Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brandsäkerheten i befintliga hotell

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Brandsäkerheten i befintliga hotell

Denna rekommendation har som syfte att uppnå en lägsta brandsäkerhetsnivå för hotell i medlemsländerna.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 86/666/EEG av den 22 december 1986 om brandsäkerheten i befintliga hotell [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 384 av den 31.12.1986].

SAMMANFATTNING

Medlemsländerna rekommenderas att se till att det finns bestämmelser för befintliga hotell grundade på principerna i rekommendationen, särskilt:

  • det ska finnas säkra utrymningsvägar som inte är blockerade och som är tydligt markerade;
  • byggnadskonstruktionen ska vara tillräckligt stabil för att personerna i den ska hinna ut och sätta sig i säkerhet;
  • lämpliga larmsystem ska finnas, underhållas och fungera;
  • personalen ska ha fått relevanta instruktioner och lämplig utbildning.

Bilagan i rekommendationen innehåller tekniska riktlinjer om framför allt hotellkonstruktion.

Medlemsländerna rekommenderas att se till att hotellen inspekteras regelbundet.

Medlemsländerna ska informera kommissionen om alla nationella åtgärder som vidtas för att se till att hotellen uppfyller kraven i rekommendationen samt om vilka åtgärder som de har för avsikt att vidta inom den kommande femårsperioden.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rekommendation 86/666/EEG

-

-

EGT L 384, 31.12.1986

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Kommissionen om tillämpningen av Rådets rekommendation av den 22 december 1986 om brandsäkerhet i befintliga hotell (86/666/EEG) [KOM(2001) 348 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. Den 27 juni 2001 presenterade kommissionen en rapport om tillämpningen av rådets rekommendation av den 22 december 1986 om brandsäkerheten i befintliga hotell. Kommissionen konstaterar att effekterna av rekommendationen i de olika medlemsländerna är beroende av den skyddsnivå som redan finns och av införlivandet i nationell lagstiftning. De tekniska riktlinjerna i rekommendationen eller minimikriterierna ingår redan i den nationella lagstiftningen eller är mindre omfattande än denna. I vissa medlemsländer har tillämpningen varit begränsad till byggnationen av nya hotell eller till byggnadsarbetet.

Rådets resolution av den 4 maj 1997 om brandsäkerhet i hotell [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 205 av den 25 juli 1994].

See also

  • För ytterligare information se webbplatsen för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 22.12.2006

Top