Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Provisorisk resehandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Provisorisk resehandling

En medborgare i Europeiska unionen (EU) som är på resande fot kan förlora sitt pass eller få det förstört eller stulet. Detta beslut fastställer därför en standardförlaga för en provisorisk resehandling som ska utfärdas av EU-medlemsstaterna för en enda resa tillbaka till den EU-medlemsstat som den sökande är medborgare i eller till det land där han eller hon är fast bosatt.

RÄTTSAKT

Beslut 96/409/Gusp fattat av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet av den 25 juni 1996 om införandet av provisorisk resehandling.

SAMMANFATTNING

Detta beslut fastställer en standardförlaga för en provisorisk resehandling enligt beskrivning i bilaga I. Provisoriska resehandlingar utfärdas till medborgare i Europeiska unionen (EU) för en enda resa tillbaka till den EU-medlemsstat som den sökande är medborgare i, till det land där han eller hon är fast bosatt eller, i undantagsfall, till en annan bestämmelseort (inom eller utanför unionen). Beslutet ska inte tillämpas på utgångna nationella pass, utan det är särskilt begränsat till fall där resehandlingar har kommit bort, blivit stulna eller förstörda eller för tillfället inte är tillgängliga.

Utfärdande av provisorisk resehandling

Ambassader och konsulat i EU-medlemsstaterna kan utfärda provisoriska resehandlingar under följande villkor:

  • Ansökanden måste vara en EU-medborgare vars pass eller resedokument har kommit bort, blivit stulet eller förstört eller för tillfället inte är tillgängligt.
  • Ansökanden måste befinna sig i ett land där den EU-medlemsstat som han eller hon är medborgare i inte har någon tillgänglig diplomatisk eller konsulär representation som kan utfärda ett resedokument eller där den EU-medlemsstaten inte är representerad på något annat sätt.
  • Tillstånd har erhållits från myndigheterna i den berörda personens ursprungsmedlemsstat.

Den person som ansöker om en provisorisk resehandling måste skicka en ansökningsblankett tillsammans med en bestyrkt fotokopia av handlingar som bevisar hans/hennes identitet och nationalitet till den myndighet som utsetts av den medlemsstat som han eller hon är medborgare i.

Den EU-medlemsstat som utfärdar den provisoriska resehandlingen ska av den sökande begära och ta ut de skatter och avgifter som normalt tas ut för att utfärda ett pass i brådskande fall. Om den sökande inte har tillräckliga medel för att täcka andra lokala utgifter ska den i förekommande fall erhålla nödvändiga medel i enlighet med ursprungsmedlemsstatens instruktioner och relevanta bestämmelser i beslut 95/553/EG.

För att garantera att medborgarna kan återvända till en given ort ska den provisoriska resehandlingen vara giltig under en period som nätt och jämt är längre än den kortaste tid som behövs för att genomföra den resa som den utfärdats för. Vid beräkning av denna period bör hänsyn tas till övernattningar och till den tid som behövs för anslutningar.

Bilaga III handlar om säkerhetsbestämmelser i samband med provisoriska resehandlingar.

Om en EU-medborgare skulle vägras en provisorisk resehandling för att kunna återvända till EU kan vederbörande kontakta Europeiska kommissionens generalsekretariat.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 96/409/Gusp

3.5.2006

-

EGT L 168, 6.7.1996.

SENAST ÄNDRADE BILAGOR:

Bilagorna 1 och 3

Beslut 2006/881/Gusp [EUT L 363, 20.12.2006].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning [EUT L 158, 10.6.2013].

Senast ändrat den 18.06.2014

Top