Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sjöfartsskydd: Säkerhet på fartyg och i hamnanläggningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sjöfartsskydd: Säkerhet på fartyg och i hamnanläggningar

Den senaste tidens händelser har lärt oss att inget land i världen går säkert från terroristattacker och sjöfarten är inget undantag. Det krävs åtgärder för att se till att skyddet för sjötransporter och för de medborgare som utnyttjar dessa samt miljöskyddet alltid säkerställs inför de hot som utgörs av avsiktliga handlingar såsom terroristattacker. Om lasten som skeppas innehåller farliga ämnen kan olagliga handlingar få långtgående konsekvenser för medborgare och miljö inom EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar [se ändrande akt(er)].

SAMMANFATTNING

Huvudsyftet med den här förordningen är att genomföra EU-åtgärder som syftar till att förbättra sjöfartsskyddet på fartyg och i hamnanläggningar inför hot om avsiktliga, olagliga handlingar.

Förordningen är avsedd att tillhandahålla en grund för harmoniserad tolkning, harmoniserat genomförande och EU-bevakning av de särskilda åtgärderna för förbättrat sjöfartsskydd som antogs vid internationella sjöfartsorganisationens diplomatkonferens (IMO) (EN) år 2002 då Solas-konventionen (den internationella

konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss) ändrades och ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) fastställdes.

Ändringarna i Solas-konventionen och del A i ISPS-koden är obligatoriska men utgör även föremål för tolkning. Del B av koden innehåller rekommendationer som EU-länderna uppmanas att genomföra.

Den här förordningen innehåller förebyggande åtgärder och stuvar om i den delen av Solas-konventionen som behandlar särskilda åtgärder för förbättring av sjöfartsskyddet och ISPS-koden, två av hörnstenarna för sjöfartsskydd på internationell nivå.

EU-länderna är skyldiga att informera internationella sjöfartsorganisationen, kommissionen och övriga EU-länder om de uppgifter som efterfrågas och de särskilda åtgärder som vidtagits för att förbättra sjöfartsskyddet under Solas-konventionen.

Dessutom ska EU-länderna ha upprättat förteckningar över de berörda hamnanläggningarna utifrån de bedömningar av säkerheten på hamnanläggningarna som utförts och ha fastställt räckvidden för de åtgärder som vidtagits för att förbättra sjöfartsskyddet. Denna förteckning ska ha överlämnats till övriga EU-länder och till kommissionen senast den 1 juli 2004.

EU-länderna ska noggrant kontrollera att skyddsreglerna följs av alla fartyg som begär att få anlöpa en hamn inom EU, oavsett varifrån de kommer.

Säkerhetskontroller i hamnen kan genomföras av EU-ländernas behöriga sjöfartsmyndigheter och även, vad gäller det internationella sjöfartsskyddscertifikatet, av de inspektörer som agerar inom ramen för hamnstatskontroll i enlighet med direktiv 95/21/EG.

När ett skepp meddelar sin avsikt att anlöpa en hamn i ett EU-land bör den behöriga sjöfartsmyndigheten i landet kräva att fartyget tillhandahåller den information som krävs minst 24 timmar i förväg eller, om sjöresan kommer att vara i mindre än 24 timmar, senast när fartyget lämnar föregående hamn, eller om anlöpshamnen inte är känd, så snart som den blir känd.

Senast den 1 juli 2004 var EU-länderna skyldiga att utse en sambandspunkt för sjöfartsskydd. Denna myndighet ska ålägga varje fartyg som önskar anlöpa hamnen att i förväg tillhandahålla upplysningar om sitt internationella sjöfartscertifikat samt om nuvarande och tidigare skyddsnivåer för fartyget.

Sedan den 1 juli 2005 är EU-länderna skyldiga att tillämpa de nya säkerhetsåtgärderna för internationell fart på passagerarfartyg som används i nationell fart och som hör till klass A.

EU-länderna har varit tvungna att, på grundval av resultaten från en obligatorisk skyddsriskanalys, att fatta beslut om i vilken omfattning de, sedan senast den 1 juli 2007, ska tillämpa bestämmelserna i denna förordning med avseende på de olika fartygstyper som används i nationell fart, deras rederier och de hamnanläggningar som betjänar dem.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 725/2004

19.5.2004

-

EUT L 129, 29.4.2004

Ändrande akt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

ANKNYTANDE AKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 324/2008 av den 9 april 2008 om fastställande av reviderade förfaranden för kommissionens inspektioner på området för sjöfartsskydd [Europeiska unionens officiella tidning L 98 av den 10.4.2008].

Kommissionen utför säkerhetsinspektioner vid hamnanläggningar och företag i EU-länderna. Dessa inspektioner förbereds med hjälp från Europeiska sjösäkerhetsbyrån och utförs av inspektörer från EU-länderna. Kommissionen ska skicka in sin inspektionsrapport inom sex veckor efter slutförd inspektion. Denna rapport ska redogöra för iakttagelserna vid inspektionen och identifiera alla fall av avvikelser från förordning (EG) nr 725/2004 eller direktiv 2005/65/EG. Den får även innehålla rekommendationer om korrigerande åtgärder. Det berörda EU-landet måste svara inom tre månader med en åtgärdsplan som fastställer åtgärder och tidsramar för att avhjälpa fastställda brister.

Senast ändrat den 22.02.2011

Top