Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Farliga livsmedelsimitationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Farliga livsmedelsimitationer

Sedan 1989 finns det ett förbud i Europeiska unionen mot alla föremål som på grund av form, färg eller lukt liknar livsmedel, särskilt godsaker. Detta förbud omfattar tillverkning, saluföring och import av denna typ av föremål som genom att vilseleda konsumenterna kan äventyra deras hälsa eller säkerhet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv (87/357/EEG) av den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet.

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller produkter som inte är ätbara men som riskerar att förväxlas med livsmedelsprodukter på grund av sitt utseende, lukt, förpackning m.m.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbjuda marknadsföring, import och tillverkning av dessa produkter.

Man ska genomföra kontroller för att se till att inga produkter av det här slaget marknadsförs.

Om en medlemsstat förbjuder en produkt enligt detta direktiv ska den informera kommissionen om förbudet och lämna nödvändiga upplysningar som gör det möjligt att informera övriga medlemsstater.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 87/357/EEG

26.6.1987

26.6.1989

EGT L 192, 11.7.1987; rättelse: EGT L 275, 29.9.1987

Senast ändrat den 25.09.2006

Top