnader kan ge dem incitament att minimera risken. Följande åtgärder för risk- och krishantering får finansieras genom statligt stöd.

 • stöd som kompensation för skador på jordbruksproduktion eller produktionsmedel i jordbruket;
 • stöd som avser TSE (transmissibel spongiform encefalopati) och självdöda;
 • stöd för betalning av försäkringspremier;
 • stöd för nedläggning av produktions-, bearbetnings- och saluföringskapacitet.

Stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter kommer att granskas enligt EU: riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

ANDRA TYPER AV STÖD

Förordning (EG) nr 800/2008 anger vissa förhållanden under vilka sysselsättningsstöd samt stöd till forskning och utveckling är tillåtna.

Branschövergripande stödinstrument som tillämpas inom jordbrukssektorn. Statligt stöd till jordbrukssektorn omfattas även av ett visst antal mer allmänna regler om vissa stöds förenlighet med EUF-fördraget, som till exempel stöd till utbildning (som omfattas av förordning (EG) nr 800/2008), statligt stöd knutet till kapitalinvesteringar, statligt stöd i form av garantier och statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster.

Stöd till reklam för jordbruksprodukter får beviljas om reklamkampanjen avser kvalitetsprodukter, dvs. beteckningar med EU-erkännande (t.ex. kontrollerade ursprungsbeteckningar. (AOC), - skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) eller och skyddade geografiska beteckningar (SGB)) eller nationella eller regionala kvalitetsmärkningar. Reklamkampanjen får inte vara direkt kopplad till produkter från ett eller flera enskilda företag.

Stöd kopplat till skattebefrielse enligt direktiv 2003/96/EG får beviljas genom tillämpning av skattenedsättning eller skattebefrielse, förutsatt att ingen differentiering görs inom jordbrukssektorn. De produkter som berörs är produkter som används för primär jordbruksproduktion.

Stöd i form av subventionerade kortfristiga lån är inte längre tillåtna.

STÖD TILL SKOGSBRUKSSEKTORN

Hittills har det inte funnits några särskilda gemenskapsregler om statligt stöd till skogsbrukssektorn (skogsbruk och skogsbaserad industri). Stöd kunde beviljas enligt de regler som är gemensamma för alla sektorer eller enligt vissa specifika förordningar. Kommissionen har för att möjliggöra insyn därför velat tydliggöra EU:s politik som tillämpas när det gäller statligt stöd inom skogsbrukssektorn. Riktlinjer gäller dock endast levande träd och deras naturliga omgivning i skogar och på annan beskogad mark. De kommer inte att tillämpas på statligt stöd till skogsbaserad industri, timmertransporter eller förädling av trä eller andra skogsresurser till nya produkter eller stöd till energiproduktion.

Följande typer av stöd i skogsbrukssektorn kommer att vara tillåtna:

 • stöd avsedda att direkt bidra till bevarande eller återställande av skogens ekologiska, skyddande och rekreativa funktioner, den lokala biologiska mångfalden och ett sunt skogsekosystem. Medlemsländer som kan bevisa att de stödåtgärder som vidtas ingår i denna kategori får bevilja en finansiering med upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna;
 • stöd avsedda för beskogning av jordbruksmark och icke-jordbruksmark, skapande av system med både jord- och skogsbruk på jordbruksmark, Natura 2000-stöd, stöd för miljövänligt skogsbruk, återställande av skogsbrukspotential och införande av förebyggande åtgärder samt stöd för icke-produktiva investeringar;
 • stöd avsedda att täcka merkostnader och inkomstbortfall på grund av användning av miljövänlig skogsbruksteknik och som går utöver de krav som ställs i lagstiftningen, under förutsättning att skogsägaren gör ett frivilligt åtagande att använda dessa tekniker och åtagandet uppfyller vissa villkor;
 • stöd för inköp av skogsmark, under förutsättning att stödnivån är begränsad till den som fastställs för stöd till investeringar i jordbruksföretag;
 • stöd för utbildning av skogsägare och skogsarbetare samt konsulttjänster som tillhandahålls av tredje part;
 • stöd för bildandet av sammanslutningar för skogsbrukare;
 • stöd avsedda att stödja verksamhet för spridning av ny teknik, pilot- eller demonstrationsprojekt, enligt de villkor som anges i kapitlet "Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn" i riktlinjerna.

FÖRFARANDEN

Alla nya stödordningar och alla nya enskilda stödåtgärder ska anmälas till kommissionen innan de genomförs, med undantag för stöd som omfattas av en av de undantagsförordningar som kommissionen har. Till skillnad från riktlinjerna för 2000-2006 är numera bara stödordningar med begränsad giltighetstid - högst 7 år - tillåtna. Dessa nya riktlinjer träder i kraft den 1 januari 2007.

Årsrapporter ska lämnas in av EU-länderna, och kommissionen förbehåller sig rätten att begära ytterligare information.

Riktlinjerna ska gälla till och med den 31 december 2013. Kommissionen förbehåller sig dock rätten att ändra dem på grundval av viktiga överväganden som avser konkurrenspolitiken, jordbrukspolitiken, folkhälsan och djurhälsan, eller av hänsyn till annan gemenskapspolitik eller internationella åtaganden.

BAKGRUND

De nya riktlinjerna är ett led i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003, som bekräftar vikten av bl.a. landsbygdsutveckling, och är ett uttryck för kommissionens vilja att uppnå enhetlighet när det gäller de statliga stöd som EU-länderna beviljar inom jordbrukssektorn. Riktlinjerna för 2007-2013 bygger särskilt på förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), särskilt artiklarna 88 och 89, som innehåller särskilda bestämmelser om statligt stöd.

Senast ändrat den 12.09.2011

Top