Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förenklat informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Förenklat informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna

Syftet med det här rambeslutet är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Genom rambeslutet, som antogs efter attentaten i Madrid, inrättas en ny rättslig ram som gör det möjligt att förbättra överföringen av underrättelser, t.ex. genom att det fastställs en tidsfrist inom vilken den anmodade myndigheten måste lämna sitt svar.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.

SAMMANFATTNING

De brottsbekämpande myndigheterna * får utbyta information * inom ramen för

 • utövandet av sina funktioner,
 • brottsutredningar * eller kriminalunderrättelseverksamhet *.

Rättslig ram för informationsutbytet

Informationsutbytet får ske via någon av de befintliga kanalerna för internationellt samarbete. Informationen ska även sändas till Europol och Eurojust, om den rör ärenden inom deras respektive mandat.

Den ansökande brottsbekämpande myndigheten ska för den anmodade brottsbekämpande myndigheten ange vilka sakliga skäl som ligger till grund för begäran om information. Vid informationsutbytet ska man följa de dataskyddsregler som gäller

 • för den internationella samarbetskanal som används,
 • i den anmodade medlemsstaten i fall av direkt utbyte.

Svarstiden är en vecka när informationen avser brott som omfattas av artikel 2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder (brottskategorier för vilka regeln om dubbel straffbarhet inte behöver iakttas) och finns i en databas till vilken den anmodade myndigheten har direkt åtkomst (8 timmar i brådskande ärenden). I övriga fall är svarstiden högst 14 dagar.

Villkoren för överlämnande av underrättelser mellan brottsbekämpande myndigheter i olika medlemsstater ska inte vara strängare än de som tillämpas för informationsutbyte mellan medlemsstaternas egna brottsbekämpande myndigheter.

Spontant informationsutbyte är också möjligt. I detta fall ska den brottsbekämpande myndigheten på eget initiativ endast översända de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för att förebygga ett brott.

Begränsningar för överlämnandet av information

Rambeslutet ålägger inte de brottsbekämpande myndigheterna att samla in information för att svara på en begäran från en myndighet i en annan medlemsstat, och inte heller att använda tvångsåtgärder för att få fram informationen. Inte heller åläggs de att lämna information som kan komma att användas som bevis inför en rättslig myndighet, men däremot har de möjlighet att uttryckligen ge sitt samtycke till detta (artikel 1.4 sista satsen).

Vid informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i två medlemsstater som avser uppgifter som kommer från en annan medlemsstat eller ett tredjeland, ska samtycke inhämtas från medlemsstaten eller tredjelandet i fråga innan överlämnandet kan ske.

Om det för utbyte av viss information mellan de brottsbekämpande myndigheterna i en stat krävs samtycke från en rättslig myndighet, ska tillstånd från den rättsliga myndigheten även krävas för att utbyta informationen i fråga mellan de brottsbekämpande myndigheterna i två olika medlemsstater.

En anmodad brottsbekämpande myndighet kan vägra att lämna underrättelser om

 • tillhandahållandet av underrättelserna kan skada väsentliga intressen, kan äventyra en pågående brottsutredning eller är uppenbart oproportionerligt eller irrelevant för det syfte som den ansökande myndigheten angett,
 • begäran gäller ett brott där påföljden är ett års fängelse eller mindre,
 • den rättsliga myndigheten invänder mot det.

Medlemsstaterna får ingå nya bilaterala avtal eller fortsätta att tillämpa befintliga avtal endast om avtalen bidrar till att underlätta det informationsutbyte som omfattas av rambeslutet.

Bakgrund

Rambeslutet har antagits till följd av en begäran av Europeiska rådet vid ett möte den 25 mars 2004 som hölls med anledning av attentaten i Madrid. Rambeslutet syftar till att modernisera informationsutbytet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter genom att upphäva bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet avseende tillhandahållande av information (artikel 39) och avseende spontant informationsutbyte (artikel 46).

Nyckelbegrepp i rättsakten

 • Brottsbekämpande myndighet: en nationell polismyndighet, tullmyndighet eller annan myndighet som har behörighet att upptäcka, förebygga och utreda brott samt utöva myndighetsutövning och vidta tvångsåtgärder.
 • Brottsutredning: ett skede i förfarandet inom vilket åtgärder vidtas för att fastställa och kartlägga sakförhållanden, misstänkta personer samt omständigheter i samband med en eller flera konstaterade konkreta brottsliga handlingar.
 • Kriminalunderrättelseverksamhet: ett skede i förfarandet som ännu inte nått stadiet brottsutredning, inom vilket en brottsbekämpande myndighet inhämtar, behandlar och analyserar information om brott eller brottslig verksamhet.
 • Information eller underrättelser: all slags information som innehas av brottsbekämpande myndigheter och all slags information som innehas av offentliga myndigheter eller privata organ och som är tillgängliga för de brottsbekämpande myndigheterna utan att de vidtar tvångsåtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/960/RIF

30.12.2006

19.12.2006

EUT L 386, 29.12.2006

Senast ändrat den 15.04.2008

Top