Help Print this page 
Title and reference
Inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare (EU-blåkort)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare (EU-blåkort)

I detta direktiv fastställs villkor och förfaranden för att bevilja tredjelandsmedborgare inresa för högkvalificerad anställning. Ett EU-blåkort inrättas. Vidare fastställs villkor och rättigheter i samband med vistelse i den utfärdande staten och i andra medlemsstater.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning.

SAMMANFATTNING

Målet med detta direktiv är att stärka Europeiska unionens förmåga att locka till sig högkvalificerad arbetskraft från tredjeländer. Det handlar inte bara om att stärka konkurrenskraften inom ramen för Lissabonstrategin, utan också om att begränsa kompetensflykt. Strategin går ut på att

  • underlätta inresa för tredjelandsmedborgare genom att harmonisera villkoren för inresa och vistelse i EU,
  • förenkla inreseförfarandena,
  • förbättra den rättsliga ställningen för de tredjelandsmedborgare som redan finns i Europeiska unionen.

Direktivet ska tillämpas för högkvalificerade tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa till en medlemsstats territorium och vistelse i mer än tre månader i syfte att söka anställning, samt deras familjemedlemmar.

Inresevillkor

För att få inresetillstånd måste den sökande visa upp

  • ett giltigt anställningskontrakt eller ett bindande anställningserbjudande med en bruttoårslön som ska vara minst en och en halv gånger större än den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten (medlemsstaterna får sänka den nedre gränsen till 1,2 gånger för vissa yrken där efterfrågan på arbetstagare från tredjeland är särskilt stor),
  • en giltig resehandling, ett giltigt uppehållstillstånd eller en nationell visering för längre vistelse,
  • sjukförsäkringsbevis,
  • i förekommande fall handlingar som visar att han eller hon uppfyller villkoren för att få utöva ett reglerat yrke och när det gäller oreglerade yrken, handlingar som styrker relevanta högre yrkeskvalifikationer.

Dessutom får den sökande inte utgöra ett hot mot den allmänna ordningen i medlemsstaten. Sökanden kan också uppmanas att uppge sin adress i medlemsstaten.

Det är också medlemsstaterna själva som bestämmer hur många tredjelandsmedborgare som kan beviljas inresa.

Förfaranden för beviljande, utfärdande och återkallande av EU-blåkort

Medlemsstaterna får besluta om huruvida ansökan om EU-blåkort ska göras av den sökande själv eller av hans eller hennes arbetsgivare. Om den ansökande uppfyller villkoren ovan och de nationella myndigheterna beviljar ansökan ska han eller hon få ett EU-blåkort med en standardiserad giltighetstid på mellan ett till fyra år. Svaret ska ges inom 90 dagar från den dag ansökan lämnas. Om ansökan beviljas ska den berörda personen få den hjälp som behövs för att skaffa nödvändiga viseringar.

Ansökan om ett EU-blåkort kan dock avslås om de handlingar som uppvisats var förfalskade eller skaffats på ett bedrägligt sätt eller om medlemsstaten på grund av situationen på arbetsmarknaden beslutar att ge företräde åt

Ansökan kan också avslås på grundval av inresekvoter som beslutats av medlemsstaten, etisk rekrytering eller om arbetsgivaren har påförts sanktioner för odeklarerat arbete eller olaglig anställning.

EU-blåkortet kan återkallas om innehavaren inte har tillräckliga resurser för sitt eget och sin familjs uppehälle utan att begära socialbidrag eller har varit arbetslös längre än tre månader i följd eller mer än en gång under kortets giltighetstid.

Rättigheter och vistelse i andra medlemsstater

Tredjelandsmedborgare som har EU-blåkort får tillsammans med sina familjer

  • resa in i, vistas i och resa ut från den utfärdande medlemsstaten och resa igenom andra medlemsstater,
  • tillträde till arbetsmarknaden inom den berörda sektorn,
  • rätt till samma behandling som medborgare i medlemsstaten, bland annat i fråga om arbetsvillkor, social trygghet, pensioner, erkännande av examensbevis, utbildning och yrkesutbildning.

Efter två års laglig anställning kan de få samma behandling som medborgare i medlemsstaten i fråga om tillträde till högkvalificerad anställning. Efter arton månaders laglig vistelse får de flytta till en annan medlemsstat för högkvalificerad anställning (med förbehåll för de begränsningar myndigheten i den staten har fastställt angående hur många tredjelandsmedborgare som kan beviljas inresa).

Förfarandet är detsamma som vid beviljande av inresa till den första medlemsstaten. Innehavaren av ett EU-blåkort och dennes familj får dock resa in och vistas i den andra medlemsstaten om inte myndigheterna i denna medlemsstat anmält annat inom en tidsfrist på en månad. Den andra medlemsstaten får besluta att inte låta den sökande arbeta förrän ansökan har beviljats. Ansökan kan emellertid inlämnas till myndigheterna i den andra medlemsstaten medan innehavaren av EU-blåkortet fortfarande vistas och arbetar i den första medlemsstaten.

Genomförande och rapportering

Från och med 2013 ska kommissionen varje år samla in statistik från medlemsstaterna över hur många tredjelandsmedborgare för vilka ett EU-blåkort beviljats, förlängts eller återkallats. De ska också lämna statistik över tredjelandsmedborgarnas nationalitet och sysselsättning samt över deras familjemedlemmar. Från och med 2014 ska kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av direktivet till rådet och Europaparlamentet vart tredje år och föreslå lämpliga ändringar.

Bakgrund

I sin strategiska plan för laglig migration, som lades fram den 21 december 2005, utlovade kommissionen fem förslag till lagstiftning om olika kategorier av tredjelandsmedborgare. Detta direktiv är det första av dessa förslag.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/50/EG

19.6.2009

19.6.2011

EUT L 155, 18.6.2009

Senast ändrat den 18.08.2009

Top