Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik över handeln mellan EU-länderna - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistik över handeln mellan EU-länderna - Intrastat

Utöver alla andra uppgifter samlar EU:s statistikkontor Eurostat även in information om handeln av varor inom EU (Intrastat). I denna lag fastställs system och rutiner för Intrastat för att säkerställa att EU-länderna samlar in jämförbara och tillförlitliga uppgifter för överföring till Eurostat.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91.

SAMMANFATTNING

Utöver alla andra uppgifter samlar EU:s statistikkontor Eurostat även in information om handeln av varor inom EU (Intrastat). I denna lag fastställs system och rutiner för Intrastat för att säkerställa att EU-länderna samlar in jämförbara och tillförlitliga uppgifter för överföring till Eurostat.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den syftar till att förenkla Intrastat-systemet, som ursprungligen grundades 1993, och till att förbättra statistikens jämförbarhet mellan EU-länderna. Utbudet av sådan handelsstatistik är avgörande för utvecklingen av politiken på EU:s inre marknad och för marknadsanalyser.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen omfattar handel med varor. ”Handel med varor” innebär all förflyttning av varor från ett EU-land till ett annat,medan ”varor” avser all lös egendom, inklusive elektrisk ström.

EU-företag som är registrerade för mervärdesskatt (moms) och vars årliga handelsbelopp överstiger ett visst tröskelvärde måste lämna uppgifter om sina transaktioner med andra EU-länder. Dessa uppgifter avser både ankommande varor (förvärv, inköp eller import) och avsända varor (flytt, försäljning eller export). Övriga verksamheter är undantagna från kravet.

EU-länderna omdefinierar tröskelvärdet varje år och fastställer ett separat värde för avsända och ankommande varor (möjliggör en minimimängd data som ska samlas in för varje handelsflöde).

Registrering

De nationella statistikmyndigheterna i alla EU-länder hanterar ett register över operatörer inom EU (dvs. företag) som består av avsändare och mottagare.

Insamlade uppgifter för Intrastat

Företag som måste skicka in förklaringar till Intrastat måste ange

sitt identifieringsnummer,

referensperioden,

flödet (mottagande/avsändning),

identifikation av den berörda varan (det åttasiffriga numret i EU:s kombinerade nomenklatur),

partnerland i EU,

varornas värde i den nationella valutan,

mängden varor i nettovikt (vikt exklusive förpackningar) och tilläggsenheten (liter, m2, antal artiklar, osv.) i förekommande fall,

vilken typ av transaktion det rör sig om.

Sekretess

En part som tillhandahåller information kan begära att deras uppgifter får statistiksekretess. I så fall måste de nationella myndigheterna besluta om de statistiska resultaten, som gör att man kan identifiera nämnda leverantör, ska spridas eller ändras så att deras spridning inte påverkar statistiksekretessen.

Överföring av uppgifter till Eurostat

EU-länderna överför månadsresultaten av sin statistik över varuhandeln mellan EU-länderna till Eurostat.

De är ansvariga för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som överförs i enlighet med gällande föreskrifter. Statistiken måste uppfylla kriterier för

relevans,

noggrannhet,

aktualitet,

punktlighet,

tillgänglighet och tydlighet,

jämförbarhet,

samstämmighet.

Europeiska kommissionen, med bistånd av en kommitté bestående av företrädare för EU-länderna, kan anta vissa tekniska ändringar i fråga om denna förordning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 januari 2005.

BAKGRUND

Intrastat inrättades den 1 januari 1993, samma dag som EU:s inre marknad trädde i kraft. Den ersatte tulldeklarationer som en källa till handelsdata.

Se mer information på Eurostats webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 638/2004

27.4.2004

-

EUT L 102, 7.4.2004, s. 1-8

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 222/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 160-163

Förordning (EU) nr 659/2014

17.7.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014, s. 128-134

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning nr 638/2004 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat den 03.04.2015

Top