Help Print this page 
Title and reference
Ökad insyn i upplysningar om emittenter av värdepapper

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ökad insyn i upplysningar om emittenter av värdepapper

Syftet med det så kallade insynsdirektivet är att införa en grad av öppenhet och information som står i proportion till målen med sunt skydd för investerare och marknadseffektivitet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att förbättra informationen till investerare om emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, belägna eller verksamma i en medlemsstat. Direktivet ålägger medlemsstaterna att offentliggöra regelbunden finansiell information om landets inkomster under hela verksamhetsåret, utöver löpande information om innehav av betydande andelar rösträtter.

Insynsdirektivet har vederbörligen ändrats 2013 genom direktiv 2013/50/EU, som framför allt syftar till att:

  • minska den administrativa bördan för små och medelstora emittenter i syfte att förbättra deras tillgång till kapital,
  • öka insynssystemets effektivitet, särskilt med avseende på offentliggörande av information om företagens ägarförhållanden.

Bestämmelserna i det nya direktivet ska gälla så snart det har införlivats av medlemsstaterna, dock senast den 26 november 2015.

Regelbunden finansiell information

Regelbunden finansiell information avser den finansiella situationen för emittenter av värdepapper och de företag som de kontrollerar. Emittenter av värdepapper måste lämna årliga finansiella, redovisningar och delårsrapporter (delårsredogörelser) om de inte redan offentliggör kvartalsrapporter.

Trots det har direktiv 2013/50/EU tagit bort skyldigheten att offentliggöra en delårsredogörelse eller kvartalsrapport. Å andra sidan måste den finansiella redovisningen vara tillgänglig för allmänheten i minst tio månader och inte längre fem.

Meddelande om innehav av betydande andelar rösträtter

När en aktieägare förvärvar eller avyttrar aktier från en emittent vars aktier är upptagna till negation på en reglerad marknad och vilka medför rösträtt, måste han/hon underrätta emittenten om vilken procentandel rösträtter han/hon äger efter transaktionen. Denna regel gäller om procentandelen ägda aktier når upp till vissa tröskelvärden (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 och 75 procent) eller överskrider dessa värden. Detta gäller även i andra fall när en fysisk eller juridisk person har rätt att förvärva, avyttra eller utöva rösträtter.

Direktiv 2013/50/EU har utökat förfarandet för underrättelse av när tröskelvärden överskrids till finansiella instrument som ger rätt eller möjlighet att förvärva aktier med likvärdig ekonomisk effekt. För att bedöma tröskelvärden som överskrids måste innehavaren godkänna aktier med andra finansiella instrument.

Underrättelsen, som ska göras så snabbt som möjligt, avser den nya fördelningen av rösträtterna, identifiering av aktieägaren, datum för förändringen och det uppnådda tröskelvärdet för rösträtt.

Rapport om betalningar gjorda till regeringar

Detta är en ny åtgärd som införs genom direktiv 2013/50/EU. Detta direktiv ålägger börsnoterade företag som är verksamma inom utvinningsindustrin (olja, gas och mineraler) och skogsodling att deklarera betalningar till regeringar i de länder där de bedriver sin verksamhet, i en separat rapport som sammanställs årligen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/109/EG

20.1.2005

20.1.2007

EUT L 390, 31.12.2004

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/22/EG

20.3.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008

Direktiv 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUT L 327, 11.12.2010

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

Direktiv 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

EUT L 294, 6.11.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2004/109/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (EUT L 340, 22.12.2007).

Kommissionens rekommendation 2007/657/EG av den 11 oktober 2007 om det elektroniska nätverk av officiellt utsedda mekanismer för central lagring av obligatorisk information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (EUT L 267, 12.10.2007).

Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 69, 9.3.2007).

Senast ändrat den 29.05.2014

Top