Help Print this page 
Title and reference
Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper utfärdas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper utfärdas

Syftet med detta direktiv är att förbättra kvaliteten på informationen som investerare får av företag som vill locka till sig externa investerare, för att kunna anskaffa kapital i Europeiska unionen och finansiera sin tillväxt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG.

SAMMANFATTNING

Syftet med detta direktiv är att förbättra kvaliteten på informationen som investerare får av företag som vill locka till sig externa investerare, för att kunna anskaffa kapital i Europeiska unionen och finansiera sin tillväxt.

Direktivet ska säkerställa att det finns tillräckliga och likvärdiga informationsstandarder i alla EU-länder, i de fall då värdepapperen erbjuds till alla europeiska investerare.

VAD ÄR MÅLET MED DETTA DIREKTIV?

I direktivet fastställs regler om det prospekt som företag i EU måste offentliggöra när de utfärdar värdepapper för att locka till sig investeringar. Enligt dessa regler är ett prospekt, så snart det har godkänts av ett EU-land, giltigt i hela EU (europapass för emittenter).

Prospektet är ett informationsdokument som innehåller information som gör att investerarna kan fatta sina investeringsbeslut med full kännedom om fakta.

VIKTIGA DELAR

Skyldighet att offentliggöra ett prospekt

Emittenter av värdepapper är skyldiga att ge ut ett prospekt om erbjudanden av värdepapper, förutom när erbjudandet

riktas till enbart kvalificerade (yrkesmässiga) investerare, och/eller

riktas till färre än 150 personer, som inte är kvalificerade investerare (t.ex. enskilda personer), per EU-land, och/eller

riktas till investerare som förvärvar värdepapper för ett sammanlagt vederlag på minst 100 000 euro per investerare, och/eller

omfattar värdepapper (aktier eller obligationer) vars nominella värde per enhet uppgår till minst 100 000 euro, och/eller

har ett totalt värde på mindre än 100 000 euro i unionen.

Information

Prospektet ska innehålla ett sammanfattande dokument i standardformat, med viktig information om

de väsentliga egenskaperna för emittenten av värdepapperen (t.ex. det utfärdande företaget), för eventuella garanter (t.ex. banken) och för värdepapperen som erbjuds eller är upptagna till handel på reglerade marknader, samt de huvudsakliga riskerna förenade med dem,

de allmänna villkoren för erbjudandet, främst en uppskattning av de utgifter som emittenten fakturerar investeraren.

Emittenten har ett civilrättsligt ansvar för informationen som har uppgetts i prospektet. Denna information måste överensstämma med sakförhållandena och inte utesluta något.

Godkännande och offentliggörande

När prospektet har godkänts av den behöriga myndigheten i det ursprungliga EU-landet ska det offentliggöras (t.ex. i en nationell tidning med omfattande spridning eller på emittentens webbplats), och en kopia ska skickas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Ett prospekt är giltigt under högst tolv månader efter att det har godkänts, så länge det uppdateras och kompletteras med obligatorisk information.

SEDAN NÄR ÄR DIREKTIVET TILLÄMPLIGT?

Direktivet skulle införlivas i nationell lagstiftning från och med den 1 juli 2005. Ändringen av direktivet (2010/73/EU) tillämpas sedan den 1 juli 2012.

I en grönbok om kapitalmarknadsunionen som offentliggjordes i februari 2015 meddelade kommissionen att den ska granska prospektdirektivet på nytt, för att se till att företag, främst små och medelstora företag, lättare kan anskaffa kapital och hitta investerare utomlands.

Mer information finns att hitta på Europeiska kommissionens webbplats om prospektdirektivet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/71/EG

31.12.2003

1.7.2005

EUT L 345, 31.12.2003, s. 64-89

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/11/EG

20.3.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008, s. 37-38

Direktiv 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUT L 327, 11.12.2010, s. 1-12

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161

Direktiv 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

EUT L 294, 6.11.2013, s. 13-27

Rättelse till direktiv 2013/50/EU

-

-

EUT L 14, 18.1.2014, s. 35

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153, 22.5.2014, s. 1-61

Senast ändrat den 02.04.2015

Top