Help Print this page 
Title and reference
Rotterdamkonventionen om internationell handel med vissa farliga kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rotterdamkonventionen om internationell handel med vissa farliga kemikalier

Europeiska unionen reglerar export och import av kemikalier och har godkänt Rotterdamkonventionen från 1998. Denna konvention syftar till en bättre internationell reglering av handeln med vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel för att skydda människors hälsa och för att skydda miljön samt för att bidra till en miljövänlig användning av sådana kemikalier.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, om Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier.

SAMMANFATTNING

Europeiska gemenskapen undertecknade Rotterdamkonventionen den 11 september 1998. Detta beslut godkänner på Europeiska gemenskapens vägnar Rotterdamkonventionen och åtföljs av rådets förordning om tillämpningen av konventionens bestämmelser inom Europeiska unionen(EU).

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ROTTERDAMKONVENTIONEN

Grundläggande princip

Konventionen reglerar import och export av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel. Den grundläggande princip som konventionen bygger på är förhandsgodkännande efter det att information har lämnats (PIC-förfarandet, från engelskans Prior Informed Consent). Detta innebär enligt konventionen att en kemikalie som omfattas av konventionen endast får exporteras om importören gett ett förhandsgodkännande. Genom konventionen inrättas ett förfarande för hur man skall gå till väga för att få information om beslut från de importerande länderna och hur dessa beslut ska vidarebefordras så att PIC-principen kan tillämpas i den internationella handeln med kemikalier. Det fastställs också krav på detaljerad information om kemikalierna för att detta beslut skall kunna fattas efter att man fått kunskap om kemikaliernas egenskaper och effekter, framför allt på människors hälsa och på miljön.

Berörda produkter

Konventionen tillämpas på kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade och på mycket farliga beredningar av bekämpningsmedel. I dagsläget omfattas mer än 30 kemikalier av PIC-förfarandet.

Vissa produkter har dock undantagits från tillämpningsområdet, närmare bestämt följande:

Genomförande av konventionen

Alla parter måste utse en nationell myndighet för att säkerställa genomförandet på nationell eller regional nivå. Genom konventionen inrättas en partskonferens som skall garantera genomförandet på internationell nivå liksom utvärderingen av konventionen, bland annat antagandet av ändringar. Dessutom finns ett underorgan, undersökningskommittén för kemikalier (kommittén). Kommittén ansvarar bland annat för analys och bedömning av kemikalier. Sekretariatet har främst hand om samordning och administrativa uppgifter.

Registrering av farliga kemikalier/bekämpningsmedel

Parterna informerar sekretariatet om alla lagstiftningsåtgärder som antas för en eller flera kemikalier eller bekämpningsmedel inom respektive territorium. Anmälan måste åtföljas av information om produktens egenskaper samt identifiering och användning liksom om lagstiftningsåtgärder. När det finns två anmälningar för samma kemikalie från minst två olika regioner, undersöker kommittén den information som samlats in och rekommenderar, i förekommande fall, att kemikalien tas med i förteckningen över kemikalier som omfattas av konventionens bestämmelser. Det finns särskilda bestämmelser för bekämpningsmedel som är extremt farliga. I konventionen tas hänsyn till de mer begränsade resurser som finns att tillgå i utvecklingsländer och i länder med övergångsekonomier. Sådana länder kan få bistånd från andra tekniska källor om de vill föra upp ett bekämpningsmedel i förteckningen. Efter att ha undersökt informationen kan kommittén rekommendera att bekämpningsmedlet tas med i förteckningen.

På partskonferensen undersöks kommitténs rekommendation och det slutliga beslutet kan fattas. En kemikalie kan också strykas från konventionen.

Import

Alla parter måste meddela om de godkänner att farliga kemikalier eller bekämpningsmedel som omfattas av konventionen importeras till deras territorium. Det är möjligt att endast tillåta import på vissa preciserade villkor. Preliminära beslut godtas också. Alla parter som inte tillåter att en viss kemikalie importeras eller som endast tillåter import på vissa villkor, måste se till att samma villkor gäller för all import av kemikalien oavsett varifrån den kommer samt för den nationella produktionen för inhemsk förbrukning.

Export

Alla exportörer måste naturligtvis respektera de andra parternas beslut angående godkännande av import av kemikalier. Det är förbjudet att exportera en kemikalie till en part som inte har lämnat något svar eller som endast har lämnat ett preliminärt svar om importen av den aktuella kemikalien. Det finns dock vissa undantag, till exempel får kemikalien exporteras om den importerande parten har gett sitt uttryckliga medgivande för den aktuella kemikalien.

De exporterande parterna bör också på begäran bistå de importerande parterna så att de får alla kompletterande uppgifter och på så vis kan utveckla sina förutsättningar att hantera de aktuella kemikalierna under hela deras livscykel.

Alla kemikalier som exporteras som är förbjudna eller strängt reglerade av bestämmelserna i konventionen måste åtföljas av en exportanmälan, och den importerande parten måste också bekräfta att den tagit emot kemikalien. I konventionen finns bestämmelser om vilka upplysningar som ska ges för kemikalierna, som till exempel bestämmelser om märkning.

Informationsutbyte

Det handlar om att underlätta utbytet av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av konventionen, och om att lämna information om de nationella bestämmelserna på detta område.

Tekniskt stöd

Utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier kan få tekniskt stöd från de parter som nått längre när det gäller reglering av kemikalier.

Tvistlösning

På partskonferensen utarbetas bestämmelser som reglerar fall då konventionen inte iakttas. När det gäller tvistlösning kan parterna inleda ett förlikningsförfarande. Alla parter, utom regionala organisationer för ekonomisk integrering, kan också hänskjuta ärendet till Internationella domstolen.

Frånträdande från konventionen

En part kan lämna konvention tre år efter ikraftträdandet. Frånträdandet träder i kraft minst ett år efter det att begäran om frånträdande tagits emot.

FÖRORDNING OM EXPORT OCH IMPORT

Syftet med förordningen är att genomföra Rotterdamkonventionens bestämmelser i Europeiska gemenskapen. Genom förordningen säkerställs att de åtgärder som konventionen kräver antas, och vissa bestämmelser är till och med mer omfattande än konventionens krav.

Berörda kemikalier

Förordningens tillämpningsområde är mer omfattande än konventionens. Det innefattar vissa farliga kemikalier som är förbjudna eller strikt reglerade i gemenskapen eller i en medlemsstat. Den innefattar också klassificering, förpackning och märkning av alla kemikalier som exporteras .

Exportförfarande

I förordningen fastställs tidsfrister och skyldigheter när det gäller anmälningsförfarandet. Systemet kräver att alla exportörer gör en exportanmälan varje år, innan kemikalien exporteras första gången. Anmälningarna förs sedan in i ett centralt register.

Förordningen innehåller strängare bestämmelser än konventionen. Enligt förordningens bestämmelser måste det göras en anmälan av alla kemikalier eller bekämpningsmedel som är förbjudna eller strängt reglerade i gemenskapen, liksom av artiklar som innehåller dessa kemikalier. Det krävs dessutom ett uttryckligt medgivande för export av alla farliga kemikalier och bekämpningsmedel som är förbjudna eller strängt reglerade i gemenskapen, om de uppfyller villkoren för att det skall göras en PIC-anmälan, även om de inte omfattas av konventionens bestämmelser och inte ingår i de produkter som redan omfattas av PIC-förfarandet. I förordningen fastslås också miniminormer, bland annat för exporterade kemikaliers och bekämpningsmedels livslängd och lagringsvillkor. Bestämmelserna om märkning och förpackning är också strängare.

Bestämmelserna om export gäller export till alla tredjeländer och inte bara export till de länder som anslutit sig till konventionen.

Förordningens bestämmelser erbjuder en möjlighet att helt förbjuda export av vissa kemikalier eller bekämpningsmedel.

Påföljder

Påföljdssystemet som används när förordningens bestämmelser inte efterlevs fastställs av medlemsstaterna. Påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Utbyte av information

Bestämmelserna omfattar alla länder, och i förordningen hänvisas till Europeiska gemenskapens informationsnätverk för kapacitetsuppbyggnad som inrättats av det mellanstatliga forumet för kemikaliesäkerhet(IFCS).

Uppföljning och utvärdering

Enligt förordningen krävs regelbundna rapporter om hur mycket kemikalier och bekämpningsmedel som det bedrivs handel med. När det gäller uppföljning och utvärdering av hur förordningen fungerar ska medlemsstaterna regelbundet lämna information till kommissionen som i sin tur regelbundet ska utarbeta rapporter på området.

Genomförande

Bestämmelserna om genomförande fastställs till största delen i konventionen. Alla medlemsstater utser en eller flera nationella myndigheter som garanterar att förordningen genomförs på nationell nivå. Europeiska kommissionen ansvarar för genomförandet på gemenskapsnivå och fungerar också som samordnare mellan medlemsstaterna liksom mellan Europeiska gemenskapen och konventionens institutioner. Den ansvarar också för ändring av bilagorna och bistås av en kommitté.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/730/EG

19.2.2002

-

EUT L 299, 28.10.2006.

Förordning (EG) nr 689/2008

1.8.2008

-

EUT L 204, 31.7.2008.

Ändringarna och rättelserna av direktiv (EG) nr 689/2008 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endas i informationssyfte.

Senast ändrat den 06.09.2010

Top