Help Print this page 
Title and reference
Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

De nya vetenskapliga framstegen har gjort det möjligt att skapa "aktiva" och "intelligenta" förpackningar som förlänger livsmedlens hållbarhet eller reagerar när ett livsmedels tillstånd försämras (till exempel förpackningar som ändrar färg). Dessa nya material har införlivats i den lagstiftning som reglerar alla material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 november 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs märkning eller andra konkreta uppgifter för alla ämnen som kommer i kontakt med livsmedel eller som riskerar att komma i kontakt med dem, om det inte är uppenbart att de är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Dessutom tillåts i förordningen utsläppande på marknaden av två typer av förpackningar som reagerar på ett "intelligent" sätt när de kommer i kontakt med livsmedel. Det gäller dels förpackningar som informerar om produktens kvalitet (färskhet), dels förpackningar som förbättrar hållbarheten genom att åstadkomma gynnsamma kemiska förändringar.

I det första fallet kan förpackningen till exempel ändra färg om produkten inte längre är färsk eller har gått ut. I det andra fallet förhindrar förpackningen att det bildas gaser som försämrar produkten (radikalfångare eller etylenabsorberare) eller också avger den konserveringsmedel eller antioxidanter. Om dessa material och aktiva produkter kan ändra livsmedlets sammansättning eller organoleptiska egenskaper (smak, utseende, konsistens eller doft), ska de anpassas till den gemenskapslagstiftning som rör tillsatser.

Dessutom förbjuds i förordningen de ämnen som kan användas för att maskera att en produkt förstörs (t.ex. aldehyder, aminosyror) eller ändra färgen för att vilseleda konsumenten.

Tillämpningsområde

Den nya förordningen omfattar alla material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel: alla typer av förpackningar, flaskor (plast och glas), bestick, hushållsmaskiner (till exempel kaffebryggare) samt lim och klister och tryckfärger för etiketter.

I förordningen anges bl.a. olika tillvägagångssätt att välja mellan när det gäller att utarbeta särskilda föreskrifter för en positivlista över tillåtna ämnen (övriga ämnen får inte användas) vid utarbetandet av särskilda förordningar för varje typ av material.

Utvärdering av ämnen

Kommissionen kommer att tillåta införandet på marknaden av nya plastmaterial som kommer i direkt kontakt med livsmedel, genom att fastställa en förteckning över nya ämnen som får användas vid tillverkningen av dessa material. Godkännande kommer att utfärdas efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som har i uppgift att förväg utvärdera toxiciteten hos ämnen för att undvika varje risk för konsumenterna.

Dessutom ska referenslaboratorier (på EU-nivå och på nationell nivå) utses för att säkerställa enhetliga analysresultat genom tillämpning av förordning (EG) nr 882/2004.

Spårbarhet

I förordningen innehåller även krav avseende spårbarheten hos material som kommer i kontakt med livsmedel, från produktionen till utsläppandet på marknaden.

Det bör påpekas att spårbarheten hos livsmedel för närvarande säkerställs genom en förordning från 2002. Principen om spårbarhet "från jord till bord" infördes genom vitboken om livsmedelssäkerhet år 2000.

Märkning

De nya "aktiva" förpackningarna kommer att märkas med uppgifter om typen av förpackning. Varje "tom" förpackning som konsumenter kan använda för förvaring av livsmedel bör vara försedd med orden "lämplig för livsmedel" eller en symbol (glas och gaffel), om det inte är uppenbart att förpackningen är avsedd för att komma i kontakt med livsmedel.

Bakgrund

Tidigare lagstiftning om material som kommer i kontakt med livsmedel har skyddat konsumenternas hälsa genom att säkerställa att varje material som kommer i kontakt med livsmedel inte orsakar kemiska reaktioner som kan ändra livsmedlens sammansättning eller organoleptiska egenskaper (smak, utseende, konsistens eller doft).

Den gällande förordningen upphäver denna lagstiftning för att de nya vetenskapliga uppfinningarna ska kunna utnyttjas inom området förpackningar. Genom förordningen upphävs även direktiv 80/590/EEG om fastställande av den symbol som får åtfölja material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, eftersom denna symbol finns med i förordningen (se förklaringen ovan om märkningen).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1935/2004 [antagande: medbeslutande COD/2003/0272]

3.12.2004

-

EUT L 338, 13.11.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 (fr)av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel [EUT L 384, 29.12.2006].

I denna förordning fastställs bestämmelser för god tillverkningssed när det gäller tillverkning av material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, så att dessa material inte utgör någon fara för konsumenterna eller ändrar livsmedlens sammansättning eller organoleptiska egenskaper.

Denna goda tillverkningssed ska tillämpas på material och föremål som är "aktiva" och "intelligenta" samt på lim och klister, keramik, kork, gummi, glas, jonbyteshartser, metaller och legeringar, papper och kartong, plastmaterial, tryckfärger, regenererad cellulosa, silikoner, textilier, lacker och liknande samt vax och trä (enligt bilaga 1 till förordning (EG) nr 1935/2004).

See also

För ytterligare information om de ämnen som kommer i kontakt med livsmedel, se den sida som handlar om detta på webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN).

Senast ändrat den 13.04.2007

Top