Help Print this page 
Title and reference
Beskattning av tunga lastfordon "Eurovinjett"-direktivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beskattning av tunga lastfordon "Eurovinjett"-direktivet

Genom detta direktiv harmoniseras avgiftssystemen – fordonsskatter, vägtullar och avgifter för användningen av väginfrastrukturer – samt införs rättvisa ordningar för uttag av åkares infrastrukturavgifter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv ersätter direktiv 93/89/EEG om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg samt vägtullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturer (”Eurovinjett”).

Direktivet gäller fordonsskatter, vägtullar och vägavgifter för fordon som är avsedda för godstransporter på väg och har en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 ton.

I direktivets tillämpningsområde ingår däremot inte

 • fordon som uteslutande utför transportverksamhet på medlemsstaternas icke-europeiska territorier,
 • fordon som är registrerade på Kanarieöarna, i Ceuta och Melilla, på Azorerna eller Madeira och som utför transportverksamhet på dessa territorier alternativt mellan dessa territorier och det spanska eller portugisiska fastlandet.

Fordonsbeskattning

I direktivet anges land för land vilka skatter som avses. Varje medlemsstat beslutar själv om förfarandena för uttag och indrivning av skatter. Det fastslås också att skatterna ska indrivas av den medlemsstat där fordonet är registrerat.

Medlemsstaterna får inte fastställa fordonsskattesatser under det minimibelopp som anges i direktivet. Enligt direktivet ska också samtliga medlemsstater i vissa fall ha rätt att tillämpa nedsatta skattesatser eller undantag.

Vägtullar och vägavgifter

I direktivet fastställs också vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att medlemsstaterna ska få införa och/eller behålla vägtullar alternativt införa vägavgifter. Följande villkor gäller:

 • Avgifter får endast tas ut vid användning av motorvägar eller andra vägar av motorvägskaraktär, broar, tunnlar och bergspass.
 • Principen om icke-diskriminering ska tillämpas när det gäller åkarens nationalitet eller fordonets ursprung eller destination.
 • Ingen kontroll förekommer vid de inre gränserna.
 • Maximibeloppen ska revideras den 1 juli 2002 och därefter vartannat år.
 • Vägavgifterna ska fastställas enligt proportionalitetsprincipen och grundas på hur länge de aktuella infrastrukturerna används.
 • Avgiftsnivån ska kunna variera beroende på fordonets utsläppsklasser och/eller tidpunkten på dygnet.
 • Två eller flera medlemsstater kan samarbeta för att införa ett gemensamt vägavgiftssystem, under förutsättning att vissa krav är uppfyllda, bl.a. att inkomsterna fördelas rättvist mellan medlemsstaterna.

Vid sidan av de skatter som föreskrivs i direktivet får medlemsstaterna tillämpa

 • skatter eller avgifter som tas ut vid fordonsregistrering, som läggs på fordon eller last med avvikande vikt eller dimensioner,
 • parkeringsavgifter och särskilda avgifter för stadstrafik,
 • avgifter för att förhindra överbelastning av trafik.

Medlemsstater som inför elektroniska vägtullsystem ska säkerställa att systemen är kompatibla.

Ändring av direktivet från 2006

Genom direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006 ändras detta direktiv i syfte att införa ett nytt regelverk avseende avgifter för användning av väginfrastrukturer. Detta gör det möjligt att öka vägtransportsystemets effektivitet och säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Genom direktivet införs regler för medlemsstaternas uttag av vägtullar eller vägavgifter för användning av vägarna, inbegripet vägarna i det transeuropeiska transportnätet och vägarna i bergsområden.

Från och med 2012 kommer direktiv 2006/38/EG att tillämpas för fordon som väger mellan 3,5 och 12 ton.

Medlemsstaterna har möjlighet att differentiera vägtullarna beroende på fordonstyp, fordonets utsläppskategori (”EURO”-klassificering), hur mycket de sliter på vägarna, samt beroende på plats, tid och trängselnivå. Detta gör det möjligt att kämpa mot de problem som orsakas av trafikstockningarna, inbegripet skadorna på miljön, i enlighet med principen om att användaren betalar och att förorenaren betalar.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/62/EG

20.7.2000

1.7.2000

EGT L 187, 20.7.1999.

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/38/EG

10.6.2006

10.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006.

Direktiv 2006/103/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT 2006, L 363 20.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 8 juli 2008 om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer [KOM(2008) 436 slutlig – ej offentliggjort i EGT]. Översynen av ”Eurovignette”-direktivet bör ge medlemsstaterna möjlighet att internalisera kostnaderna som hänför sig till luftföroreningar och trafikstockningar orsakade av tunga godstransporter (externa kostnader). De kommer därmed att ha rätt att i vägtullar för tunga lastbilar integrera ett belopp som motsvarar kostnaderna för trafikrelaterade luftföroreningar och buller, samt kostnaden för den trängsel som andra fordon utsätts för. Detta belopp kommer att variera i förhållande till EURO-utsläppskategorin, avstånd, plats och tidpunkt för väganvändandet. Medlemsländerna bör använda inkomsterna som därigenom uppbärs till projekt som relateras till en hållbar utveckling av transportsektorn. Avgifterna bör samlas in med hjälp av elektroniska system som inte hindrar trafikflödet eller skapar hinder vid tullstationerna. Direktivets tillämpningsområde omfattar dessutom det transeuropeiska transportnätet.

Direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003). Genom detta direktiv införs en helhetssyn för beskattning av energiprodukter och elektricitet.

Senast ändrat den 13.10.2008

Top