Help Print this page 
Title and reference
Rättigheter för personer med funktionshinder vid lufttransport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rättigheter för personer med funktionshinder vid lufttransport

Denna förordning ingår i en övergripande plan med syfte att stärka passagerarnas rättigheter inom all kollektivtrafik. Personer med funktionshinder, vare sig dessa beror på handikapp, ålder eller något annat, bör ha samma möjligheter att utnyttja flygtransporter som andra medborgare.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

SAMMANFATTNING

Enligt förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder får flygbolagen inte neka en person bokning eller ombordstigning på grund av nedsatt rörlighet eller funktionshinder *.

Det finns dock vissa undantag, bland annat av berättigade säkerhetsskäl som fastställts i lag. Flygbolaget kan neka en person med rörelsehinder bokning eller ombordstigning, eller kräva att en resande person med rörelsehinder eller funktionshinder ledsagas av en annan person på resan, om detta krävs för att de lagstadgade säkerhetskraven ska kunna iakttas eller om flygplanets storlek hindrar transport av en person med funktionshinder.

Inom fem arbetsdagar efter bokning eller nekad ombordstigning, eller från den tidpunkt då villkoret om ledsagning utfärdades, skall flygbolaget skriftligen informera den rörelsehindrade eller funktionshindrade om motiven till sitt beslut.

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har rätt till den assistans som anges i förordningen gratis på flygplatserna (vid avresa, ankomst och transit) och ombord på flygplanen (t.ex. transport av rullstol eller ledarhund).

Det är flygplatsförvaltarens uppgift att se till att det finns assistans, och denne kan finansiera utgifterna för denna med en specifik avgift som läggs på flygbolagen.

Länder i Europeiska unionen (EU) och andra berörda länder (länder som är med i Europeiska frihandelsorganisationen (Efta)) är skyldiga att föreskriva påföljder för eventuella överträdelser och inrätta oberoende organ som behandlar klagomål.

Senast den 1 januari 2010 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur förordningen genomförs och vad den fått för effekter.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • ”person med funktionshinder ” eller ”person med nedsatt rörlighet”: en person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1107/2006

15.8.2006

26.07.2008 (26.7.2007 för artiklarna 3 och 4)

EUT L 204, 26.7.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpning och resultat av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet [KOM(2011) 166 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Rapportens slutsats är att förordning (EG) nr 1107/2006 har medfört fördelar för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet; i synnerhet ett enda regelverk för skydd, en klar ansvarsfördelning mellan flygplatser och lufttrafikföretag och införandet av et nätverk av specialiserade nationella organ (eller nationella tillsynsorgan) i alla EU-länder.

Kommissionen fann dock vissa svårigheter i tillämpningen av förordningen som skulle kunna försvaga den. Dessa problemområden innefattar:

 • en ibland otillräcklig kvalitet i de tjänster som erbjuds och otillräcklig anpassning till de individuella behoven hos personer med nedsatt rörlighet;
 • otillräcklig information till passagerarna;
 • hanteringen av dyrbara och känsliga hjälpmedel;
 • begränsningar för personer med nedsatt rörlighet att genomföra reservationer eller ombordstigning av säkerhetsskäl;
 • otillräcklig assistans ombord, särskilt när det gäller ledsagning till toaletter;
 • olika tolkningar av definitionen av de hjälpmedel som ska transporteras utan kostnad av lufttrafikföretagen;
 • skillnader i hur EU-länderna verkställer förordningen;
 • oenighet om belopp samt beräknings- och avgiftsvillkor;
 • svårigheter i tolkningen av vissa viktiga definitioner, som huruvida gravida kvinnor, överviktiga eller små barn är innefattade i definitionen av personer med nedsatt rörlighet;
 • transport och tillförsel av medicinsk syrgas.

Eftersom den första bedömningen finner verkställandet av förordning (EG) nr 1107/2006 huvudsakligen positivt, krävs inte en översikt av lagstiftningen i detta stadium. Kommissionen föreslår dock ett antal förslagsområden till förbättringar inom det existerande ramverket. Bland dessa finns:

 • enhetlig tolkning av förordningen;
 • förbättringar av den praktiska tillämpningen av lagstiftningen;
 • stärka de nationella myndigheternas tillsyn och effektivitet när det gäller sanktionssystemet;
 • behandla frågan om medicinsk syrgas.

Meddelande från kommissionen av den 7 augusti 2008 om omfattningen av lufttrafikföretags och flygplatsers ansvar då rörelsehjälpmedel tillhörande passagerare med nedsatt rörlighet förstörs, skadas eller förloras i samband med flygresor [KOM(2008) 510 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

På grundval av en undersökning av ersättningsgränser för skadade eller förlorade hjälpmedel tillhörande passagerare med nedsatt rörlighet som inletts av kommissionen presenteras i detta meddelande de aktuella utmaningarna för personer med nedsatt rörlighet när deras rörelsehjälpmedel förloras eller skadas samt de lösningar som tillhandahålls genom förordning (EG) nr 1107/2006.

När det gäller kvantitativa mål är syftet att minska antalet incidenter avseende rörelsehjälpmedlen. I förordningen anges därför krav för lufttrafikföretag och flygplatser att utarbeta förfaranden och utbilda personal för att se till att personer med nedsatt rörlighet får lämplig assistans. När det gäller kvalitativa mål är syftet att minimera konsekvenserna av en incident. I detta avseende kan följande nämnas:

 • avsaknad av gemensamma förfaranden som skulle leda till en omedelbar lösning, vilket bara delvis täcks genom förordningen;
 • skillnad i omfattning och nivåer avseende lufttrafikföretagens respektive flygplatsernas ansvar; därför fastställs genom förordningen skyldigheten att ge ersättning i enlighet med internationell lagstiftning, gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning;
 • problemet med otillräcklig ersättning och olämpliga förfaranden; förordningen bör emellertid minska antalet incidenter och deras konsekvenser som redan för närvarande är ganska få;
 • frågan om definitionen av ”bagage” och rörelsehjälpmedlens roll vilket kommissionen ämnar ta upp i ICAO, så att antingen rörelsehjälpmedel utesluts från definitionen eller det begränsade ansvar som ålagts bagage i internationella konventioner ändras i syfte att anpassa ersättningarna för förstörda, skadade eller förlorade rörelsehjälpmedel efter hjälpmedlens faktiska värde.

Efter utvärderingen av förordning (EG) nr 1107/2006 kommer kommissionen, om tillräckliga framsteg inte har nåtts, att föreslå ett stärkande av den aktuella lagstiftningen om rättigheter för passagerare med nedsatt rörlighet i samband med flygresor.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) 295/91, [EUT L 46, 17.2.2004].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet ”Skydd av flygpassagerarnas intressen i Europeiska unionen” [KOM(2000) 365 slutlig – Ej offentliggjort i EGT].

See also

 • För ytterligare information gå till Europeiska kommissionens lufttransportportal Air Transport Portal (EN)

Senast ändrat den 11.07.2011

Top