Help Print this page 
Title and reference
Inrättandet av en inre marknad inom postsektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Inrättandet av en inre marknad inom postsektorn

Juridiskt sett fullbordades den inre marknaden inom postsektorn år 2008 i och med direktivet 2008/6/EG. Det gradvisa öppnandet av marknaden och liberaliseringen av postväsendet inom EU nådde en avgörande fas. Medlemsstaterna måste garantera tillgång till en samhällsomfattande posttjänst av hög kvalitet och till ett rimligt pris för hela EU. Grundpelaren i Europas postreform är inrättandet av oberoende nationella tillsynsmyndigheter. Den innehåller också ett regelverk som bland annat definierar vad som ska ingå i samhällsomfattande tjänster, avgiftsprinciper samt fastställer regler för insyn i tjänsteleverantörernas redovisning. Kvalitetsnormer för samhällsomfattande tjänster och ett system för att se till att dessa normer följs har också inrättats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Gemenskapens ramverk för den inre marknaden inom postsektorn framgår av direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiv 2002/39/EG och direktiv 2008/6/EG, och utgör det sista steget i den europeiska postreformen, som inleddes 1992 med en grönbok. Direktiv 97/67/EG blev startskottet för liberaliseringsprocessen som sedan ytterligare fördjupades i direktiv 2002/39/EG och ledde till att marknaden gradvis öppnades upp.

Detta direktiv fastställde en tidtabell för gradvis liberalisering i två steg: den 1 januari 2003 för brev som väger mindre än 100 gram (eller för vilka portokostnaden är mer än tre gånger högre än för ett normalbrev) och den 1 januari 2006 för brev som väger upp till 50 gram (eller för vilka portokostnaden är mer än två och en halv gång så hög som för ett normalbrev).

Direktiv 2008/6/EG anger ett sista datum för den fullständigt öppnade inre marknaden: 31 december 2010 för merparten av medlemsstaterna (95 % av den europeiska postmarknaden i volym räknat) och 31 december 2012 för återstående medlemsstater.

Samhällsomfattande tjänsteskyldigheter

Medlemsstaterna ska se till att användarna har tillgång till samhällsomfattande tjänster som inbegriper stadigvarande tillhandahållna posttjänster av fastställd kvalitet inom hela territoriet till rimliga priser för samtliga användare.

För detta ändamål ska medlemsländerna se till att expeditions- och insamlingsställena ligger så tätt att användarnas behov tillgodoses och att den samhällsomfattande tjänsten erbjuds minst fem dagar i veckan, med minst en insamling och en utdelning per dag till hushåll och företag (artikel 3).

Varje medlemsstat ska garantera att den samhällsomfattande tjänsten tillhandahålls och ska meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna skyldighet. Medlemsstaterna får utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster så att hela det nationella territoriet täcks, under förutsättning att arrangemanget regelbundet granskas (artikel 4). Varje medlemsstat ska, i överensstämmelse med gemenskapsrätten, bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för den eller dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster.

Medlemsstaterna ska meddela Europeiska kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som utsetts.

Varje medlemsstat ska se till att de samhällsomfattande tjänsterna uppfyller följande krav (artikel 5):

 • De skall erbjuda en tjänst som garanterar att de väsentliga kraven uppfylls.
 • De skall erbjuda användarna samma tjänst under jämförbara förhållanden.
 • De skall tillhandahållas utan någon som helst diskriminering, i synnerhet utan diskriminering på grund av politiska, religiösa eller ideologiska skäl.
 • De skall inte avbrytas eller upphöra, förutom i fall av force majeure.
 • De skall utvecklas i takt med den tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen samt användarnas behov.

Varje medlemsstat ska se till att den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster regelbundet ger användarna och tjänsteleverantörerna tillräckligt utförlig och aktuell information om de särskilda kännetecken som de samhällsomfattande tjänsterna har (artikel 6).

Skydd av tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänster.

Direktiv 2008/6/EG tillhandahåller det sista juridiska steget i det gradvisa öppnandet av marknaden genom att förbinda medlemsstaterna att inte medge eller upprätthålla några enskilda eller särskilda rättigheter vad gäller inrättandet och tillhandahållandet av posttjänster.

Om en eller flera tjänsteleverantör(er) kan påvisa att tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänster utgör en orättvis ekonomisk belastning, medger direktiv 2008/6/EG att medlemsstaterna erbjuder möjligheter till kompensation, så som offentliga upphandlingsförfaranden, statlig finansiering, ett system för att fördela kostnaderna mellan tillhandahållare och/eller användare eller någon annan metod som överensstämmer med villkoren i EU-fördraget.

Eventuella klagomål om orättvis ekonomisk belastning ska bedömas och godkännas av den oberoende nationella tillsynsmyndigheten (artikel 7).

Tillhandahållande av posttjänster och licensförfaranden

För tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna får medlemsländerna införa tillståndsförfaranden, inklusive enskilda licenser, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att säkerställa tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna.

För tjänster som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna får medlemsländerna införa allmänna tillstånd i den utsträckning som är nödvändig för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls.

Samtliga licensförfaranden, skyldigheter och krav som berör leverantörer av posttjänster ska vara öppna för insyn, tillgängliga, icke-diskriminerande, proportionella, exakta och otvetydiga, ska offentliggöras på förhand och grundas på objektiva kriterier (artikel 9).

Avgiftsprinciper och insyn i redovisning

Medlemsländerna ska se till att avgifterna för var och en av de tjänster som ingår i tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna följer följande principer:

 • Priserna skall vara rimliga och ge samtliga användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som erbjuds, oavsett geografiskt läge och mot bakgrund av specifika nationella förhållanden.
 • Priserna ska vara kostnadsrelaterade och ge incitament till ett effektivt tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster.
 • Tillämpningen av en enhetlig taxa utesluter inte att den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har rätt att ingå individuella avtal om priser med användare.
 • Avgifterna ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande.
 • När tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster använder sig av specialavgifter ska de tillämpa principerna om öppenhet och icke-diskriminering både på avgifterna och tillhörande villkor (artikel 12).

För att garantera att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls över gränserna ska medlemsstaterna uppmuntra dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i det egna landet att i sina avtal om terminalavgifter för gränsöverskridande post inom EU se till att följande principer iakttas:

 • Terminalavgifterna ska bestämmas i förhållande till kostnaderna för behandling och överlämnande av gränsöverskridande post.
 • Ersättningens storlek ska stå i proportion till tjänstens kvalitet.
 • Terminalavgifterna ska vara klara och tydliga och icke-diskriminerande (artikel 13).

De som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning har skilda konton där det tydligt går att skilja mellan tjänster och produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och de som inte gör det. Sådana interna redovisningssystem ska bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska se till att redovisningssystemen som används granskas av behörig, oberoende myndighet (artikel 14).

Tjänsternas kvalitet

Medlemsstaterna ska se till att kvalitetsnormer för de samhällsomfattande tjänsterna bestäms och offentliggörs i syfte att garantera posttjänster av hög kvalitet.

Kvalitetsnormerna ska i synnerhet gälla befordringstider samt tjänsternas regelbundenhet och tillförlitlighet (artikel 16).

Kvalitetsnormerna för gränsöverskridande posttjänster inom EU (i enlighet med bilaga II till direktivet) ska vara följande: D + 3 för 85 % av försändelserna inom den snabbaste normalkategorin och D + 5 för 97 % av dessa försändelser, där D står för avlämningsdatum och siffran för antalet arbetsdagar mellan avlämningsdatum och leveransdatum.

Medlemsstaterna ska besluta om kvalitetsnormer för post inom landet och försäkra sig om att de är förenliga med de normer som beslutas för gränsöverskridande tjänster inom EU.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen sina kvalitetsnormer för nationella tjänster, och kommissionen ska offentliggöra dessa på samma sätt som normerna för gränsöverskridande tjänster inom EU (artiklarna 17 och 18).

Medlemsstaterna ska se till att dessa förfaranden gör det möjligt att lösa tvister på ett rättvist sätt och inom rimlig tid. Medlemsstaterna ska också uppmuntra utvecklingen av oberoende förfaranden utanför domstol för att avgöra tvister mellan tillhandahållare av posttjänster och användare (artikel 19).

Harmoniseringen av de tekniska standarderna ska fortsätta med särskilt beaktande av användarnas intressen. Uppdraget att fastställa tekniska standarder för postsektorn ska ges till Europeiska standardiseringskommittén på grundval av inkomna ärenden enligt rådets direktiv 83/189/EEG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (artikel 20).

Europeiska kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna

Kommissionen ska biträdas av en kommitté (artikel 21).

Varje medlemsstat ska utse en eller flera nationella tillsynsmyndigheter för postsektorn, vilka är juridiskt åtskilda och verksamhetsmässigt oberoende av postoperatörerna. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över tillhandahållare av posttjänster ska säkerställa att en faktiskt organisatorisk åtskillnad görs mellan tillsynsverksamheten och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

Medlemsländerna ska informera kommissionen om vilka nationella tillsynsmyndigheter de har utsett för att utföra de uppgifter som krävs enligt direktivet (artikel 22).

Tillhandahållande av uppgifter

Medlemsstaterna ska se till att tillhandahållare av posttjänster tillhandahåller alla nödvändiga ekonomiska uppgifter och uppgifter om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster till de nationella tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att bestämmelserna i, eller beslut fattade på grundval av, direktivet efterlevs samt för klart definierade statistiska syften (artikel 22a).

Rapportering av utveckling inom den inre marknaden för posttjänster

Kommissionen ska vart fjärde år, senast den 31 december 2013, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av direktivet.

Genomförandedatum

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2010.

Dispens från ovanstående krav har lämnats till följande medlemsstater, som har beslutat att utnyttja rätten att senarelägga genomförandet av direktiv 2008/6/EG till senast den 31 december 2012.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 97/67/EG [antagande genom medbeslutandeförfarande COD/1995/0221]

10.2.1998

9.2.1999

EGT L 15, 21.1.1998

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/39/EG

5.7.2002

31.12.2002

EGT L 15, 5.7.2002

Direktiv 2008/6/EG

27.2.2008

31.12.2010/31.12.2012

EGT L 52, 28.2.2008

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 22 december 2008 om tillämpningen av postdirektivet (direktiv 97/67/EG i dess lydelse enligt direktiv 2002/39/EG) [KOM(2008) 884 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Denna fjärde rapport ger en övergripande bedömning av hur postdirektivet har införlivats i medlemsstaterna, bland annat när det gäller tillämpningen av centrala delar av postdirektivet, lagstiftningens utveckling och utvecklingen på marknaden (inklusive ekonomiska, tekniska och samhälleliga aspekter samt aspekter som rör sysselsättningen och tjänsternas kvalitet). Denna rapport täcker rapporteringsperioden 2006–2008 och beskriver den viktigaste utvecklingen sedan den förra tillämpningsrapporten antogs i oktober 2006.

Den viktigaste utvecklingen av lagstiftningen under rapporteringsperioden är följande:

 • Tyskland öppnade sin postmarknad fullständigt från och med den 1 januari 2008.
 • Nederländerna, där en fullständig öppning av marknaden planerades, har nu senarelagt liberaliseringen utan att fastställa något konkret datum för när en fullständig marknadsöppning ska ske.
 • När det gäller utvecklingen av konkurrensen i postsektorn finns nu en tendens att ge konkurrenterna (obligatorisk eller förhandlad) tillgång till leveransnätet.
 • Framstegen för att minska de rättsliga hindren för inträde på marknaden och skapa lika villkor har varit blandade. Momsbefrielsens snedvridande effekt på konkurrensen kvarstår till stor del, trots det förslag om ändring av sjätte mervärdesskattedirektivet som kommissionen lade fram 2003. Avsaknaden av tillgång till postlådor för konkurrerande postoperatörer är fortfarande en avgörande fråga i en del medlemsstater. Tillstånds- och licensförfarandena och därmed sammanhängande villkor främjar inte alltid utvecklingen av konkurrensen.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 18 oktober 2006 om tillämpningen av postdirektivet (direktiv 97/67/EG ändrat genom direktiv 2002/39/EG) [KOM(2006) 595 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Den tredje rapporten bifogades förslaget till det tredje postdirektivet och baserades på att posttjänster är en viktig del av den inre marknaden för tjänster och har inom ramen för Lissabonstrategin pekats ut som en källa till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Denna tredje rapport fastställer att alla postdirektivets delmål har uppnåtts under rapportperioden (2005–2006). För det första har monopolen successivt inskränkts antingen genom att tidsplanen för successiv liberalisering enligt postdirektivet genomförts (t.ex. inskränkningen av det monopoliserade området till 50 g den 1 januari 2006) eller genom att ytterligare viktiga segment (såsom direktreklam) eller hela postmarknaden liberaliserats (Storbritannien, Sverige och Finland). För det andra har konkurrensen ökat. I de medlemsstater där utvecklingen kommit längst har de etablerade aktörernas marknadsandelar minskat till omkring 90 % och konkurrensen upplevs ha ökat mellan år 2000 och 2005. För det tredje har leverantörerna av samhällsomfattande tjänster omstrukturerats och lyckats anpassa sig till lagstiftningens och marknadens utveckling. Detta bekräftas av den generellt sett positiva trenden för en ökning av intäkter och lönsamhet. För det fjärde har, vilket redan belysts, tjänsternas kvalitet förbättrats. Dessutom är kunderna nöjda och de samhällsomfattande tjänsterna har upprätthållits.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 23 mars 2005 om tillämpningen av postdirektivet (direktiv 97/67/EG ändrat genom direktiv 2002/39/EG) [KOM(2005) 102 slutlig – Europeiska unionens officiella tidning C 123 av den 21 maj 2005]. I denna andra rapport bekräftas att reformen av postsektorn i EU har kommit en bra bit på väg. Den är visserligen inte färdig, men den har redan lett till avsevärda förbättringar, särskilt när det gäller tjänsternas kvalitet, förbättrad företagsekonomisk effektivitet och tydligare uppdelning mellan tillsynsmyndigheter och postföretag. Den praktiska tillämpningen av några av de mer komplexa kraven i postdirektivet (avgiftskontroll, insyn i redovisningen, tillstånd och licenser) kräver ytterligare ansträngningar. När det gäller förhållandena på postmarknaden har kommissionen konstaterat att konkurrensen bör utvecklas ytterligare och att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att komma tillrätta med skillnaderna i lagstiftning mellan de olika medlemsländerna, särskilt när det gäller skatteskyldighet. När det gäller framtidsutsikterna är det viktigt att alla operatörer tar tillvara alla möjligheter som erbjuds för att fortsätta moderniseringen av sektorn och att tidsplanen i direktivet följs. Det är också viktigt att man får till stånd en striktare tillsyn och ett bättre samarbete både mellan medlemsländerna och med kommissionen samt att man inleder en omfattande debatt om den framtida politiken för posttjänster.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av postdirektivet (direktiv 97/67/EG) [KOM(2002) 632 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. År 2000 var postens intäkter i EU ca 85 miljarder euro, och mer än 1,6 miljoner personer var direkt sysselsatta inom postsektorn. Postdirektivet har fått stor betydelse för utvecklingen av marknaden för posttjänster. Genom att införa minikrav för en samhällsomfattande posttjänst har postdirektivet garanterat att denna allmännyttiga tjänst tryggas i marknadens framtida utveckling. Vidare har det bidragit till att främja och förbättra tjänsternas kvalitet och att minska eventuella "gränseffekter" genom att införa mål för tjänsternas kvalitet (det kan noteras att 92,3 % av den prioriterade gränsöverskridande posten inom EU år 2001 delades ut tre dagar efter inlämningen) och gemensamma europeiska standarder. Även om vissa problem kvarstår när det gäller iakttagandet av bestämmelserna om de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende, har postdirektivet också åstadkommit en grundläggande harmonisering av marknaden. Postdirektivet har medverkat till att skapa en förväntan på ytterligare öppning av marknaden, och denna förväntan har ökat takten i såväl reformeringen av posten på nationell nivå som omstruktureringen av postsektorn mot ökad effektivitet och lönsamhet.

Council Resolution of 7 February 1994 on the development of Community postal services (Europeiska unionens officiella tidning C48, 16.2.1994) (Ingen svensk version finns tillgänglig).

Senast ändrat den 03.02.2009

Top