Help Print this page 
Title and reference
Gränsvärden för bekämpningsmedel i livsmedel och foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gränsvärden för bekämpningsmedel i livsmedel och foder

För samtliga livsmedel och foder gäller i EU gränsvärden för bekämpningsmedelsrester så att djurs och människors hälsa ska kunna skyddas. I förordningen samlas och harmoniseras i en enda text gränsvärdena för olika livsmedel och foder, och ett standardiserat gränsvärde fastställs.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I förordningen fastställs de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som får förekomma i livsmedel och foder av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Dessa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (gränsvärden) omfattar dels särskilda gränsvärden för vissa livsmedel och foder, dels ett allmänt gränsvärde som gäller när inget särskilt gränsvärde har fastställts.

Syftet är att se till att resthalterna av bekämpningsmedel i livsmedel och foder inte innebär en oacceptabel risk för konsumenternas och djurens hälsa.

Livsmedel och foder som berörs

Förordningen omfattar samtliga livsmedel och foder som anges i bilaga I.

Gränsvärdena gäller inte för produkter som är avsedda för sådd eller plantering, för testning av verksamma ämnen, för tillverkning av andra produkter än livsmedel eller för export till länder utanför Europeiska unionen (EU).

Standardvärden och särskilda gränsvärden

Gränsvärdet för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder är 0,01 mg/kg. Detta allmänna gränsvärde är ett standardvärde som används i alla de fall då inget särskilt gränsvärde har fastställts för en produkt eller en produkttyp.

De särskilda gränsvärdena i bilaga II är i vissa fall högre än standardvärdena.

I vissa fall kan tillfälliga gränsvärden fastställas och dessa förtecknas då i bilaga III. Tillfälliga gränsvärden ska fastställas i följande fall:

  • För honung och örtteer.
  • I exceptionella fall vid förorening genom växtskyddsmedel.
  • För nationella gränsvärden som ännu inte harmoniserats.
  • När nya produkter har upptagits i bilaga I och ett medlemsland begär att ett tillfälligt gränsvärde ska fastställas, för att medlemslandet ska ha tid att genomföra en grundlig vetenskaplig utvärdering, under förutsättning att inga risker för konsumenterna uppstår.

Det är förbjudet att späda ut produkter som inte uppfyller gränsvärdena, utom då det rör sig om vissa produkter som har bearbetats och/eller blandats och som förtecknas av kommissionen (bilaga VI).

Undantag från gränsvärdena

Vissa ämnen som har förtecknats av kommissionen (bilaga VII) kan tillåtas även om de överskrider de fastställda gränsvärdena under förutsättning att

  • produkterna inte är avsedda för omedelbar konsumtion,
  • det genom kontroller garanteras att produkterna inte görs tillgängliga för konsumenterna,
  • de övriga medlemsländerna och kommissionen informeras om åtgärderna.

Medlemsländerna får under särskilda omständigheter godkänna produkter som inte uppfyller gränsvärdena i bilagorna II och III förutsatt att produkterna inte innebär en oacceptabel risk. Kommissionen, de övriga medlemsländerna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ska omedelbart informeras om detta så att de så snabbt som möjligt ska kunna vidta lämpliga åtgärder (tillfälliga gränsvärden osv.).

För vissa verksamma ämnen har inget gränsvärde fastställts. Det rör sig om verksamma ämnen som finns i växtskyddsmedel som utvärderats i enlighet med direktiv 91/414/EEG (om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden) och för vilka det inte ansetts nödvändigt att fastställa ett gränsvärde. Dessa ämnen tas upp i bilaga IV, som kommissionen ska upprätta inom 12 månader efter det att förordningen har trätt i kraft.

Fastställande, ändring och strykning av gränsvärden

För att ett växtskyddsmedel ska kunna släppas ut på marknaden i enlighet med direktiv 91/414/EEG måste de verksamma ämnen som medlet innehåller utvärderas för att man ska kunna fastställa ett gränsvärde i livsmedel och foder, som om det överskrids innebär en risk för människor och djur.

I den här förordningen anges vilka förfaranden som gäller för ansökningar om gränsvärden. Dessa ska lämnas till medlemsstaten som sedan skickar dem till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Det är Efsa som ansvarar för riskbedömningen och yttrar sig om varje nytt gränsvärde och varje ändring eller strykning av gränsvärden (utom vid strykningar på grund av återkallanden av godkännanden av växtskyddsmedel). Efsa lämnar ett yttrande som bl.a. omfattar bestämningsgränsen för kombinationen bekämpningsmedel-produkt och en bedömning av riskerna om det acceptabla dagliga intaget överskrids.

Med Efsas yttrande som grund utarbetar kommissionen sedan en förordning om fastställande, ändring eller strykning av ett gränsvärde.

Kontroll av gränsvärden

Utifrån fleråriga kontrollprogram inom gemenskapen och på nationell nivå, som uppdateras varje år, ska medlemsländerna genomföra kontroller av bekämpningsmedelsrester för att se till att gränsvärdena följs. Dessa kontroller omfattar bl.a. provtagning, analys av proverna samt identifiering av de bekämpningsmedel som ingår och halterna av bekämpningsmedelsrester.

Bakgrund

Innan denna förordning antogs tillämpade varje medlemsland sina egna gränsvärden. I den tidigare EU-lagstiftningen fastställdes gränsvärden för bekämpningsmedel beroende på produkttyp: frukt och grönsaker (direktiv 76/895/EEG), spannmål (direktiv 86/362/EEG), livsmedel av animaliskt ursprung (direktiv 86/363/EEG) och produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (direktiv 90/642/EEG). Genom den nuvarande förordningen upphör alla dessa direktiv att gälla och i stället föreslås harmoniserade gränsvärden för samtliga livsmedel. Den innehåller samma skyddsåtgärder för foder. Det är första gången som det finns ett sådant gemensamt gränsvärde för samtliga typer av bekämpningsmedel utan åtskillnad för olika livsmedel och foder.

Användningen av verksamma ämnen i växtskyddsmedel är en av de bästa metoderna för att skydda växter mot skadliga organismer. Användningen kan dock leda till att det förekommer resthalter i de behandlade produkterna, i djur som utfodrats med produkterna och i honung som producerats av bin som exponerats för ämnena. Man bör därför se till att resthalterna inte innebär oacceptabla risker för människor och djur.

När det gäller beslut om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester bistås kommissionen av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. I medlemsstaterna är det de behöriga nationella myndigheterna som sköter kontakterna med kommissionen, Efsa, övriga medlemsstater och andra aktörer som berörs av förordningen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 396/2005

5.4.2005

-

EUT L 70, 16.3.2005

Ändringsrättsakter

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 178/2006

22.2.2006

-

EUT L 29, 2.2.2006

Förordning (EG) nr 149/2008

1.9.2008

-

EUT L 58, 1.3.2008

Förordning (EG) nr260/2008

8.4.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008

Förordning (EG) nr 299/2008

10.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008

Förordning (EG) nr 839/2008

31.8.2008

-

EUT L 234, 30.8.2008

Förordning (EG) nr 256/2009

28.3.2009

-

EUT L 81, 27.3.2009

Ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 396/2005 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version ska endast ses som information.

Bilagorna till förordningen uppdateras mycket ofta av kommissionen genom genomförandeförordningar, för att anpassa gränsvärdena för rester baserat på uppfattningarna hos Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 915/2010 av den 12 oktober 2010 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för år 2011, 2012 och 2013 för att säkerställa att gränsvärdena följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung [EUT L 269, 13.10.2010].

Förordning (EG) nr 882/2004 [EUT L 165, 30.4.2004].

Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Direktiv 2002/63/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 187, 16.7.2002].

Gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.

Senast ändrat den 06.02.2014

Top