Help Print this page 
Title and reference
Gränsvärden för vissa främmande ämnen - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gränsvärden för vissa främmande ämnen - EUR-Lex

Europeiska unionen (EU) fastställer gränsvärden för vissa främmande ämnen för att minska halten av dessa ämnen i livsmedel till den lägsta nivå som rimligtvis är möjlig med hjälp av bra tillverknings- eller jordbruksmetoder. Målet är att uppnå en hög skyddsnivå när det gäller folkhälsan, särskilt för känsliga befolkningsgrupper, t.ex. barn och gravida kvinnor.

RÄTTSAKT

Förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel [Se ändringsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Livsmedel som innehåller halter av främmande ämnen som överstiger de som anges i förordningens bilaga får inte saluföras (se bilaga).

Gränsvärdena gäller den ätliga delen av livsmedlen och även livsmedel som är sammansatta eller förädlade, i torkad eller utspädd form. Eventuellt ska en koncentrations- eller utspädningsfaktor tillämpas, eller hänsyn tas till ingrediensernas relativa proportioner i den sammansatta produkten.

Främmande ämnen

Förordningen omfattar följande främmande ämnen:

  • nitrater
  • mykotoxiner (aflatoxiner, ochratoxin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, T-2- och HT-2-toxiner)
  • tungmetaller (bly, kadmium, kvicksilver och oorganiskt tenn)
  • monoklorpropan-1, 2-diol (3-MCPD)
  • dioxiner och PCB:er
  • polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Blandningsförbud

Livsmedel som uppfyller gränsvärdena för främmande ämnen får inte blandas med andra livsmedel som överskrider gränsvärdena. Enligt samma logik får inte livsmedel som ska genomgå sortering eller annan mekanisk behandling för att minska kontamineringsnivån blandas med livsmedel som följer gränsvärdena för livsmedel.

Särskilda regler för märkning

Jordnötter, andra oljeväxtfrön, nötter, torkad frukt och bär, ris samt majs som saluförs som livsmedel måste genomgå sortering eller annan mekanisk behandling innan produkterna används som livsmedel. Märkningen måste innehålla uppgiften att produkten måste sorteras eller behandlas mekaniskt på annat sätt så att halten aflatoxiner minskas innan produkten används för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel.

Dessutom bör det anges i märkningen av jordnötter, andra oljeväxtfrön, produkter framställda från oljeväxtfrön och spannmål hur produkten är avsedd att användas. Identifikationskoden ska också nämnas. Om det inte anges tydligt att produkten inte är avsedd att användas som livsmedel ska de gränsvärden som fastställs i förordningen tillämpas.

Vad gäller gränsvärden för nitrat i sallad ska de gränsvärden som fastställs i bilagan för frilandsodlad sallad tillämpas, förutom för sallad som planterats under skärm vilken ska märkas som sådan.

Överskridande

I förordningen beviljas Finland och Sverige undantag och får överskrida gränsvärdena för dioxiner och PCB:er för lax, sill/strömming, flodnejonöga, vild öring och röding samt produkter framställda därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedda för konsumtion inom landet. Lettland har beviljats ett liknande undantag för vild lax. Ingen av dessa produkter får släppas ut på marknaden i andra länder inom Europeiska unionen. Märkningen ska vara lämplig för att informera konsumenterna om eventuella hälsorisker.

Kontroll och övervakning

Medlemsländerna ansvarar för att övervaka och kontrollera nitrathalterna i grönsaker som kan innehålla signifikanta halter, särskilt gröna bladgrönsaker. De ska meddela resultaten till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Utförsäljning av lagren

Enligt förordningen kan livsmedelslager som överskrider gränsvärdena för främmande ämnen säljas ut om de kommit ut på marknaden före det datum då gränsvärdena för respektive främmande ämnen har trätt i kraft.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1881/2006

9.1.2007.

Tillämplig från och med den 1.3.2007

EUT L 364, 20.12.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1126/2007

30.9.2007

-

EUT L 255, 29.9.2007

Förordning (EG) nr 629/2008

23.7.2008

-

EUT L 173, 3.7.2008

Förordning (EU) nr 165/2010

9.3.2010

-

EUT L 50, 27.2.2010

Förordning (EU) nr 420/2011

20.5.2011

-

EUT L 111, 30.4.2011

Förordning (EU) nr 1258/2011

23.12.2011

-

EUT L 320, 3.12.2011

Förordning (EU) nr 1259/2011

23.12.2011

-

EUT L 320, 3.12.2011

Förordning (EU) nr 594/2012

26.7.2012

-

EUT L 176, 6.7.2012

Förordning (EU) nr 1058/2012

13.12.2012

-

EUT L 313, 13.11.2012

Förordning (EU) nr 1067/2013

20.11.2013

-

EUT L 289, 31.10.2013

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1881/2006 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har enbart sammanställts i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

PROVTAGNING OCH ANALYSMETODER

Förordning (EU) nr 252/2012 (provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel) [EUT L 84, 23.03.2012].

Förordning (EG) nr 333/2007 (offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel) [EUT L 88, 29.3.2007].

Förordning (EU) nr 1882/2006 (provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrathalten i livsmedel) [EUT L 364, 20.12.2006].

Förordning (EG) nr 401/2006 (provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel) [EUT L 70, 9.3.2006].

IMPORT

Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 av den 27 november 2009 om införande av särskilda villkor för importen av vissa livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av beslut 2006/504/EG [EUT L 313, 28.11.2009].

Senast ändrat den 10.04.2014

Top