Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främmande ämnen i livsmedel: minimera negativa effekter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Främmande ämnen i livsmedel: minimera negativa effekter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EEG) nr 315/93 – EU:s förfaranden för främmande ämnen i livsmedel.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen syftar till att skydda folkhälsan genom att förbjuda saluförande av livsmedel som innehåller en oacceptabel mängd restsubstanser som kallas ”främmande ämnen”.

VIKTIGA PUNKTER

  • Främmande ämnen finns i livsmedel som en följd av behandling efter produktion eller genom miljöbetingad förorening.
  • EU reglerar toxikologiskt godtagbara nivåer av främmande ämnen och håller dem på lägsta möjliga nivå.
  • Främmande ämnen som omfattas av mer specifika regler eller obehöriga beståndsdelar, såsom insektsfragment, djurhår etc. omfattas inte av denna förordning.
  • Ett EU-land kan vidta restriktiva åtgärder med hänvisning till denna förordning om det misstänker att förekomsten av ett främmande ämne utgör en fara för folkhälsan. Om så är fallet måste landet omedelbart informera de övriga EU-länderna och EU-kommissionen och ange skälen för sitt beslut. Kommissionen måste snarast möjligt granska de skäl som EU-landet har uppgett och vidta lämpliga åtgärder efter samråd med Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa (numera Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder). Kommittén bistår kommissionen i alla frågor som rör främmande ämnen, bland annat fastställandet av högsta tillåtna gränsvärden.
  • Enligt förordningen ska högsta tillåtna gränsvärden fastställas för vissa främmande ämnen för att skydda folkhälsan.
  • EU-länderna får inte förbjuda handel med livsmedel som uppfyller kraven enligt denna förordning.

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel, inbegripet nitrat, bly, kadmium, kvicksilver, arsenik, melamin osv.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller sedan den 1 mars 1993.

BAKGRUND

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om främmande ämnen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1–3)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 315/93 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5–24). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 18.04.2016

Top