Help Print this page 
Title and reference
Anordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Anordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

Skyddet av den marina miljön kan förbättras genom att man minskar utsläppen av fartygsgenererat avfall och rester från lastmaterial i havet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester.

SAMMANFATTNING

Skyddet av den marina miljön kan förbättras genom att man minskar utsläppen av fartygsgenererat avfall och rester från lastmaterial i havet.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet förbättras tillgången till och användningen av mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. I direktivet fastställs också en ordning för kontroll av efterlevnad, däribland ett system för inspektioner och utbyte av information.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar

alla fartyg, oavsett flagg, som anländer till en hamn i ett land i Europeiska unionen, med undantag för krigsfartyg och fartyg som tillhör eller används av en stat i icke-kommersiell statlig tjänst,

alla hamnar inom EU-länderna som normalt används av dessa fartyg.

EU-länderna måste se till att mottagningsanordningarna i hamnarna

tillgodoser behoven för de fartyg som använder hamnarna utan att orsaka för långa förseningar,

är anpassade efter hamnens storlek och efter de fartygskategorier som anlöper där, då större hamnar brukar ha mer trafik och större fartyg.

Mottagande och hantering av avfall

En plan för mottagande och hantering av avfall måste göras upp i varje hamn. Dessa planer måste godkännas och bedömas av det berörda EU-landet. Planerna måste godkännas på nytt minst vart tredje år.

Anmälan

Kaptener på fartyg (förutom fiskefartyg och fritidsbåtar som godkänts för att transportera högst 12 passagerare) som är på väg till en hamn i EU måste anmäla vissa uppgifter, i synnerhet

datumet och den senaste hamnen där fartygsgenererat avfall levererades,

de typer och mängder av avfall och rester som ska levereras och/eller stanna ombord, samt maximal lagringskapacitet i procent.

Leverans

Fartygsgenererat avfall måste levereras till en hamnmottagningsmyndighet innan det lämnar en EU-hamn, såvida inte kaptenen kan bevisa att fartyget har tillräcklig särskild lagringskapacitet för att nå den avsedda leveranshamnen. I sådana fall kan emellertid ett EU-land fortfarande kräva att fartyg levererar sitt avfall innan de lämnar hamnen, om det finns rimliga skäl att tro att

den avsedda hamnen inte har tillräckliga anordningar,

eller den avsedda hamnen inte är känd,

och det därför finns en risk att avfallet kommer att deponeras till havs.

Inspektioner

Det finns ett minimalt inspektionskrav på 25 % för fartyg som är i tjänst i en EU-hamn. EU-länderna måste vara särskilt uppmärksamma på fartyg som

inte har följt kravet på anmälan,

misstänks inte ha levererat sitt avfall i enlighet med direktivet.

Avfallsavgifter

Hamnarna måste upprätta kostnadstäckningssystem för att uppmuntra leverans av avfall på land och avskräcka från dumpning till havs. Alla fartyg som anlöper en EU-hamn tar en betydande del av kostnaden (satt till 30 % av Europeiska kommissionen) oavsett om anordningarna faktiskt används. Avgifterna kan skilja sig åt beroende på fartygets kategori, typ och storlek. Avgifterna kan också minskas om fartygets befälhavare kan påvisa att fartygets miljöledning, utförande, utrustning och drift ger upphov till minskade mängder fartygsgenererat avfall.

Genomförande

I en slutlig utvärderingsstudie som offentliggjordes av kommissionen om genomförandet av direktivet, konstaterades att det delvis hade varit fungerande, effektivt och sammanhållet. Man identifierade också ett antal problem som kunde tas upp vid en översyn av direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 28 december 2000.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/59/EG

28.12.2000

28.12.2002

EGT L 332, 28.12.2000, s. 81-90

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/84/EG

29.11.2002

23.11.2003

EGT L 324, 29.11.2002, s. 53-58

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Fortlöpande ändringar av direktiv 2000/59/EG har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat den 25.08.2015

Top