Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spårbarhet och märkning av GMO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Spårbarhet och märkning av GMO

EU garanterar att genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som härrör ur sådana organismer märks och kan spåras längs med hela livsmedelskedjan. Att GMO är spårbara innebär att man kan kontrollera att uppgifterna i märkningen är korrekta och övervaka miljöeffekterna och att produkter på marknaden kan dras in om nya vetenskapliga rön skulle visa att GMO som används i en produkt innebär en risk för hälsa eller miljön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen fastställer ett ramverk för att säkerställa att GMO är spårbara längs med hela livsmedelskedjan, inklusive i bearbetade produkter i vilka tillverkningssättet har förstört eller ändrat det genetiskt modifierade DNA:t (t. ex. i oljor). Dessa regler gäller inte bara för GMO som ska användas som livsmedel men också de som skall användas till odling (utsäde).

Målsättningar

Europeiska unionen har två huvudsakliga målsättningar:

  • att informera konsumenterna genom den obligatoriska märkningen av dessa produkter, och därigenom ge dem frihet att välja;
  • att skapa ett säkerhetsnät i och med att produkterna kan spåras under alla faser av produktion och saluföring. Säkerhetsnätet gör det möjligt att kontrollera märkningen, att upptäcka eventuella effekter på folkhälsan och miljön och att dra in produkter om det visar sig att det finns en oväntad risk för folkhälsan eller miljön.

GMO

Denna förordning innefattar:

  • alla produkter som består av eller innehåller GMO (inklusive så vitt skilda områden som produkter som ska ingå i livsmedelskedjan för människor eller djur, produkter som ska genomgå en industriell bearbetning för andra ändamål än konsumtion (t. ex. produktion av biobränsle) eller produkter avsedda för dekorativa ändamål (t. ex. snittblommor));
  • livsmedel och foder för djur som härrör ur GMO.

Märkning och spårbarhet

Alla produkter som innefattas av denna förordning är underställda märkningskrav som möjliggör för konsumenten att hålla sig bättre informerad och ger konsumenterna frihet att välja att köpa (eller inte köpa) produkter som består av eller innehåller GMO.

De särskilda märkningskraven i förordningen tillämpas inte ensamma eftersom dessa regler läggs till följande regler som också rör märkning:

  • allmänna regler om märkning av livsmedel som huvudsakligen är avsedda för mänsklig konsumtion (direktiv 2000/13/EG);
  • allmänna märkningskrav som föreskrivs för kommersialisering av djurfoder (förordning (EG) nr 767/2009);
  • särskilda märkningskrav som gäller livsmedel och djurfoder som framställs av GMO (förordning (EG) nr 1829/2003).

Spårbarheten gör det möjligt att spåra GMO och produkter därav genom hela livsmedelskedjan. Systemet grundar sig på att alla företagare sprider och bevarar uppgifter.

GMO eller produkter som innehåller GMO

Företagarna ska skriftligen översända följande uppgifter:

Om en produkt är en blandning av GMO får företagaren lämna en förklaring om hur produkten ska användas tillsammans med en förteckning över de unika identitetsbeteckningarna för alla GMO som ingår i blandningen.

Dessa uppgifter ska också sparas i 5 år.

Företagare som släpper ut färdigförpackade produkter på marknaden som består av eller innehåller GMO i alla steg i produktions- och distributionskedjan ska se till att produkternas märkning innehåller texten ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer” eller ”Produkt framställd av genetiskt modifierade organismer (organismens namn)”. Om det gäller produkter (även i stora kvantiteter) som inte är förpackade och som inte kan märkas, ska företagaren se till att uppgifterna medföljer produkten, till exempel som åtföljande dokument.

Produkter som framställts av GMO

Då en produkt släpps ut på marknaden ska företagaren skriftligen lämna följande uppgifter till de företagare som tar emot produkten:

  • uppgift om var och en av de livsmedelsingredienser som är framställda av genetiskt modifierade organismer;
  • uppgift om var och en av de foderråvaror eller tillsatser som är framställda av genetiskt modifierade organismer;
  • om det inte finns någon ingrediensförteckning bör det dock finnas uppgift om att produkten är framställd av genetiskt modifierade organismer.

Dessa uppgifter ska också sparas i 5 år.

Gränsvärde för oavsiktlig GMO-förekomst

Alla produkter som är avsedda att användas som livsmedel eller djurfoder, inklusive de som ska bearbetas direkt är underställda ett märkningskrav om de består av, innehåller eller produceras av GMO. Endast oavsiktlig och tekniskt oundvikliga spår av GMO som inte överskrider gränsvärdet 0,9 % får undantas från märkningskravet.

Medlemsstaterna ska se till att det genomförs inspektioner och produktkontroller, t.ex. kontroller av provtagning samt kvalitativ och kvantitativ provning. Detta innebär att medlemsstaterna kan dra in en produkt från marknaden om den inte följer förordningens bestämmelser.

Bakgrund

Genom förordningen harmoniseras den lagstiftning om spårbarhet som finns, särskilt i rådets och Europaparlamentets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1830/2003

7.11.2003

16.1.2004

EUT L 268, 18.10.2003

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1830/2003 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 19.04.2011

Top