Help Print this page 
Title and reference
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemensam terminologi vid offentlig upphandling

Förordningen syftar till att underlätta uppgiftsinsamlingen i samband med anbudsinfordringar som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning med hjälp av ett enda klassificeringssystem för att beskriva föremålet för den offentliga upphandlingen

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Genom förordningen införs ett enda klassificeringssystem, det vill säga den gemensamma terminologin för offentlig upphandling (CPV). Målet för denna klassificering är att täcka hela behovet av produkter, arbeten och tjänster. Genom att standardisera de referenser som används av de upphandlande myndigheterna för att beskriva föremålet för upphandlingen förbättrar CPV öppenheten vid offentlig upphandling som omfattas av EU:s direktiv.

I CPV motsvaras varje numerisk kod av en beskrivning av föremålet för upphandlingen, för vilken det finns en version på vart och ett av EU:s officiella språk. CPV består av följande:

  • En huvudordlista som omfattar en rad numeriska koder som var och en består av 8 siffror vilka indikerar huvudgrupp, grupp, undergrupp och kategori. Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.
  • En tilläggsordlista som kompletterar objektbeskrivningen i upphandlingen genom att tillföra preciseringar rörande art eller syfte för varan som ska upphandlas.

Förteckningen över CPV-koder och konverteringstabellerna mellan CPV och övriga nomenklaturer kan konsulteras på webbplatsen “System för information om offentlig upphandling” (SIMAP).

Med hänsyn till det sätt på vilket CPV är uppbyggd måste den med tiden utvecklas för att kunna följa marknadens utveckling. Därför har tilläggsordlistans struktur genomgått genomgripande förändringar genom att inkludera produkternas och tjänsternas utmärkande egenskaper och på så sätt minska antalet koder i huvudordlistan.

Den senaste revideringen av CPV syftar till att göra detta hjälpmedel mer användarvänligt genom att lägga mindre tyngdpunkt på materialen och mer på produkterna. Dessutom har CPV:s nivåmässiga struktur rationaliserats.

I databasen TED offentliggörs anbudsinfordringar som omfattas av de europeiska direktiven i Europeiska unionens officiella tidning, S-serien. I TED används sedan den 20 december 2003 CPV-koderna, som kommer att bli obligatoriska i och med att revideringen av de EU-direktiven antas.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 2195/2002

16.12.2003

-

EUT L 340, 16.12.2002

Ändringsrättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2195/2002 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 av den 16 december 2003 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 329, 17.12.2003] Denna förordning innehåller tekniska ampassningar av de tekniska förbättringar som man under den lagstiftningsprocess som föregick antagandet av förordning (EG) nr 2195/2002 påvisat behovet av, men som inte kunde tas med i den förordningen och som behövde införas i bilagorna till den förordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (Text av betydelse för EES) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 145, 4.6.2008].

Senast ändrat den 17.02.2011

Top