Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fri rörlighet för arbetskraft

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Fri rörlighet för arbetskraft

Möjligheten för europeiska medborgare att enkelt röra sig och arbeta i ett annat land inom Europeiska unionen (EU) är en av fyra grundläggande principer om fri rörlighet som omfattas i EU-fördragen. Genom denna förordning uppdateras tidigare lagstiftning. Förordningen säkerställer även att principen efterlevs.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen.

SAMMANFATTNING

Fri rörlighet för arbetskraft gynnar de personer som har valt att arbeta någon annanstans inom EU samt de samhällen som tar emot dem. Det gör det möjligt för personer att förbättra sin personliga situation och för samhällena att fylla lediga platser och minska bristen på kompetent arbetskraft.

På samma sätt som någon som bor i ett EU-land har rätt till avlönat arbete i ett annat land, kan arbetsgivare annonsera om lediga platser och ingå avtal med eventuella arbetstagare från hela EU.

Lagstiftningen ersätter förordning (EEG) nr 1612/68, som hade ändrats betydligt vid flera tillfällen efter att den först antogs i oktober 1968. Lagstiftningen säkerställer att systemet fungerar smidigt genom att förbjuda all nationell diskriminering mellan europeiska arbetstagare.

Den förbjuder särskilt:

  • skilda rekryteringsprocedurer för utländska medborgare,
  • begränsningar av utannonsering av lediga platser i tidningar eller införande av särskilda villkor, som t.ex. inskrivning på arbetsförmedling för personer som kommer från ett annat EU-land.

Det är även olagligt att diskriminera arbetstagare från andra EU-länder vad gäller anställningsvillkor som lön, avskedande och återinsättande, eller sociala och skattemässiga förmåner. Både medborgare och arbetstagare har lika tillgång till utbildning i yrkesskolor och omskolningscentrum.

Samma princip om tillträde till statens allmänna skolor, lärlingsutbildning och yrkesskolekurser gäller för barn som har en förälder som arbetar, eller har arbetat, i ett annat EU-land.

Lagstiftningen omfattar vissa sociala rättigheter. En arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land har rätt till samma eventuella bostadsförmåner som landets medborgare och kan ställa sig i bostadsköer, om sådana finns, i området där de arbetar.

Ett undantag

Det enda undantaget från principen om icke-diskriminering handlar om språk. Arbetsgivare kan kräva att en eventuell arbetstagare inte har tillräckligt höga kunskaper i språket som talas i landet, om den erbjudna befattningen kräver detta.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 492/2011

16.6.2011

EUT L 141, 27.5.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket (EUT L 328, 28.11.2012).

Senast ändrat den 16.06.2014

Top