Help Print this page 
Title and reference
Hotade arter av vilda djur och växter (Cites-konventionen)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hotade arter av vilda djur och växter (Cites-konventionen)

Syftet med den här förordningen är att skydda och bevara utrotningshotade arter av vilda växter och djur genom att, i enlighet med Cites-konventionen, fastställa villkor för import, export och återexport av sådana arter samt villkor för hur de får transporteras inom Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem [Se ändringsrättsakter]

SAMMANFATTNING

Den här förordningen ska tillämpas i enlighet med de mål, principer och bestämmelser som utgör konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites). En lista över utrotningshotade arter fastställs genom dess fyra bilagor (A, B, C och D). Graden av skydd och vilken typ av handelsvillkor som gäller de berörda arterna varierar beroende på i vilken bilaga arten finns listad.

Enligt förordningen gäller gemensamma villkor för följande:

  • Utfärdande, användning och uppvisande av dokument avseende tillstånd för import, export eller återexport av exemplar av de arter som omfattas av förordningen. Utan att det påverkar strängare bestämmelser som medlemsstater eventuellt har antagit, är dokument utfärdade i enlighet med denna förordning giltiga i hela unionen.
  • Försäljning eller annan affärshändelse avseende exemplar av någon av de arter som upptas i bilaga A inom unionen.

Införsel till unionen

Import av exemplar av utrotningshotade arter kräver

  • uppvisande av importtillstånd utfärdat av behörig administrativ myndighet i den mottagande medlemsstaten, eller importanmälan, samt
  • att de nödvändiga kontrollerna har genomförts.

Kommissionen kan när som helst införa allmänna importrestriktioner, eller restriktioner som endast gäller vissa ursprungsländer. En lista över sådana restriktioner anslås regelbundet i Europeiska unionens officiella tidning.

Export eller återexport till land utanför unionen

Export och återexport av exemplar av utrotningshotade arter kräver

  • uppvisande av exporttillstånd eller intyg för återexport utfärdat av behörig administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren befinner sig, samt
  • att de nödvändiga kontrollerna har genomförts.

Avslag på ansökan om tillstånd och intyg

När en medlemsstat avslår en ansökan om tillstånd eller intyg informerar den omedelbart kommissionen, som i sin tur ansvarar för att meddela de övriga medlemsstaterna.

Undantag

Förordningen medger undantag för exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt, exemplar som transiteras, exemplar som utgör personliga tillhörigheter eller hushållsföremål samt exemplar som skickas till forskningsinstitutioner.

Bestämmelser rörande kontrollen av kommersiella aktiviteter

Det är förbjudet att köpa eller handla med exemplar av de arter som upptas i bilaga A.

Medlemsstaterna kan även förbjuda innehav av exemplar av de arter som upptas i bilaga A.

Förflyttning av levande exemplar

Varje förflyttning inom unionen av ett levande exemplar av en art som upptas i bilaga A måste föregås av ett godkännande från en behörig administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig.

Varje förflyttning inom unionen av ett levande exemplar av en art som upptas i bilaga B får ske under förutsättning att mottagaren uppfyller kraven på djurskydd (lämplig förvaring och omvårdnad).

Kommissionen kan när som helst införa restriktioner för innehav eller förflyttning av levande exemplar av arter för vilka begränsningar avseende införsel till EU har fastställts.

Plats för införsel och export

Medlemsstaterna måste

  • utse de tullkontor där kontroll av och formaliteter för arter som omfattas av denna förordning skall utföras; en lista över dessa tullkontor publiceras i Europeiska unionens officiella tidning,
  • utse administrativa myndigheter och vetenskapliga myndigheter ansvariga för genomförandet av denna förordning; en lista över dessa myndigheter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning,
  • kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning och beivra överträdelser.

Överföring av information

Ett särskilt system har upprättats för utbyte av information mellan de olika myndigheter som är involverade i genomförandet av förordningen: medlemsstaterna, kommissionen, Cites-sekretariatet o.s.v.

Medlemsstaterna utarbetar varje år rapporter med detaljerad information om mängden handel med exemplar som omfattas av förordningen. Vartannat år utarbetas detaljerade rapporter om genomförandet och tillämpningen av förordningen.

Bakgrund

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) undertecknades i Washington den 3 mars 1973 och trädde i kraft den 1 januari 1975. Den har för närvarande 175 parter.

Konventionens text ändrades 1983 för att göra det möjligt för regionala organisationer för ekonomisk samordning, såsom Europeiska gemenskapen, att ansluta sig till konventionen (den s.k. Gaborone-ändringen). Ändringen har dock ännu inte trätt i kraft eftersom den inte ratificerats av tillräckligt många avtalsparter. Därför representeras EU vid Cites-konferenser av EU-medlemsstaterna som gemensamt agerar utifrån en av rådet beslutad ståndpunkt.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 338/97

1.3.1997

-

EUT L 61, 3.3.1997

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1497/2003

30.8.2003

-

EUT L 215, 27.8.2003

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) nr 834/2004

19.5.2004

-

EUT L 127, 29.4.2004

Förordning (EG) nr 1332/2005

22.8.2005

-

EUT L 215, 19.8.2005

Förordning (EG) nr 398/2009

10.6.2009

-

EUT L 126, 21.5.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 338/97 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Bilaga I – Förteckning över utrotningshotade arter

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2008 [EUT L 95, 8.4.2008]

Kommissionens förordning (EG) nr 407/2009 [EUT L 123, 19.5.2009]

Kommissionens förordning (EU) nr 709/2010 [EUT L 212, 12.8.2010]

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2012 [EUT L 339, 12.12.2012]

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 997/2010 av den 5 november 2010 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen [EUT L 290, 6.11.2010]

Tillämpningsåtgärder

Kommissionens rekommendation 2007/425/EG av den 13 juni 2007om åtgärder för att kontrollera efterlevnaden av rådets förordning nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem [EUT L 159, 20.6.2007]

Medlemsstaterna är skyldiga att vidta vissa åtgärder, såsom att anta nationella handlingsplaner för samordning av efterlevnadskontroll av förordning (EG) nr 338/97; fastställa påföljder som avskräcker från brott mot denna förordning; se till att alla berörda tillsynsorgan har tillräcklig budget och personal samt att personalen har rätt utbildning för att kontrollera efterlevnaden av förordningen; se till att allmänheten får lämplig information; genomföra regelbundna kontroller av handlare och innehavare av djur och växter, såsom djuraffärer, uppfödare och plantskolor; utse nationella kontaktpunkter för utbyte av information och underrättelser; ge stöd till tillsynsmyndigheter och stödja utbyggnaden av kapaciteter i tredjeländer samt samarbeta och utbyta information mellan medlemsstater och de berörda administrativa myndigheterna (t.ex. Cites, Interpol och Världstullorganisationen).

Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem [EUT L 166, 19.6.2006]

De blanketter som används för importtillstånd, exporttillstånd och återexportintyg ska utformas som förlagan i denna förordnings bilaga I. De blanketter som används för importanmälan ska utformas som förlagan i denna förordnings bilaga II. De blanketter som används för intyg för mobil utställning ska utformas som förlagan i denna förordnings bilaga III. De blanketter som används för fortsättningsblad för intyg för personlig egendom ska utformas som förlagan i denna förordnings bilaga IV. De blanketter som avses i artikel 5, 8 och 9 ska utformas som förlagan i denna förordnings bilaga V. Förlagor till etiketter finns i bilaga VI. Koderna som ska införas i beskrivningen av exemplar och de måttenheter som skall användas finns listade i bilaga VII. Standardverk för den nomenklatur som skall användas för att ange arters vetenskapliga namn finns i bilaga VIII. Transaktioners ändamål och arters ursprung måste anges med koderna i bilaga IX. Förordningen innehåller dessutom bestämmelser om handlingars utfärdande, användning och giltighet. Den innehåller dessutom särskilda bestämmelser avseende exemplar av djurarter födda och uppvuxna i fångenskap, artificiellt förökade samt biologiska prover.

Se konsoliderad version

Senast ändrat den 14.01.2014

Top