Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkerställa att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad

Europeiska unionen är en stor marknad för lagliga och olagliga produkter av vilda djur och växter. EU försöker skydda och bevara utrotningshotade arter genom kontroll av handel och rörlighet.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen är en stor marknad för lagliga och olagliga produkter av vilda djur och växter. EU försöker skydda och bevara utrotningshotade arter genom kontroll av handel och rörlighet.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) måste genomföras på samma sätt i alla EU-länder till följd av EU:s inre marknad och frånvaron av systematiska gränskontroller. Cites genomförs i EU med hjälp av ett antal förordningar som kallas EU:s förordningar om handel med vilda djur. EU-länderna tillämpar regler för import och export av utrotningshotade arter av djur och växter, och produkter som härrör från dem.

VIKTIGA PUNKTER

Kontroller av handeln

  • För import av exemplar av utrotningshotade arter i EU krävs tillstånd utfärdat av en myndighet i EU-landet eller en importanmälan.
  • För export från EU krävs exporttillstånd eller reexportintyg som utfärdats av en myndighet i det EU-land där exemplaren finns.
  • Kategorier av arter beskrivs i bilagorna AD i förordningen.
  • Kommersiell handel med exemplar som anges i Bilaga A, t.ex. gepard, är förbjuden, medan det krävs förhandstillstånd för att förflytta levande djur inom EU.
  • Förflyttning av ett levande exemplar av en art som upptagits i Bilaga B och C, såsom kobra eller mungo, är föremål för regler om certifiering och lämplig förvaring och omsorg, och Bilaga D omfattar transitering av andra levande djur, hela skinn och växtprodukter.
  • Ytterligare restriktioner kan införas under särskilda omständigheter, och EU-länderna kan ha egna hårdare regler.

Det finns undantag för exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap, är artificiellt förökade, som utgör en del av personliga tillhörigheter eller som är avsedda för vetenskapliga institutioner.

Organisation och kommunikation

EU-länderna måste

  • utse tullkontor för att utföra kontrollerna,
  • utse en administrativ och vetenskaplig myndighet som ansvarar för genomförandet,
  • övervaka efterlevnaden och beivra överträdelser,
  • utarbeta rapporter och utbyta information om genomförandet och eventuella tillståndsavslag.

I februari 2014 presenterade kommissionen ett meddelande som fick inleda debatten om EU:s strategi när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 juni 1997.

Här kan du hitta mer information:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 338/97

3.3.1997

-

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1-69

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Tidsfrist för införlivande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1497/2003

30.8.2003

-

EUT L 215, 27.8.2003, s. 3-84

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Förordning (EG) nr 834/2004

19.5.2004

-

EUT L 127, 29.4.2004, s. 40-42

Förordning (EG) nr 1332/2005

22.8.2005

-

EUT L 215, 19.8.2005, s. 1-60

Förordning (EG) nr 398/2009

10.6.2009

-

EUT L 126, 21.5.2009, s. 5-8

De senare ändringar och korrigeringar som gjorts i förordning (EG) nr 338/97 har införlivats i den grundläggande texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, sid. 1-69). Konsoliderad version.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (EUT L 242, 7.9.2012, s. 13-45) Konsoliderad version.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 (EUT L 10, 16.1.2015, s. 19-24).

Rådets beslut (EU) 2015/451 av 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (EUT L 75, 19.3.2015, s. 1-3).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/736 av den 7 maj 2015 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 117, 8.5.2015, sid. 25-44).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Senast ändrat 19.05.2015

Top