Help Print this page 
Title and reference
Främmande ämnen i livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Främmande ämnen i livsmedel

Främmande ämnen är ämnen som inte har tillsatts ett livsmedel med avsikt. Dessa ämnen kan finnas där till följd av produktion, behandling, transport, lagring eller som följd av någon miljöbetingad förorening. För att begränsa främmande ämnens negativa påverkan på livsmedel och för att förebygga eventuella risker för den mänskliga hälsan, vidtar Europeiska unionen (EU) åtgärder för att minska halten av dem i livsmedel.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordning (EEG) nr 315/93 förbjuder att livsmedel som innehåller en alltför hög halt av restsubstanser släppas ut på marknaden. Dessa substanser, även kallade främmande ämnen, kan utgöra en risk för folkhälsan och härrör från hantering av livsmedlen under och efter produktion eller miljöföroreningar. EU fastställer därför regler för godtagbara halter av främmande ämnen och ser till att de giftiga halterna är så låga som möjligt.

Förordningen är inte tillämplig på främmande ämnen som omfattas av mer specifika regler och inte heller främmande ämnen som insektsfragment, djurhår etc.

En medlemsstat får vidta åtgärder som är strängare än förordningens bestämmelser om ett främmande ämne misstänks utgöra en risk för folkhälsan. Medlemsstaten ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen det motiverade beslutet. Kommissionen undersöker så snabbt som möjligt medlemsstatens beslutsmotivering, vidtar lämpliga åtgärder efter samråd med ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Kommittén bistår kommissionen i alla frågor som rör främmande ämnen, exempelvis när det gäller att fastställa högsta tillåtna halter.

Medlemsstaterna får inte förbjuda saluföring av livsmedel som uppfyller förordningens krav.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 315/93

1.3.1993

-

EGT L 37, 13.2.1993

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 315/93 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har enbart sammanställts i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel [EUT L 364, 20.12.2006]. Denna förordning fastställer för ett antal livsmedel gränsvärden för nitrat, mykotoxiner, metaller, dioxiner och polycykliska aromatiska kolväten etc.

Se konsoliderad version

Senast ändrat den 09.12.2010

Top