Help Print this page 
Title and reference
Näringspåståenden och hälsopåståenden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Förordningen fastställer för första gången regler som syftar till att harmonisera näringspåståenden och hälsopåståenden på europanivå. Hädanefter ska den typ av påståenden som finns på märkning, i presentationen eller i reklamen för livsmedel vara tydliga och grundade på bevis som godtas av forskarsamhället.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Näringspåståenden och hälsopåståenden av typen utan tillsatt socker, fettfri, kalcium är nödvändigt för barnens tillväxt och normala skelettutveckling osv. är harmoniserade på europanivå för att säkerställa en fungerande inre marknad samtidigt som en hög nivå på konsumentskyddet garanteras.

Näringspåståenden och hälsopåståenden som berörs

Förordningen gäller alla näringspåståenden och hälsopåståenden som används i:

 • kommersiella meddelanden (märkning, presentation och reklamkampanjer);
 • varumärken och andra märkesnamn som kan tolkas som näringspåståenden eller hälsopåståenden.

Förordningen gäller påståenden om alla typer av livsmedel avsedda för slutkonsumenten, inklusive livsmedel avsedda att levereras till restauranger, sjukhus, matsalar och liknande.

Konsumentskydd

Bestämmelserna för näringspåståenden och hälsopåståenden skyddar konsumenten genom att förbjuda alla uppgifter som:

 • är felaktiga, svåra att förstå eller vilseledande (t.ex. sådana som felaktigt eller utan vetenskapliga belägg tillskriver livsmedel medicinska egenskaper);
 • föranleder tvivel om andra livsmedels säkerhet eller näringsmässiga lämplighet;
 • uppmuntrar till eller tolererar överdriven konsumtion av något livsmedel;
 • uppmuntrar till att använda ett livsmedel genom att direkt eller indirekt påstå eller antyda att en balanserad kost inte ger alla nödvändiga näringsämnen;
 • försöker skrämma konsumenten genom att hänvisa till förändringar av de fysiologiska funktionerna.

Obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Det är obligatoriskt att på märkningen informera om näringsvärdet i produkter för vilka ett närings- eller hälsopåstående gjorts, utom vid offentliga reklamkampanjer.

Den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen ska, i enlighet med direktiv 90/496/EGG om näringsvärdesdeklaration av livsmedel, innehålla följande uppgifter:

 • näringsvärdet;
 • mängden fetter, kolhydrater, socker, proteiner och salt.

Allmänna villkor för användning

Näringspåståendena och hälsopåståendena måste uppfylla följande villkor:

 • förekomsten, avsaknaden eller den lägre halten av näringsämnet eller ämnet som påståendet gäller ska ha en vetenskapligt bevisad näringsmässig eller fysiologisk gynnsam effekt;
 • näringsämnet eller ämnet som påståendet gäller finns i tillräckligt stor mängd för att uppnå den sagda näringsmässiga eller fysiologiska effekten;
 • näringsämnet eller ämnet som påståendet gäller är i en form som kan konsumeras direkt;
 • de särskilda villkoren för användning ska vara uppfyllda. Exempelvis måste ämnet (t.ex. vitaminer eller fibrer) finnas i tillräckligt stora mängder i livsmedlet för att ha en gynnsam effekt.

Näringspåståenden och hälsopåståenden om drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol tillåts endast om de gäller minskad alkoholhalt eller energihalt.

Särskilda villkor för användning

Endast de näringspåståenden som räknas upp i bilagan till förordningen är tillåtna. Jämförande näringspåståenden är möjliga för livsmedel ur samma kategori där sammansättningen inte tillåter användandet av ett påstående. Om påståendet rör ett minskat energivärde eller näringsvärde, ska detta motsvara en minskning om minst 30 % (25 % för salt) jämfört med en liknande produkt.

Endast de hälsopåståenden som överensstämmer med kommissionens allmänna och särskilda krav kommer sannolikt att tillåtas av kommissionen, som gör upp en lista över tillåtna påståenden (utöver de som hänvisar till minskad risk för sjukdom och barns utveckling och hälsa) som bilaga till förordning (EU) nr 432/2012, ändrad i juni 2013.

I märkningen, presentationen eller reklamen som innehåller hälsopåståenden måste som en skyldighet följande uppgifter anges:

 • en uppmaning om vikten av en varierad kost och hälsosam livsstil;
 • den mängd livsmedel och det konsumtionsmönster som krävs för att få den gynnsamma effekten;
 • en uppmaning till de personer som bör undvika ämnet;
 • varning om vilka hälsorisker en överdriven konsumtion innebär.

Förordningen förbjuder hälsopåståenden som kännetecknas av följande:

 • de som hänvisar till hur snabbt (tappa 3 kilo på en vecka) eller hur mycket man kan gå ner i vikt (tappa 3 kg),
 • de som påstår att det är skadligt för hälsan att inte använda en viss typ av livsmedel,
 • hänvisningar till enskilda läkare eller fackkunniga på hälsoområdet, andra sammanslutningar än nationella medicinska organisationer och välgörenhetsorganisationer med hälsoanknytning,
 • påståenden som ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas menligt om man inte konsumerar livsmedlet.

Som en följd av förordningen om livsmedelsmärkning är alla hänvisningar till läkning, behandling eller förebyggande av sjukdom förbjuden. Förordningen tillåter däremot uppgifter om egenskaper som rör läkning, behandling och förebyggande av en sjukdom om tillstånd erhållits.

Ansökan om tillstånd

För att få lov att använda ett nytt hälsopåstående eller för att ändra i den gällande listan lämnar tillverkaren in en ansökan till den berörda medlemsstaten, som vidarebefordrar den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). På grundval av EFSA:s yttrande beslutar kommissionen om påståendet får användas.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

EUT L 404, 30.12.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 107/2008

4.3.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008

Förordning (EG) nr 109/2008

4.3.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008

Förordning (EG) nr 1169/2011

12.12.2011

-

EUT L 304, 22.11.2011

Förordning (EU) nr 1047/2012

29.11.2012

-

EUT L 310, 9.11.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa [EUT L 136, 25.5.2012], ändrad genom förordning (EU) nr 536/2013 [Europeiska unionens officiella tidning nr L 160, 12.6.2013].

Kommissionens direktiv (EG) nr 353/2008 av den 18 april 2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 [EUT L 109, 19.4.2008], ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2009 [EUT L 314, 1.12.2009].

Bestämmelserna beskriver förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att upprätta en ansökan om godkännande av hälsopåståenden. Varje ansökan får endast innehålla ett hälsopåstående. Den innehåller ett förslag till formulering av påståendet, omständigheterna kring användning samt vetenskapliga data som gör det möjligt att styrka det.

Senast ändrat den 10.04.2014

Top