Help Print this page 
Title and reference
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) - EUR-Lex

Genom den här förordningen inrättas Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i syfte att utvidga mandatet för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC). Byrån inledde sin verksamhet den 1 mars 2007. Dess mål är att ge EU:s institutioner och organ samt medlemsstaterna stöd och sakkunskap om grundläggande rättigheter.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

SAMMANFATTNING

Byråns mål är att ge EU:s institutioner och organ samt medlemsstaterna underlag och sakkunskap om grundläggande rättigheter i samband med att de genomför EU:s lagstiftning. Byrån har som syfte att hjälpa institutionerna, organen och medlemsstaterna att fullständigt iaktta dessa rättigheter.

Byrån samlar in uppgifter om de grundläggande rättigheterna inom EU:s behörighetsområden, som står på listan i dess fleråriga ramprogram. Även kandidatländerna kan delta i byråns arbete, och dessutom kan rådet besluta att inbjuda länder som har ingått stabiliserings- eller associeringsavtal med EU att delta i arbetet. På det sättet underlättas en successiv anpassning av dessa länders lagstiftning till EU:s lagstiftning och deras strävan mot europeisk integration stöds.

Temaområden fastställs för byråns verksamhet i det fleråriga ramprogrammet, som sträcker sig över fem år. Bland temaområdena bör kampen mot rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans finnas med.

Byrån ska genomföra sina uppgifter inom de temaområden som fastställts. Den har följande uppgifter:

 • På ett oberoende sätt samla in, analysera, sprida och utvärdera relevanta, objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om den konkreta inverkan som EU:s åtgärder har på de grundläggande rättigheterna samt uppgifter om god praxis när det gäller att respektera och främja dessa rättigheter;
 • Utveckla standarder för att förbättra jämförbarheten, objektiviteten och tillförlitligheten hos uppgifter på EU-nivå i samarbete med kommissionen och medlemsstaterna;
 • Bedriva forskning och vetenskapliga undersökningar, förberedande studier och genomförbarhetsstudier;
 • Utarbeta och offentliggöra slutsatser och yttranden om särskilda tematiska ämnen och om hur genomförandet av politik inverkar på de grundläggande rättigheterna, samt förse EU-institutionerna och medlemsstaterna med dessa slutsatser och yttranden så att de kan beaktas när EU:s lagstiftning genomförs;
 • Offentliggöra en årlig rapport om frågor som rör grundläggande rättigheter och som omfattas av byråns verksamhetsområde;
 • Offentliggöra tematiska rapporter som grundas på byråns analyser;
 • Offentliggöra en årsrapport om byråns verksamhet;
 • Utveckla en kommunikationsstrategi och främja dialog med det civila samhället för att öka allmänhetens medvetenhet om de grundläggande rättigheterna.

Byrån ska samordna sin verksamhet med det civila samhället och inrätta ett nätverk för samarbete (plattform för grundläggande rättigheter) bestående av olika aktörer inom området för grundläggande rättigheter. Nätverket ska användas för informationsutbyte, kunskapsinsamling och samarbete mellan byrån och berörda parter.

Byrån ska också upprätta nära förbindelser med institutioner på internationell, europeisk och nationell nivå, bland annat med Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), behöriga EU-organ samt statliga organ och offentliga organ, inbegripet nationella människorättsorganisationer. Målet är att samarbeta för att undvika dubbelarbete.

Byrån består av följande enheter:

 • En styrelse (som svarar för planering och övervakning) som innefattar en oberoende person som utses av varje medlemsstat, en oberoende person som utses av Europarådet och två företrädare för kommissionen. Styrelseledamöterna sitter på fem år och deras mandat får inte förlängas. Styrelsen antar ett årligt arbetsprogram och årliga verksamhetsrapporter, och utser och, om så är nödvändigt, avsätter byråns direktör. Styrelsen antar byråns årliga förslag till budget och dess slutliga budget;
 • En direktion bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande, två andra styrelseledamöter som väljs av styrelsen samt en av kommissionens företrädare i styrelsen. Den person Europarådet utser till styrelsen får delta i direktionens möten. Direktionens uppgift är att bistå styrelsen;
 • En vetenskaplig kommitté sammansatt av elva oberoende personer som är högt kvalificerade inom området grundläggande rättigheter. Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén utses av byråns styrelse genom ett urvalsförfarande efter samråd med Europaparlamentets behöriga utskott. Mandattiden är fem år och får inte förlängas. Den vetenskapliga kommittén ska garantera den vetenskapliga kvaliteten på byråns arbete.

Byråns direktör utses av styrelsen, efter det att Europaparlamentet och Europeiska rådet har yttrat sig om en förteckning över kandidater som upprättats av kommissionen. Direktören ansvarar bland annat för den löpande administrationen, byråns verksamhet och dess budget.

För byråns personal och direktör gäller samma regler som för Europeiska unionens tjänstemän och andra anställda. Byrån ska utveckla god administrativ praxis för att garantera största möjliga insyn i verksamheten.

Under 2013 uppgick byråns budget till 21,3 miljoner euro och den hade 78 anställda. Byråns budget består av EU-anslag, betalningar för tillhandahållna tjänster samt eventuella ekonomiska bidrag från organisationer som byrån samarbetar med och från kandidatländerna och länder som har ingått stabiliserings- eller associeringsavtal med EU. Byråns utgifter utgörs av driftskostnader, löner samt kostnader för administration och infrastruktur.

Bakgrund

Byrån inledde sin verksamhet den 1 mars 2007. Den efterträder Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC) och har övertagit centrumets alla juridiska rättigheter och skyldigheter samt ekonomiska förpliktelser och skulder. Förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet upphörde att gälla den 1 mars 2007. Byrån har sitt säte i Wien.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 168/2007

23.2.2007

-

EUT L 53, 22.2.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet [EUT L 186, 15.7.2008].

Genom detta avtal inrättas en ram för samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet. Syftet är allra främst att undvika dubbelarbete och i andra hand att komplettera och ge mervärde åt deras arbete. Samarbetet grundar sig på regelbundna kontakter, och av denna anledning utses en kontaktperson i båda organisationerna. Dessutom kommer representanter från var och en av dem att kunna delta i den andras möten som observatörer. FRA och Europarådet måste säkerställa att alla relevanta och icke-konfidentiella uppgifter utväxlas och att resultaten från deras verksamheter blir vitt spridda. För att ytterligare främja komplementariteten ska regelbundna samråd hållas mellan de två för att samordna FRA:s verksamheter. Dessa samråd kan också leda till utveckling av gemensamma och/eller kompletterande verksamheter på grundval av deras gemensamma intressen.

Rådets beslut 2008/203/EG av den 28 februari 2008 om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 [EUT L 63, 7.3.2008].

Genom det här beslutet antas ett flerårigt ramprogram för byrån för åren 20072012 med nio temaområden: rasism, främlingsfientlighet och intolerans; diskriminering; ersättning åt offer; barns rättigheter; asyl, invandring och integration av invandrare; viseringsfrågor och gränskontroller; EU-medborgarnas deltagande i EU:s demokratiska process; informationssamhället; samt tillgång till en effektiv och oberoende rättslig prövning. Byrån får även bedriva verksamhet utanför de här temaområdena om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen begär det.

Rådets beslut nr 252/2013/EU om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013-2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [EUT L 79, 21.3.2013].

Genom det här beslutet fastställs ett nytt flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för perioden 2013-2017. Ramprogrammet omfattar nio temaområden: i) tillgång till rättslig prövning, ii) brottsoffer, inklusive ersättning till brottsoffer, iii) informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, iv) integration av romer, v) rättsligt samarbete, utom i brottmål, vi) barns rättigheter, vii) diskriminering, viii) invandring och integration av migranter, visering och gränskontroller och asyl, samt ix) rasism och främlingsfientlighet. Byrån får verka på andra områden än dessa temaområden om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen begär detta.

För genomförandet av ramprogrammet ska byrån säkerställa lämpligt samarbete och lämplig samordning med relevanta unionsorgan, unionskontor, unionsbyråer, medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället.

12.11.2013

Top