Help Print this page 
Title and reference
Hantering av uttjänta fordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hantering av uttjänta fordon

Europeiska unionen vill minska avfallet från uttjänta fordon och öka insamling, återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av uttjänta fordon och deras komponenter. För att uppnå dessa dubbla mål, ställs nya krav på de europeiska tillverkarna: de måste bland annat utveckla fordon som är lätta att återvinna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktivet avser fordon och uttjänta fordon, inklusive deras komponenter och material. Det omfattar bland annat:

 • motorfordon med minst fyra hjul, avsedda att transportera passagerare och med högst nio säten (kategori M1),
 • motorfordon med minst fyra hjul, avsedda att transportera varor vars maximala vikt inte överstiger 3,5 ton (kategori N1) och
 • motorfordon med tre hjul.

Minska avfallet

Direktivet syftar till att minska mängden avfall från fordon. Det uppmuntrar fordonstillverkarna och –importörerna i Europeiska unionen att:

 • begränsa användningen av farliga ämnen i deras nya fordon,
 • konstruera och tillverka fordon som underlättar återanvändning och materialåtervinning,
 • utveckla användningen av återvunnet material.

Användningen av kvicksilver, sexvärt krom och bly är förbjuden i fordonskomponenter som släpps ut på marknaden sedan den 1 juli 2003. Dessa ämnen kan dock användas för vissa tillämpningar, om användningen av dessa ämnen inte kan undvikas (se bilaga II i direktiv 2000/53/EEG).

Organisera insamlingen av avfall

Medlemsstaterna bör inrätta system för insamling av avfall från fordon. De garanterar även överlämningen av uttjänta fordon till auktoriserade behandlingsanläggningar.

Ägare eller innehavare av ett uttjänt fordon får ett skrotningsintyg vid överlämningen till en auktoriserad behandlingsanläggning. Detta intyg utfärdas av anläggningen. Det låter ägaren eller innehavaren att häva registreringen av sitt fordon hos myndigheter. Kostnaden, eller en del av den, för att överlämna fordonet till anläggningen ligger på producenten.

Organisera behandlingen av avfall

Medlemsstaterna ska organisera lagringen och behandlingen av uttjänta fordon i enlighet med kraven i ramdirektivet om avfall och bilaga I till förevarande direktiv. De auktoriserade anläggningarna ska sanera fordonen före behandlingen och avlägsna alla miljöfarliga komponenter.

Prioritera återanvändning och återvinning av avfall

Återanvändning och återvinning (materialåtervinning, återvinning, regenerering etc.) av fordonskomponenter bör prioriteras. Direktivets mål är dels att återanvändningen och återvinningen för alla uttjänta fordon ska öka.

Återanvändning och återvinning bör uppgå till (i medelvikt per fordon och år):

 • 85 % senast den 1 januari 2006
 • 95 % senast den 1 januari 2015

Återanvändning och materialåtervinning bör uppgå till (i medelvikt per fordon och år):

 • 80 % senast den 1 januari 2006
 • 85 % senast den 1 januari 2015

Målen för fordon som tillverkades före 1980 är mindre stränga.

Underlätta demontering genom information om komponenter och material

Medlemsstaterna ska se till att fordonstillverkarna följer kodningsstandarder för komponenter och material. Dessa standarder används för att identifiera olika komponenter och material. De underlättar därmed demonteringen.

Det är kommissionen som ansvarar för att upprätta europeiska kodningsstandarder. Den tar därvid hänsyn till arbeten som har utförts i internationella fora.

Tillverkarna måste tillhandahålla demonteringsinformation för varje typ av nytt fordon som släpps på marknaden. Informationen ska tillhandahållas inom sex månader efter utsläppandet.

Utvärdera framstegen med genomföranderapporter

De ekonomiska aktörerna (tillverkare, distributörer, demontörer etc.) ska se till att publicera uppgifter om:

 • konstruktion av fordon och deras komponenter (möjlighet till återvinning och materialåtervinning),
 • behandling av uttjänta fordon,
 • utveckling och optimering av metoder för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av uttjänta fordon och deras komponenter,
 • framstegen när det gäller återanvändning, materialåtervinning och återvinning.

Vart tredje år ska medlemsstaterna överlämna en rapport till kommissionen på grundval av denna information. Varje rapport presenteras i form av ett frågeformulär som utvecklats av kommissionen. Dessa frågor gör det möjligt för kommissionen att iaktta eventuella förändringar i försäljningen av motorfordon, insamlingsindustrin, demontering, fragmentering, återvinning och materialåtervinning. Inom de påföljande nio månaderna efter att rapporterna har mottagits från medlemsstaterna, publicerar kommissionen en rapport om genomförandet av förevarande direktiv.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/53/EG

21.10.2000

21.4.2002

EUT L 269, 21.10.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2002/525/EG

1.1.2003

-

EUT L 170, 29.6.2003

Beslut 2005/438/EG

10.6.2005

-

EUT L 152, 15.6.2005

Beslut 2005/673/EG

1.7.2005

-

EUT L 254, 30.9.2005

Direktiv 2008/33/EG

21.3.2008

-

EUT L 81, 20.3.2008

Direktiv 2008/112/EG

12.1.2009

-

EUT L 345, 23.12.2008

Beslut 2010/115/EU

23.2.2010

-

EUT L 48, 25.2.2010

Direktiv 2011/37/EU

20.4.2011

-

EUT L 85, 31.3.2011

Direktiv 2013/28/EU

11.6.2013

-

EUT L 135, 22.5.2013

Efterföljande ändringar och rättelser till direktiv 2000/53/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade utgåva är endast ett dokumentationshjälpmedel.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon för perioden 2005–2008 [ KOM(2009) 635 slutlig av den 20 november – Ej offentliggjort i EUT].

Det framgår av tjugofem rapporter som har mottagits av kommissionen, att vissa bestämmelser i direktivet inte har genomförts helt eller på ett felaktigt sätt. Flera medlemsstater har inte uppnått målen för återanvändning/materialåtervinning/återvinning 2006. Exempelvis har endast arton medlemsstater uppnått målet för återanvändning/materialåtervinning på 80 % och tretton det för återanvändning/återvinning på 85 %.

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon för perioden 2002–2005 [ KOM(2007) 618 slutlig av den 17 oktober – ej offentliggjort i EUT].

Direktivet om uttjänta fordon har i allmänhet införlivats bra i de flesta medlemsstater, i synnerhet när det gäller förbudet mot att använda vissa skadliga ämnen i fordonen och fordonens delar eller skyldigheten att gratis återta uttjänta fordon. Flera medlemsstater har fastställt lägre mål för återanvändning, återvinning och materialåtervinning för de fordon som tillverkats före 1980. Även om det har gjorts betydande framsteg när det gäller att införliva direktivet, kan genomförandet av denna lagstiftning inte anses vara tillfredsställande. Kommissionen drar av detta slutsatsen att medlemsstaterna bör intensifiera sin kontroll av tillämpningen av lagstiftningen på detta område.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG [EUT L 310, 25.11.2005].

I det här direktivet fastställs miniminivåer för återanvändning och återvinning av komponenter och material i nya fordon. Åtgärderna är tänkta att främja återanvändning av komponenter liksom materialåtervinning och återvinning för att det ska bli möjligt att uppnå de mål som fastställts för 2015 när det gäller materialåtervinning och återvinning av fordon som nått slutet av sin livscykel. I direktivet föreskrivs att en preliminär bedömning ska göras av alla tillverkare innan typgodkännande beviljas i EU eller i ett medlemsland. Från och med den 15 december 2008 ska en typ av fordon som inte uppfyller kraven i detta direktiv inte beviljas typgodkännande vare sig i EU eller i ett medlemsland. Vidare ska det från och med den 15 juli 2010 vara förbjudet att släppa ut på fordon på marknaden som inte uppfyller dessa krav.

Beslut 2005/293/EG [EUT L 94, 13.4.2005].

Kommissionens beslut av den 1 april 2005 om närmare föreskrifter för övervakning av de mål för återanvändning/återvinning och återanvändning/materialåtervinning som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

Beslut 2003/138/EG [EUT L 53, 28.2.2003].

Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om fastställande av kodningsstandarder för komponenter och material i fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

Beslut 2002/151/EG [EUT L 50, 21.2.2002].

Kommissionens beslut av den 19 februari 2002 om minimikrav för skrotningsintyg utfärdade i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top