Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kreditförsäkringar för exportaffärer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kreditförsäkringar för exportaffärer

Europeiska unionen (EU) vill minska den snedvridning av konkurrensen mellan företag som beror på skillnader mellan statsstödda system för kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer och införa ett visst mått av öppenhet inom sektorn.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 98/29/EG av den 7 maj 1998 om harmonisering av huvudbestämmelserna för kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Varje land i Europeiska unionen (EU) har sitt eget statsstödda system för exportkreditförsäkringar, som uppvisar stora skillnader i fråga om försäkringsskydd, premier och täckningspolitik, vilket kan leda till avsevärd snedvridning av konkurrensen mellan företag inom EU. Detta direktiv syftar till att minska dessa risker genom att harmonisera EU-ländernas olika bestämmelser om exportkreditförsäkringar.

Detta direktiv är tillämpligt på försäkringsskydd för affärer avseende export av varor och/eller tjänster med ursprung i ett EU-land, så länge skyddet gäller för ett eller flera EU-länders räkning eller med stöd av ett eller flera EU-länder, och omfattar en total riskperiod på minst två år (återbetalningsperioden inklusive tillverkningsperioden).

EU-länderna ska se till att alla institut, som direkt eller indirekt erbjuder försäkringsskydd i form av exportkreditförsäkringar, garantier eller refinansiering för medlemslandets räkning eller med stöd av EU-landet (nedan kallade försäkringsgivare), erbjuder försäkringsskydd för exportaffärer med länder utanför EU i enlighet med bestämmelserna i direktivets bilaga.

Direktivets bilaga innehåller de gemensamma principer som försäkringsgivarna ska respektera i fråga om exportkreditförsäkringar. De berör försäkringsskyddets beståndsdelar (kapitel I), premier (kapitel II) och landpolitik (kapitel III). Dessutom föreskrivs olika anmälningsförfaranden som ska leda till större öppenhet (kapitel IV).

De gemensamma principer som gäller beståndsdelarna i försäkringsskyddet rör allmänna principer och definitioner, försäkringsskyddets omfattning, skadeorsaker och undantag från ansvar samt bestämmelser om skadereglering.

De gemensamma principer som gäller premier för exportkreditförsäkringar utgör en ram som är avsedd att skapa större öppenhet när det gäller fastställandet av försäkringspremier, och de fastställer, bland annat, att premierna bör harmoniseras. Slutligen, och framför allt, ska ramen bidra till genomförandet av de riktlinjer på området som framförhandlades i OECD (EN) (FR) i juni 1997.

De gemensamma principerna för landpolitiken skapar ett nödvändigt format för ömsesidig information mellan kreditförsäkrare på området. Denna information kompletteras med de uppgifter om tekniska resultat som försäkringsgivarna ska lämna årligen (se: anmälningsförfaranden, kapitel IV).

Dessa gemensamma principer kan tillämpas med flexibilitet. Avvikelser från dessa regler är tillåtna under förutsättning att de ändringar som gjorts, beträffande kvaliteten på det försäkringsskydd som ges, avspeglas i de premier som tas ut och anmäls till övriga kreditförsäkrare och kommissionen.

I direktivet föreskrivs även följande fyra anmälningsförfaranden, vars syfte är att skapa större öppenhet för verksamheten på EU-nivå:

  • årlig anmälan i informationssyfte. Försäkringsgivaren redogör noggrant för sin verksamhet under det gångna året och för den täckningspolitik han planerar att tillämpa för det kommande året;
  • beslutsanmälan. Tillämpningsområdet begränsas till tvister som rör gäldenärens status (offentlig eller privat) och som blir föremål för ett beslutsförfarande enligt det fastställda kommittéförfarandet;
  • förhandsanmälan i informationssyfte, som aktualiseras om en försäkringsgivare skulle ha för avsikt att avvika från bestämmelserna i direktivets bilaga genom att bevilja mer fördelaktiga försäkringsvillkor eller försäkra affärer med gäldenärer i länder där försäkringsgivaren normalt inte erbjuder täckning;
  • efterhandsanmälan i informationssyfte om en försäkringsgivare beslutar att ge sämre försäkringsvillkor än de som föreskrivs i bilagan, att justera sin täckningspolitik eller att medge lika fördelaktiga villkor som en annan anmälare.

De anmälningsförfaranden som föreskrivs i detta direktiv kompletterar dem som inrättas genom beslut 73/391/EEG. Direktivet upphäver direktiven 70/509/EEG och 70/510/EEG.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/29/EG

16.6.1998

1.4.1999

EGT L 148, 19.5.1998

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 98/29/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 09.09.2011

Top