Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hållbarhetsbehandlad mjölk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Hållbarhetsbehandlad mjölk

Hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel måste följa de särskilda bestämmelser som fastställs i direktiv 2001/114/EG. Dessa bestämmelser kompletterar de allmänna regler om märkning av livsmedel som föreskrivs i europeisk lagstiftning.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Hållbarhetsbehandlad mjölk definieras på grundval av dess sammansättning och den förberedelseprocess som den genomgår. Syftet är att främja handeln genom korrekta och icke-vilseledande beteckningar.

Hållbarhetsbehandlad mjölk

Produkterna som omfattas av detta direktiv är:

  • delvis dehydratiserad mjölk (sötad eller osötad)
  • helt dehydratiserad mjölk (innehållande olika procenthalter av fett).

Direktivet fastställer även de särskilda beteckningar som används i vissa länder och på vissa språk (se bilaga II i detta direktiv).

Märkning

Produkterna som omfattas av detta direktiv måste märkas enligt bestämmelserna i direktivet om märkning och presentation av livsmedel. Märkningen av hållbarhetsbehandlad mjölk ska ange:

  • mjölkfetthalten uttryckt i procent (inte nödvändigt för kondenserad mjölk, sötad kondenserad, delvis skummad mjölk, och torkad skummjölk)
  • mjölkfetthalten uttryckt i procent för fettfri mjölktorrsubstans (för de olika typerna av delvis dehydratiserad mjölk)
  • spädnings- eller rekonstitueringsmetoden (för dehydratiserad mjölk)
  • att produkten inte är avsedd som livsmedel för spädbarn under 12 månader (för dehydratiserad mjölk).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/114/EG

17.1.2002

17.7.2003

EUT L 15, 17.1.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/61/EG

7.10.2007

31.8.2008

EUT L 258, 4.10.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2013 av den 9 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen Text av betydelse för EES [EUT L 287, 29.10.2013].

I denna förordning anpassas kommissionens nuvarande genomförandebefogenheter, vilka fastställs i de fem så kallade frukostdirektiven, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) och i synnerhet artikel 290 som ger kommissionen rätt att anta delegerade akter.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top