Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiva pensionssystem: tjänstepensionsfonder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kollektiva pensionssystem: tjänstepensionsfonder

Inom EU följer tjänstepensionsfonderna principerna om fri rörlighet för kapital och friheten att tillhandahålla tjänster. En sådan frihet måste uppvägas av strikta regler för att säkerställa ett fullgott skydd för medlemmarna och förmånstagarna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut.

SAMMANFATTNING

Inom EU följer tjänstepensionsfonderna principerna om fri rörlighet för kapital och friheten att tillhandahålla tjänster. En sådan frihet måste uppvägas av strikta regler för att säkerställa ett fullgott skydd för medlemmarna och förmånstagarna.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I detta direktiv fastställs de regler som styr verksamhet i och tillsyn av institut som tillhandahåller tjänstepensioner (tjänstepensionsinstitut) (*) eller pensionsfonder i alla EU-länder.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för framtida pensionärer (medlemmar och förmånstagare i pensionsfonder) och garantera effektiva investeringar genom att tre regeluppsättningar inrättas:

  • 1.

    Strikta tillsynsregler för att skydda förmånstagarna och medlemmarna i tjänstepensionsinstitut. De måste ha tillräcklig information om reglerna för pensionssystemet (**), om institutets finansiella situation och om deras rättigheter.

  • 2.

    Placeringsregler anpassade till egenskaperna hos tjänstepensionsinstitutet och en effektiv förvaltning av sparande. Detta beror på att tjänstepensionsinstituten investerar på lång sikt och måste diversifiera sina tillgångar genom att dra nytta av fördelarna med EU:s inre marknad och av euron. Om varje institution ska fastställa den säkraste och effektivaste placeringspolicyn får inte investeringsreglerna vara alltför restriktiva, i synnerhet inte när det gäller investeringar i aktier.

  • 3.

    Regler som tillåter gränsöverskridande förvaltning av tjänstepensionssystem. Denna gränsöverskridande förvaltning kräver ömsesidigt erkännande av de tillsynsmetoder som gäller i EU-länderna.

Detta direktiv gäller inte de institut som omfattas av direktivet om livförsäkring och direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) ansvarar för att samla in information från EU-länderna om utvecklingen av tjänstepensionsinstitutens gränsöverskridande arrangemang och för att publicera sådan information på sin webbplats.

Eiopa får utarbeta regelverk och standarder för genomförandet och ge rekommendationer för en korrekt tillsyn av tjänstepensionsinstitut. Eiopa har ett nära samarbete med EU-länderna och EU-kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 23 september 2003.

VIKTIGA BEGREPP

(*) Tjänstepensionsinstitut: finansiella institutioner som förvaltar kollektiva pensionssystem för arbetsgivare, för att tillhandahålla pensionsförmåner till sina anställda (dvs. försäkringstagare och förmånstagare).

(**) Pensionssystem: ett kontrakt, en överenskommelse, en överlåtelsehandling eller regler som anger vilka pensionsförmåner som är aktuella och på vilka villkor.

Mer information finns på sidan om tjänstepensionsinstitut på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/41/EG

23.9.2003

22.9.2005

EUT L 235, 23.9.2003, s. 10-21

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/138/EG

6.1.2010

31.3.2015

EUT L 335, 17.12.2009, s. 1-155

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174, 1.7.2011, s. 1-73

Direktiv 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUT L 145, 31.5.2013, s. 1-3

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2003/41/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen om några huvudaspekter av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (direktivet om tjänstepensionsinstitut) (KOM (2009) 203 slutlig, 30.4.2009).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1-7).

Senast ändrat 26.06.2015

Top