Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Minimikrav för säkerhet i europeiska vägtunnlar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Minimikrav för säkerhet i europeiska vägtunnlar

Vissa äldre tunnlar i Europa konstruerades under en tid när de tekniska möjligheterna och transportförhållandena var helt andra än de är idag. De olyckor som på senaste tiden har inträffat i tunnlar visar att det är viktigt att vidta harmoniserade säkerhetsåtgärder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Tunnlar är viktiga infrastrukturer som underlättar förbindelserna mellan stora delar av Europeiska unionen (EU) och som därför är av avgörande betydelse för långväga transporter och för regionala ekonomiers utveckling.

Olyckor i tunnlar, i synnerhet bränder, kan emellertid få dramatiska följder och medföra enorma förluster i form av människoliv, ökade trafikstockningar, förorening och reparationskostnader.

De bränder som inträffade i tunnlarna under Mont-Blanc (Frankrike/Italien) och Tauern (Österrike) under 1999, samt i Gothardtunneln (Schweiz) år 2001, visade vilka följder tunnelolyckor kan få, både vad gäller människoliv och rent ekonomiskt. Genom dessa olyckor dödades och skadades dussintals människor, och viktiga europeiska genomfartsleder var avstängde i flera månader, ja till och med år.

Kommissionen, som ser allvarligt på hur ofta sådana olyckor inträffar, hade i detta sammanhang i sin vitbok med titeln "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden" framfört minimikrav avseende säkerheten i tunnlar i det transeuropeiska vägnätet.

I detta direktiv fastställs en rad harmoniserade miniminormer för säkerhet som berör organisationsaspekter, men också strukturella och tekniska frågor samt driftsaspekter.

Direktivet syftar till att alla tunnlar på mer än 500 meter som är i drift, håller på att byggas eller planeras och som ingår i det transeuropeiska vägnätet ska omfattas av de nya harmoniserade säkerhetskraven. Kortare tunnlar behöver i allmänhet inga mekaniska ventilationssystem, eftersom het rök från bränder kan dra ut naturligt.

Tillsynsmyndigheten

Varje EU-land ska utse en eller flera tillsynsmyndigheter som ska ha ansvar för alla aspekter av säkerhetsfrågor, och som ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att detta direktiv efterlevs.

Tillsynsmyndigheterna kan vara nationella, regionala eller lokala. För gränsöverskridande tunnlar ska båda EU-länderna utse en tillsynsmyndighet, eller tillsammans utse en gemensam tillsynsmyndighet.

Förvaltningsmyndigheternas godkännande krävs varje gång en ny tunnel ska tas i drift eller en befintlig tunnel ska byggas om. Förvaltningsmyndigheterna ska ha rätt att upphäva eller begränsa driften av en tunnel om säkerhetsvillkoren inte uppfylls.

Tillsynsmyndigheten ska se till att följande uppgifter utförs:

 • tunnlarna ska regelbundet provas och inspekteras och säkerhetsföreskrifter för detta ska utarbetas;
 • organisatoriska och operativa driftsplaner ska upprättas (inklusive planer för räddningsinsatser) för utbildning och utrustning av räddningsstyrkorna;
 • förfaranden för omedelbar stängning av en tunnel i en nödsituation ska fastställas;
 • erforderliga riskbegränsande åtgärder ska genomföras.

Tunnelförvaltningen.

Oavsett om en tunnel inom ett EU-lands territorium är på projekteringsstadiet, under byggnad eller i drift, ska tillsynsmyndigheten för varje tunnel utse ett offentligt eller privat organ till driftsledning som ska ansvara för driften av tunneln under det berörda stadiet. Driftsledningen ska utarbeta en haverirapport varje gång det inträffar ett allvarligt tillbud eller en olycka i en tunnel.

Säkerhetsansvarig

För varje tunnel ska tillsynsmyndigheten utse en säkerhetsansvarig som dessförinnan måste ha godkänts av tillsynsmyndigheten, och som ska samordna alla förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för att garantera trafikanternas och driftspersonalens säkerhet. Den säkerhetsansvarige ska ha följande uppgifter:

 • säkerställa samordningen för räddningsstyrkorna och delta i utarbetandet av driftsplaner;
 • delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av räddningsinsatser;
 • delta i utarbetandet av säkerhetsplaner och infrastrukturutrustningen;
 • kontrollera att driftspersonal och räddningsstyrkor får utbildning och delta i organisering av övningar som ska hållas regelbundet;
 • ge råd vid beställning av struktur, utrustning och drift;
 • kontrollera att struktur och utrustning underhålls och repareras;
 • delta i utvärderingen av alla allvarliga tillbud eller olyckor.

För tunnelplaner som godkänts, men som ännu inte fullbordats och öppnats för offentlig trafik den 30 april 2005 ska tillsynsmyndigheten bedöma överensstämmelsen med bestämmelserna i detta direktiv.

För tunnlar som redan öppnats för offentlig trafik den 30 april 2005 ska tillsynsmyndigheten senast den 30 oktober 2005 bedöma överensstämmelsen med bestämmelserna i detta direktiv.

EU-länderna ska senast den 30 april 2006 rapportera till kommissionen om hur de tänker uppfylla kraven i detta direktiv, om vilka åtgärder som planeras och om följderna av att öppna eller stänga de viktigaste tillfartsvägarna till tunnlarna.

Regelbundna inspektioner

16 EU-länderna ska säkerställa att kontroller, utvärderingar och provning utförs av kontrollorgan.

Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att regelbundna inspektioner genomförs av kontrollorganet för att säkerställa att alla tunnlar som omfattas av detta direktiv uppfyller kraven i bestämmelserna. Varje tunnel ska inspekteras minst vart sjätte år.

Riskanalys

På begäran av en tunnels förvaltningsmyndighet och utgående från en gemensam metodik som fastställs på nationell nivå ska en riskanalys genomföras av ett oberoende organ. Därvid ska alla faktorer beaktas som kan påverka säkerheten, både konstruktionsaspekter och trafikvillkor (trafikens art och typ, tunnelns längd och geometri samt antalet lastbilar som trafikerar tunneln per dygn).

Betänkanden

Senast den 30 april 2009 ska kommissionen offentliggöra en rapport om vilka metoder som tillämpas i EU-länderna.

Vart annat år ska EU-länderna rapportera om tunnelbränder och olyckor som hotat väganvändarnas säkerhet i tunnlarna, samt om dessa händelsers frekvens och orsaker. I rapporten ska de dessutom utvärdera olyckorna och redogöra för hur och i vilken utsträckning säkerhetsanordningarna och -åtgärderna har fungerat.

Kommissionen ska anpassa bilagorna till detta direktiv enligt tekniska framsteg.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/54/EG

30/04/2004

30/04/2006

EUT L 167, 30.4.2004

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2004/54/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 11.07.2011

Top