Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att säkerställa noggranna och faktabaserade närings- och hälsopåståenden om livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Att säkerställa noggranna och faktabaserade närings- och hälsopåståenden om livsmedel

Allt fler av de livsmedel som säljs och marknadsförs i Europeiska unionen (EU) är försedda med närings- och hälsopåståenden. För att garantera en hög nivå på konsumentskyddet och underlätta konsumenternas val, måste de produkter som släpps ut på marknaden vara säkra och korrekt märkta.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

SAMMANFATTNING

Allt fler av de livsmedel som säljs och marknadsförs i Europeiska unionen (EU) är försedda med närings- och hälsopåståenden. För att garantera en hög nivå på konsumentskyddet och underlätta konsumenternas val, måste de produkter som släpps ut på marknaden vara säkra och korrekt märkta.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen ska man säkerställa att närings- och hälsopåståenden på etiketter på livsmedel är tydliga och baserade på fakta som är allmänt accepterade av det vetenskapliga samhället. Detsamma gäller vid presentation av och reklam för livsmedel.

Det finns en rad olika ämnen, bl.a. vitaminer, mineralämnen, aminosyror, essentiella fettsyror, kostfibrer och olika växt- och örtextrakt, med näringsmässiga eller fysiologiska effekter som kan finnas i ett livsmedel och bli föremål för ett påstående. Genom förordningen garanteras en hög nivå på konsumentskydd och konsumenter får den information de behöver för att göra ett val med beaktande av alla fakta. Samtidigt skapas likvärdiga konkurrensvillkor för livsmedelsindustrin.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska kommissionen ska fastställa näringsprofiler och villkor för användning av närings- och hälsopåståenden på livsmedel. Detta ska göras med följande i åtanke:

 • kvantiteterna av vissa näringsämnen och andra ämnen i livsmedlet, exempelvis:
  • fettsyror *,
  • mättade fettsyror *,
  • transfettsyror *,
  • sockerarter,
  • salt/natrium,
 • livsmedlets roll och betydelse i kosten för befolkningen i allmänhet eller för vissa riskgrupper, inbegripet barn,
 • förekomsten av näringsämnen som vetenskapligt erkänts ha en hälsoeffekt.

Hälsopåståenden ska inte:

 • vara felaktiga, tvetydiga eller vilseledande,
 • föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet,
 • uppmuntra till överkonsumtion av ett livsmedel,
 • antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen,
 • hävda att hälsan skulle kunna påverkas om man inte konsumerar livsmedlet,
 • hänvisa till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ned i vikt,
 • hänvisa till rekommendationer av enskilda läkare eller yrkesverksamma personer på hälsoområdet.

Närings- och hälsopåståenden får endast användas om det har visats att förekomsten, avsaknaden eller den reducerade mängden i ett livsmedel av ett näringsämne har en gynnsam effekt, vilket har fastställts av allmänt vedertagna vetenskapliga fakta. Sådana ämnen ska förekomma i en mängd som rimligtvis kan konsumeras och som kan ge önskad effekt.

Hälsopåståenden får endast göras om följande information finns på etiketten:

 • målgrupp som påståendet riktar sig till,
 • en uppgift om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil,
 • den mängd livsmedel och de konsumtionsvanor som krävs för att uppnå den påstådda gynnsamma effekten,
 • en uppgift riktad till personer som bör undvika att använda produkten (t.ex. gravida),
 • en varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk,
 • vid påståenden om minskad sjukdomsrisk, en uppgift om att en mängd riskfaktorer finns för den sjukdom som påståendet avser och att en ändring av en av dessa riskfaktorer kan, men inte behöver, ha en positiv effekt,
 • eventuella begränsningar eller anvisningar för användning av livsmedlet.

Hälsopåståenden som baseras på allmänt vedertagna vetenskapliga fakta som genomsnittskonsumenten kan förstå kan beviljas undantag från godkännandeprocessen.

Drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol får inte förses med hälso- eller näringspåståenden, förutom om det gäller reducerad alkoholhalt eller energihalt.

Ansökan om godkännande

Tillverkare måste skicka in en ansökan till det berörda EU-landet. Landet skickar sedan denna vidare till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Kommissionen beslutar sedan om användningen av påståendet. Beslutet grundas på ett yttrande från Efsa.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 juli 2007.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

* Fettsyror: Fettsyror är basenheter bestående av fettmolekyler. De innehåller koldioxid, väte och syre.

* Mättade fettsyror: Ju fler väteatomer en koldioxidatom innehåller, desto mer mättad är fettsyran. Exempel på källor till mättade fettsyror är kokosolja, fettrikt kött och kakaosmör.

* Transfettsyror När omättade fetter går igenom en hydreringsprocess (t.ex. vid margarintillverkning) skapas transfettsyror. Hydreringsprocess utvecklades i syfte att hindra fetter från att härskna för snabbt. Transfettsyror finns oftast i bageriprodukter som har producerats kommersiellt.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUT L 404, 30.12.2006, s. 9-25

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 107/2008

4.3.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008, s. 8-10

Förordning (EG) nr 109/2008

4.3.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008, s. 14-15

Förordning (EU) nr 1169/2011

12.12.2011

-

EUT L 304, 22.11.2011, s. 18-63

Förordning (EU) nr 1047/2012

29.11.2012

-

EUT L 310, 9.11.2012, s. 36-37

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 av den 18 april 2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (EUT L 109, 19.4.2008, s. 11-16).

Senast ändrat 06.08.2015

Top