Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar

Rättegångsförfaranden omfattar översändande av handlingar mellan inblandade parter. För att säkerställa en snabb och effektiv delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil och kommersiell natur mellan parter som är etablerade i olika medlemsstater syftar denna förordning till att införa ett standardiserat förfarande för översändande av handlingar. Förordningen träder i kraft den 13 november 2008 och upphäver förordning 1348/2000.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000.

SAMMANFATTNING

Denna förordning ska tillämpas i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur då en rättegångshandling eller en annan handling ska sändas från en medlemsstat till en annan för delgivning. Den ska i synnerhet inte tillämpas på skattefrågor, tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor eller på statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid statlig myndighetsutövning, och den är inte heller tillämplig när adressen till en person som ska delges inte är känd.

Bättre delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar

Syftet med förordningen är att förbättra tillämpningen av förordning (EG) nr 1348/2000 (se rapport KOM(2004) 603). De viktigaste ändringarna avser införandet av följande punkter:

  • En bestämmelse om att det mottagande organet ska vidta nödvändiga åtgärder för att delge handlingen så snart som möjligt, och under alla omständigheter senast en månad efter mottagandet.
  • Ett nytt standardformulär för att upplysa adressaten om att denne har rätt att vägra ta emot den handling som ska delges, antingen vid delgivningstillfället eller genom att inom en vecka återsända handlingen till det mottagande organet.
  • En bestämmelse om att kostnaderna för att anlita en stämningsman, eller en annan person som är behörig enligt lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten, ska svara mot en enhetlig, på förhand fastställd avgift som är förenlig med proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering.
  • Enhetliga villkor för delgivning av handlingar per post (såsom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller motsvarande försändelser).

Organ i medlemsstaterna sköter översändning

Organ som utses av medlemsstaterna är ansvariga för att sända och motta handlingar. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna uppgifter om organens namn och adress, deras territoriella behörighetsområden, de språk som kan användas och de sätt på vilka de kan ta emot handlingar. Varje medlemsstat har också en central enhet för att ge information till organen, lösa svårigheter som kan uppstå samt, i undantagsfall, vidarebefordra en framställning om delgivning av det sändande organet till det behöriga mottagande organet. En federal stat, en stat där flera rättssystem tillämpas eller en stat med autonoma territoriella enheter får utse mer än ett organ eller en central enhet. De ska utses för en tid av fem år med möjlighet till förlängning vart femte år.

Snabbare delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar

Det är sökanden som överlämnar handlingar till det sändande organet. Sökanden ska stå för alla översättningskostnader innan handlingen översänds. Det sändande organet ska upplysa sökanden om att adressaten kan vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på ett språk som adressaten förstår eller det officiella språket i den medlemsstat där delgivning ska ske.

Handlingarna måsta översändas direkt så snart som möjligt mellan organen på alla lämpliga sätt för översändande, förutsatt att handlingarna är läsliga och troget återger innehållet i originalet. En framställning på standardformuläret i bilagan till denna förordning måste bifogas på ett av de officiella språk som medlemsstaten anger. Ingen legalisering eller motsvarande formalitet krävs för handlingarna. Det mottagande organet måste sända ett kvitto senast sju dagar efter mottagandet. Det mottagande organet måste ta kontakt med det sändande organet så snart som möjligt om information saknas.

Delgivning av handlingar inom en månad enligt den mottagande medlemsstatens lag

Det mottagande organet bör inom en månad antingen själv delge handlingen eller anlita någon annan för delgivningen. Om det inte är möjligt måste det mottagande organet underrätta det sändande organet och fortsätta att försöka delge handlingen. Delgivning ska ske enligt den mottagande medlemsstatens lag, eller genom en särskild metod om det sändande organet begär det och den överensstämmer med nationell lag. När delgivning har fullgjorts ska ett intyg om fullgörande av berörda formaliteter utfärdas på ett språk som godkänts av ursprungsmedlemsstaten och sändas till det mottagande organet.

Delgivningsdag är den dag då handlingen delges, i enlighet med den mottagande medlemsstatens lag, utom om denna stats lagstiftning föreskriver att den måste mottas inom en viss period. Delgivningen får inte medföra kostnader eller avgifter i den mottagande medlemsstaten, utom om en särskild delgivningsform har använts eller en stämningsman anlitats där. I sådant fall ska sökanden stå för kostnaderna. Medlemsstaterna ska på förhand fastställa en fast avgift och underrätta kommissionen om detta.

Handlingar kan också delges direkt med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten, förutsatt att detta är tillåtet i medlemsstaten i fråga. Handlingar kan, i undantagsfall, vidarebefordras till organ i en annan medlemsstat på konsulär eller diplomatisk väg.

Information till adressaten om rätten att vägra att ta emot handlingar som ska delges

Det mottagande organet ska upplysa adressaten om att denne har rätt att vägra att ta emot handlingen, om den inte är avfattad på ett språk som denne förstår eller på det officiella språket i den medlemsstat där delgivning sker. Denna vägran ska ske vid delgivningstillfället eller genom att handlingen återsänds inom en vecka till det mottagande organet.

Om handlingen är en stämning eller motsvarande handling och svaranden inte inställer sig får saken inte avgöras förrän det har konstaterats att handlingen delgetts i enlighet med medlemsstatens lagstiftning, att handlingen lämnats till svaranden och att denne haft möjlighet att avge svaromål. Avgörande får dock meddelas om handlingen översänts på ett sätt som föreskrivs i denna förordning, och om mer än sex månader har förflutit och inget intyg av något slag har mottagits trots skäliga ansträngningar av den mottagande medlemsstatens behöriga myndigheter. Om svaranden inte fått kännedom om handlingen i tid för att inställa sig, är det ändå möjligt att ansöka om omprövning i rimlig tid efter det att svaranden har fått kännedom om avgörandet.

Kommissionen bör tillhandahålla och regelbundet uppdatera en handbok som ska innehålla den information som medlemsstaten lämnat. Senast 2011 och därefter vart femte år ska kommissionen vidare överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning med särskild uppmärksamhet på organens effektivitet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning 1393/2007/EG [antagande: medbeslutandeförfarandeCOD/2005/0126]

30.12.2007gäller från 13.11.2008, utom artikel 23, från 13.8.2008

-

EUT L 324, 10.12.2007

See also

Senast ändrat den 21.05.2008

Top