Help Print this page 
Title and reference
Toppdomänen eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Toppdomänen eu

Genom inrättandet av toppdomänen eu får Europeiska unionen (EU) en egen identitet på Internet. Syftet är att ge EU en mer framträdande plats på Internet, öka användarnas möjligheter att välja domännamn och främja utvecklingen av elektronisk handel på den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu.

SAMMANFATTNING

Syftet med förordningen är att fastställa villkor för inrättandet av toppdomänen eu. Detta innebär bland annat att man ska inrätta en registreringsenhet och fastställa generella riktlinjer för driften av denna.

Inrättandet av toppdomänen eu är ett av målen i handlingsplanen eEurope 2002 och syftet är att sätta fart på den elektroniska handeln och främja användningen av Internet.

Domänen eu kommer inte att ersätta de domäner som redan finns i EU-området (t.ex. fr för Frankrike och it för Italien), utan ska i stället komplettera dessa och ge användarna möjlighet att välja en alleuropeisk identitet på Internet, framför allt för webb- och e-postadresser.

Syfte

Avsikten med att inrätta toppdomänen eu är att

 • underlätta användningen av Internet och öka användarnas valmöjligheter genom att erbjuda kompletterande möjligheter till registrering av domännamn utöver de befintliga nationella toppdomänerna eller de globala generiska toppdomänerna;
 • förbättra interoperabiliteten i de transeuropeiska näten genom att tillgången till eu-namnservrar i EU säkras; och
 • ge den inre marknaden en mer framträdande plats på webben och främja bilden av EU i de globala informationsnäten.

Registreringsenhetens egenskaper

Kommissionen ska utse en registreringsenhet efter att ha offentliggjort ett meddelande om att lämna intresseanmälan i den officiella tidningen.

Registreringsenheten är en organisation som drivs utan vinstsyfte och som bildas i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat. Den ska vara etablerad inom EU.

Registreringsenhetens skyldigheter

Registreringsenhetens uppgift är att

 • registrera domännamn i toppdomänen eu genom godkända eu-domänombud på begäran av företag, organisationer eller fysiska personer som är etablerade eller bosatta i EU;
 • i samråd med kommissionen och andra berörda parter fastställa principer för registrering inom toppdomänen eu, med beaktande av de allmänna riktlinjerna;
 • ta ut avgifter som är direkt relaterade till kostnaderna;
 • införa riktlinjer för tvistlösning utanför domstol för att snabbt lösa tvister mellan innehavare av domännamn om rättigheter som gäller namn, samt tvister som gäller enskilda beslut som fattats av registreringsenheten;
 • anta och genomföra förfaranden för godkännande av eu-domänombud; och
 • säkerställa integriteten för databaserna med domännamn.

Riktlinjer

Kommissionen ska fastställa allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen eu och allmänna principer för registrering. Dessa riktlinjer och principer ska bland annat omfatta

 • riktlinjer för tvistlösning utanför domstol;
 • allmänna riktlinjer i fråga om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn;
 • riktlinjer för ett eventuellt återkallande av domännamn;
 • frågor om språk och geografiska begrepp; och
 • behandling av immateriella rättigheter och andra rättigheter.

Förbehåll för rättigheter

EU behåller alla rättigheter i anslutning till toppdomänen eu, inklusive immateriella rättigheter och andra rättigheter som är knutna till registreringsenhetens databaser.

Rapport om inrättandet

Kommissionen ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om inrättandet, effektiviteten och driften av toppdomänen eu ett år efter det att förordningen har antagits och därefter vartannat år.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 733/2002

30.4.2002

-

EGT L 113, 30.4.2002

Ändringsrättsakt(er

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EGT L 311, 21.11.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 juli 2007 – Toppdomänen .eu – Rapport om inrättande, funktion och genomslag [KOM(2007) 385 slutlig]. Två år efter inrättandet står det klart att toppdomänen eu har blivit en succé. Det visas också i rapporten att toppdomänen eu har fått ett brett genomslag och svarar mot behoven hos privatpersoner, företag och andra organisationer. Enligt EURid har mer än 2,8 miljoner domäner skapats under eu-toppdomänen, vilket placerar den på fjärde plats i Europa och nionde plats i hela världen – där den konkurrerar med toppdomäner som ”com”, ”net”, ”info” osv. Uppgiften inför framtiden består i att ytterligare förbättra användarservicen, t.ex. genom att ta fram en uppförandekod för eu-domänombuden.

Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering [EUT L 162, 30.4.2004]. I denna förordning fastställs ett antal regler som är nödvändiga för genomförandet av förordning (EG) nr 733/2002, t.ex. regler för hur en registreringsansökan ska utformas, regler för godkännande av ombud, språkbestämmelser, förfaranden för reserverade geografiska namn samt regler för att förhindra spekulativ och oegentlig registrering av domännamn.

I denna genomförandeförordning fastställs likaså ett stegvist registreringsförfarande och ett förfarande för tvistlösning utanför domstol.

Registreringsansökningar ska lämnas in till ombud som godkänts av EURid, dvs. den registreringsenhet som kommissionen utsett för att administrera domännamn under eu-toppdomänen (se nedan). Domännamnen registreras enligt principen ”först till kvarn” (artikel 14).

See also

 • Toppdomänen eu (EN), Generaldirektoratet för informationssamhället och media

Senast ändrat den 11.05.2011

Top