Help Print this page 
Title and reference
Maskiner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maskiner

Syftet med detta direktiv är att garantera fri rörlighet för maskiner och maskintillbehör och att samtidigt slå fast grundläggande krav när det gäller arbetstagarnas och konsumenternas hälsa och säkerhet. Direktivet bygger på principerna för den nya metoden i fråga om teknisk harmonisering och standardisering. Enligt denna nya metod ställs det grundläggande säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och maskintillbehör.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med detta direktiv är att uppställa grundläggande krav för hälsa och säkerhet när det gäller konstruktion och tillverkning för att öka säkerheten hos maskiner som släpps ut på den europeiska marknaden.

Tillämpningsområde

Detta direktiv tillämpas inte enbart på maskiner i strikt mening utan omfattar även följande produkter:

 • utbytbar utrustning;
 • säkerhetskomponenter;
 • lyftredskap;
 • kedjor, kättingar, linor och vävband;
 • avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar;

Det gäller också delvis fullbordade maskiner .

Utsläppande på marknaden, fri rörlighet och marknadskontroll

Innan en maskin släpps ut på marknaden skall tillverkaren bl.a. se till följande:

 • att maskinen överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven;
 • att den tekniska dokumentationen är tillgänglig; denna dokumentation skall visa att maskinen överensstämmer med kraven i direktivet och skall omfatta maskinens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån detta krävs för att bedöma överensstämmelsen;
 • att nödvändig information är tillgänglig;
 • att förfarandena för att bedöma överensstämmelsen har genomförts;
 • att en EG-försäkran om överensstämmelse har upprättats;
 • Att CE-märkning har anbringats.

Innan en delvis fullbordad maskin släpps på marknaden, så skall tillverkaren:

 • försäkra sig om att relevant teknisk information är upprättad;
 • upprätta monteringsanvisningar;
 • upprätta en försäkran för inbyggnad.

Medlemsstaterna får inte inom sina territorier förbjuda, begränsa eller hindra att maskiner som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och/eller tas i drift. De skall vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att endast sådana maskiner får släppas ut på marknaden som uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv och inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer, husdjur eller egendom.

Förutsättande av överensstämmelse samt harmoniserade standarder

Medlemsstaterna skall anse att maskiner som har CE-märkning och åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse överensstämmer bestämmelserna i detta direktiv.

En maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard vars referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av denna harmoniserade standard.

Kommissionen har möjlighet att vidta åtgärder för att begränsa eller förbjuda att maskiner släpps på marknaden som kan skada hälsan eller säkerheten hos personer, eller till och med husdjur eller lös egendom.

Grundläggande krav och bedömning av överensstämmelse

Tillverkaren av en maskin skall se till att det görs en riskbedömning i syfte att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. Maskinen skall därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av denna riskbedömning. Genom processen för riskbedömning och riskreducering skall tillverkaren

 • fastställa maskinens gränser, bl.a. avsedd användning och rimligen förutsebar felaktig användning;
 • identifiera de riskkällor som maskinen kan ge upphov till och risksituationerna i samband med dessa;
 • bedöma riskerna med beaktande av hur allvarlig eventuell skada eller ohälsa kan bli och hur sannolikt det är att sådan skada eller ohälsa skall uppkomma;
 • utvärdera riskerna;
 • eliminera riskkällorna eller minska de risker som har samband med dessa genom skyddsåtgärder.

För att intyga att en maskin överensstämmer med bestämmelserna i direktivet skall tillverkaren tillämpa något av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i en bilaga till direktivet.

Anmälda organ

Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen och till övriga medlemsstater vilka organ de har utsett att genomföra bedömningen av överensstämmelse inför utsläppandet på marknaden av maskiner.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/42/EG

9.6.2006 (tillämpningsdatum 29.9.2009)

29.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 18.7.2009

Direktiv 2009/127/EG

15.12.2009

15.6.201

EUT L 310, 25.11.2009

Ändringarna och rättelserna av direktiv (EG) nr 2006/42/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG [EUT C 348, 28.11.2013].

I detta meddelande offentliggör kommissionen titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder för maskiner.

Senast ändrat den 17.01.2014

Top