Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Information till flygpassagerare om vilket flygbolag som utför en viss flygning och en "svart lista" över flygbolag som inte uppfyller säkerhetskraven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Information till flygpassagerare om vilket flygbolag som utför en viss flygning och en "svart lista" över flygbolag som inte uppfyller säkerhetskraven

Flygolyckan i Sharm el-Sheikh 2004, där 148 personer (till största delen europeiska turister) omkom, visar att de gällande säkerhetsreglerna måste stärkas. Därför föreskrivs i den aktuella förordningen att rampinspektioner ska göras obligatoriska och att medlemsstaterna ska delta i ett utvidgat utbyte av säkerhetsinformation om flygbolag.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Enligt den nya förordningen ska passagerarna ha rätt att få information om vilket flygbolag som kommer att utföra den flygning som de bokat. Förordningen innebär också att medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla säkerhetsrelaterad information skärps. De bolag som betraktas inte uppfylla säkerhetskraven kommer att få flygförbud och kommer att tas upp på en svart lista, som kommer att göras offentlig. Den svarta listan kommer att offentliggöras på Internet och i Europeiska unionens officiella tidning.

Bestämmelserna gäller följande typer av flygningar:

  • Flygningar som avgår från en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt.
  • Flygningar som avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt, på villkor att det bolag som utför flygningen är baserat i EU.
  • Flygningar som avgår från en flygplats i ett tredjeland, på villkor att flygningen ingår i ett transportavtal som ingåtts inom gemenskapen och transporten startar inom gemenskapen.

En svart lista över flygbolag som inte uppfyller säkerhetskraven

I en bilaga till förordningen anges vilka gemensamma kriterier som ska tillämpas när man på gemenskapsnivå överväger att införa verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl. Flygbolagen kan komma att föras upp på den svarta listan av följande skäl:

  • Det finns bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos ett flygbolag.
  • Bristande förmåga och/eller vilja hos flygbolaget att ta itu med säkerhetsbrister (bristande insyn eller otillräckliga åtgärder).
  • Bristande förmåga och/eller vilja hos de myndigheter som ansvarar för tillsynen över ett flygbolag att ta itu med säkerhetsbrister (bristande samarbete, otillräcklig kapacitet, etc.).

Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över alla flygbolag som förbjudits att flyga i deras luftrum eller vars trafikrättigheter begränsats av säkerhetsskäl. Denna förteckning ska ställas till de andra medlemsstaternas och kommissionens förfogande. Kommissionen ska offentliggöra en konsoliderad förteckning (den så kallade svarta listan) över dessa flygbolag. Kommissionen ska dessutom, minst var tredje månad, kontrollera om den svarta listan behöver uppdateras och om flygbolag ska läggas till på listan eller strykas ur listan. För att listan ska kunna hållas aktuell måste den berörda medlemsstaten och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (AESA) sända in all relevant information till kommissionen.

Passagerares rätt till information och till återbetalning

För att flygpassagerare ska kunna göra välgrundade val måste de redan vid bokningen av en flygning få veta vilket flygbolag som ska utföra den. I samband med platsreservationen ska den avtalsslutande parten vid lufttransporter informera passageraren om vilket eller vilka flygbolag som utför flygningen, oavsett på vilket sätt reservationen sker. Passageraren ska också informeras om eventuella byten av flygbolag, vid incheckningen eller allra senast, vid ombordstigningen.

Förordningen ger också passagerarna rätt till återbetalning eller ombokning i de fall då det flygbolag hos vilket en bokning gjorts förs upp på den svarta listan och flygningen ställs in.

Bakgrund

På det internationella planet regleras säkerhetstillsynen genom 1944 års konvention om internationell civil luftfart (Chicagokonventionen) och grundas på normer utarbetade av Internationella civila luftfartsorganisation (OACI (EN)). Enligt konventionen ska flygbolagen kontrolleras av sitt ursprungsland, framför allt när det gäller hur de uppfyller säkerhetskraven.

På europeisk nivå bygger säkerhetsförfarandena på gemenskapsrätten, och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA). spelar en viktig roll i detta sammanhang.

Säkerhetsnivåerna utanför EU beror på hur effektiva tillsynsförfaranden är i de berörda länderna. Genom direktiv 2004/36/EG säkras en hög säkerhetsnivå för luftfartyg som flyger till, från eller inom gemenskapen, genom ett harmoniserat inspektionssystem för luftfartyg från tredjeländer som använder flygplatser inom EU.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2111/2005

16.1.2006

-

EGT L 344, 27.12.2005.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 596/2009

9.9.2010

-

EGT L 237, 8.9.2010.

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2111/2005 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Svarta listan över flygbolag som inte uppfyller säkerhetskraven

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen [Europeiska unionens officiella tidning L 84, 23.3.2006].

Senast ändrat den 17.09.2010

Top