Help Print this page 
Title and reference
Penningtvätt: att förhindra användning av det finansiella systemet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Penningtvätt: att förhindra användning av det finansiella systemet

Det här direktivet ersätter direktiv 91/308/EEG och syftar till att förebygga att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det gäller finans- och kreditinstitut och även vissa juridiska och fysiska personer som arbetar i finanssektorn, däribland leverantörer av varor (vid kontantbetalningar på över 15 000 euro). Dessa organ och personer måste kontrollera sina kunder och ta hänsyn till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Nationella finansunderrättelseenheter inrättas för att undersöka rapporter om misstänkta transaktioner.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

EU-länderna måste förbjuda penningtvätt och finansiering av terrorism. I detta syfte kan de införa eller bibehålla strängare bestämmelser än vad som anges i detta direktiv.

Definition av penningtvätt och finansiering av terrorism

I direktivet definieras penningtvätt som uppsåtliga handlingar som avser att:

 • omvandla eller överföra tillgångar som härrör från brottslighet eller medverkan i sådan verksamhet för att hemlighålla eller dölja tillgångarnas olagliga ursprung;
 • hemlighålla eller dölja tillgångars rätta beskaffenhet eller ursprung, lokalisering, disponering, förflyttningar eller de rättigheter som är knutna till dem, när man vet att de härrör från brottslighet;
 • förvärva, inneha eller använda tillgångar i vetskap om att de härrör från brottslighet;
 • delta i eller hjälpa till med utförandet av någon av verksamheterna ovan.

Penningtvätt måste betraktas som sådan även om gärningarna som genererat de tvättade tillgångarna har begåtts i en annan EU-medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Med finansiering av terrorism avses i direktivet att förse eller samla in medel för att genomföra något av de brott som definieras i rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism, t.ex. tagandet av gisslan, framställning av falska administrativa handlingar och ledning av terroristgrupper.

Skyldigheter för berörda organ och personer att kontrollera sina kunder

Direktivet gäller för kreditinstitut, finansinstitut, oberoende jurister, notarier, revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon, fond- och företagstjänsteleverantörer, och alla leverantörer av varor (vid kontantbetalningar på över 15 000 euro). De organ och personer som omfattas av direktivet ska kontrollera sina kunder när de etablerar en affärsförbindelse och när de genomför tillfälliga transaktioner som uppgår till 15 000 euro eller mer. Dessutom måste de lämna in en rapport om misstänkt transaktion när det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella befrielser eller tröskelbelopp.

Med kundkontroll menas att fastställa och kontrollera kundens identitet, att skaffa information om affärsförbindelsens syfte och avsedda form, eventuellt att identifiera den person som verkligen äger eller kontrollerar kunden eller på vars vägnar gärningen utförs, och kontrollera dennes identitet. Kundkontrollen kan justeras utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt som t.ex. beror på kundtyp eller affärsförbindelse. EU-länderna kan tillåta organ och personer som omfattas av direktivet att anlita en tredje part som utför åtgärderna för kundkontroll. Direktivet innehåller också en lista över fall där förenklade förfaranden för kundkontroll kan användas, exempelvis när det gäller kontroll av nationella myndigheter, kunder som har livförsäkringar med årspremier som inte överstiger 1 000 euro, eller innehavare av elektroniska pengar.

När risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög är personer och organ som omfattas av direktivet skyldiga att skärpa sin kundkontroll. Skärpta krav på kundkontroll inbegriper kompletterande åtgärder för att kontrollera eller bestyrka exempelvis de uppvisade handlingarna när kunden inte är fysiskt närvarande för identifiering.

Slutligen får kreditinstitut och andra finansinstitut inte tillåta anonyma konton eller anonyma bankböcker.

De europeiska länderna måste informera varandra, samt de europeiska tillsynsmyndigheterna, det vill säga Europeiska bankmyndigheten , Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten då de bedömer att ett tredjeland uppfyller villkoren för likvärdighet angående bedömning av situationer som utgör en låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En finansunderrättelseenhet i varje medlemsstat

Varje EU-land måste inrätta en finansunderrättelseenhet på central nationell nivå. Dessa enheter ansvarar för att ta emot, begära, analysera och till behöriga myndigheter sprida uppgifter om eventuell penningtvätt eller finansiering av terrorism. EU-länderna måste ge sin finansunderrättelseenhet tillräckliga anslag för att sköta sitt uppdrag och se till att den har tillgång till den finansiella och administrativa information samt uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver.

De organ och personer som omfattas av direktivet måste utan dröjsmål lämna in en rapport om misstänkt transaktion till finansunderrättelseenheten när de får vetskap om eller misstänker att penningtvätt eller finansiering av terrorism har ägt rum eller att det gjorts försök till det. Under mellantiden måste de avstå från att utföra transaktioner. På begäran av finansunderrättelse-enheten ska dessa organ och personer lämna alla nödvändiga uppgifter, i enlighet med gällande lagstiftning.

De institut och personer som omfattas av direktivet får inte avslöja för kunden eller annan tredje part att information har överförts till finansunderrättelseenheten, med undantag för mycket specifika omständigheter. De ska bevara handlingar, verifikationer eller annat i minst fem år från och med att affärsförbindelsen med kunden har avslutats eller transaktionen har utförts. Kommissionen underlättar samordningen mellan finansunderrättelseenheterna i EU-länderna.

Medlemsstaterna är skyldiga att underrätta varandra och de europeiska tillsynsmyndigheterna när de bedömer att ett tredjeland uppfyller villkoren för likvärdighet angående förbud att röja upplysningar, sekretess och skydd för personuppgifter.

Kreditinstitut och andra finansiella institut som omfattas av detta direktiv ska vidtaga åtgärder som minst är likvärdiga med dem som är fastställda angående kundkontroll och bevarande av dokument hos sina filialer och majoritetsägda dotterbolag i tredjeländer. Medlemsstaterna, europeiska tillsynsmyndigheter och kommissionen är skyldiga att underrätta varandra när lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter tillämpningen av dessa åtgärder och samordnad åtgärd kan vidtas för att finna en lösning. I dessa fall har de europeiska tillsynsmyndigheterna möjligheten att förbereda förslag till tekniska standarder för bestämmelser för att ange vilken typ av ytterligare åtgärder och minsta åtgärder som ska vidtas av kreditinstitut och finansiella institut.

Påföljder för den som bryter mot lagstiftningen

De organ och personer som omfattas av direktivet förutsätts införa tillräckliga åtgärder och förfaranden för att kontrollera sina kunder, följa rapporteringsplikten och arkivera sina handlingar, och för riskhantering och kommunikation. De ska informera sina anställda om de gällande bestämmelserna.

EU-länderna ska se till att direktivet efterlevs. Om den nationella lagstiftning som har antagits för att motsvara detta direktiv inte följs, måste de aktuella organen och personerna kunna hållas ansvariga. Påföljderna ska vara verksamma, proportionerliga och avskräckande.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/60/EG

15.12.2005

15.12.2007

EUT L 309, 25.11.2005.

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/64/EG

25.12.2007

1.11.2009

EUT L 319, 5.12.2007.

Direktiv 2008/20/EG

20.3.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008

Direktiv 2009/10/EG

30.10.2009

30.4.2011

EUT L 267, 10.10.2009

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2005/60/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning [Europeiska unionens officiella tidning L 214, 4.8.2006].

Detta direktiv omfattar de tekniska aspekterna av definitionerna i direktiv 2005/60/EG, som begreppet personer i politiskt utsatt ställning (stats- eller regeringschefer, ministrar, parlamentsledamöter osv).

Förslag till Europaparlamentes och rådets direktiv av den 5 februari 2013 om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism [ COM (2013) 45 final ].

Detta förslag inbegriper och ersätter kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för direktiv 2005/60/EG, och syftar till att förbättra den rättsliga ramens tillgänglighet och förståelighet gällande bekämpning av penningtvätt.

Detta fjärde direktiv om förhindrande av penningtvätt skulle främst medföra följande ändringar:

 • Utökning av direktivets tillämpningsområde, vilket följaktligen även skulle omfatta tillhandahållare av speltjänster och kontantbetalningar som är större än 7 500 euro för personer som handlar med varor av högt värde.
 • Införande av en riskbaserad metod.
 • Skärpta krav på kundkännedom.
 • Tydligare uppgifter om faktiskt ägande.
 • Upphävande av undantag från krav på kundkännedom för vissa tredjeländer som har skyddssystem mot penningtvätt som är likvärdiga med systemen inom EU (positiv likvärdighet).
 • Ökade administrativa påföljder i enlighet med kommissionens riktlinjer för finanstjänstesektorn.
 • Förstärkt samarbete mellan medlemsstaternas finansunderrättelseenheter.
 • Förstärkt roll för Europeiska tillsynsmyndigheten.
 • Förstärkt personuppgiftsskydd.

Senast ändrat den 10.03.2014

Top