Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kombinerade nomenklaturen, Gemensamma tulltaxan och Europeiska unionens integrerade tulltaxa (Taric)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kombinerade nomenklaturen, Gemensamma tulltaxan och Europeiska unionens integrerade tulltaxa (Taric)

Kombinerade nomenklaturen är tullunionens tulltaxe- och statistiknomenklatur.Gemensamma tulltaxan är de tullar som tillämpas på produkter som importeras till Europeiska unionen (EU). EU:s integrerade tulltaxa kallas Taric. Taric omfattar alla de tulltaxor, jordbruksåtgärder och handelsåtgärder från EU som tillämpas på varor som EU importerar och exporterar. Kommissionen är ansvarig för dess förvaltning och uppdaterar den dagligen på Tarics officiella webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med förordningen är att inrätta en kombinerad nomenklatur som tillgodoser tullunionens tullmässiga och statistiska krav och att skapa en integrerad tulltaxa för Europeiska unionen, kallad Taric. Kombinerade nomenklaturen gör det möjligt att inhämta, utbyta och offentliggöra statistikuppgifter rörande EU:s handel med länderna utanför unionen på ett optimalt sätt. Den används även för att som ett led i handeln inom EU insamla och sprida statistik om utrikeshandeln.

Europeiska unionens integrerade tulltaxa (Taric)

Taric är EU:s integrerade tulltaxa. Taric omfattar alla de tullsatser och viss EU-lagstiftning som gäller för EU:s utrikeshandel. Den juridiska grundvalen till Taric är rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987.

Med stöd av Taric kan EU-länderna förtulla varor automatiskt. Taric gör det också möjligt att inhämta, utbyta och offentliggöra statistikuppgifter rörande EU:s handel med länder utanför unionen. Dessa uppgifter är dock inte tillgängliga för allmänheten.

Kombinerade nomenklaturen och Taric

Genom förordningen inrättas en varunomenklatur med namnet Kombinerade nomenklaturen (KN). Denna nomenklatur är avsedd att tillgodose behoven både när det gäller Gemensamma tulltaxan och EU:s handel med länderna utanför unionen. Den bygger på nomenklaturen för harmoniserade systemet, till vilken en rad underuppdelningar på gemenskapsnivå, kallade KN-undernummer, har lagts.

Kombinerade nomenklaturen har tillkommit genom en sammanslagning av nomenklaturerna i Gemensamma tulltaxan och NIMEXE (EU:s statistiknomenklatur).

I bilaga I till förordningen anges de konventionella tullsatserna och även vissa av de autonoma tullsatserna, i de fall då de sistnämnda är lägre än de konventionella tullsatserna, samt ytterligare statistiska mängdenheter.

På grundval av Kombinerade nomenklaturen utarbetar kommissionen en integrerad tulltaxa för EU, kallad Taric. I denna återges bland annat ytterligare underuppdelningar på EU-nivå (Taric-undernummer) som används för att ange varuslag enligt den införda lagstiftningen, och var särskilda tullsatser beroende på varornas ursprung eller många andra antal handelspolitiska åtgärder ska tillämpas.

Varje undernummer i Kombinerade nomenklaturen motsvaras av en åttaställig sifferserie. De första sex siffrorna anger nummer och undernummer i nomenklaturen för Harmoniserade systemet. Den sjunde och åttonde siffran utgör undernummer enligt Kombinerade nomenklaturen. Den nionde och tionde siffran anger undernummer i Taric.

Kommissionens uppgift

Kommissionen antar varje år en förordning med den fullständiga versionen av Kombinerade nomenklaturen och Gemensamma tulltaxans tullsatser. Här ingår även de ändringar som gjorts av rådet och kommissionen. Denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning senast den 31 oktober och tillämpas från och med den 1 januari påföljande år.

Kommissionen ansvarar för spridningen och den datoriserade förvaltningen av Taric. I ansvaret ingår särskilt att tilldela Taric-nummer, uppdatera Taric och att varje dag på elektronisk väg underrätta EU-länderna om ändringarna i Taric.

Kommittéförfarande

Kommissionen biträds i detta arbete av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 10 i förordning 2658/87. Denna består av företrädare för EU-länderna och har en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén är behörig att behandla alla frågor rörande Kombinerade nomenklaturen, Taric-nomenklaturen och varje annan nomenklatur som grundar sig på Kombinerade nomenklaturen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2658/87

10.9.1987

-

EGT L 256, 7.9.1987

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för införlivande i medlemsstaternas lagstiftning

EGT

Förordning (EEG) nr 3528/89

28.11.1989

-

EGT L 374, 22.12.1989

Förordning (EEG) nr 2913/92

22.10.1992

-

EGT L 302, 19.10.1992

Förordning (EEG) nr 1969/93

26.7.1993

-

EGT L 180, 23.7.1993

Förordning (EG) nr 254/2000

10.2.2000

-

EGT L 28, 3.2.2000

Successiva ändringar och korrigeringar i förordning nr 2658/87 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version är endast en referens.

Bilaga 1 i förordning 2658/87 ändras regelbundet

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen – Uppförandekod för förvaltningen av Kombinerade nomenklaturen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 150, 30.5.2000].

Avsikten med denna uppförandekod är att underlätta förvaltningen av de KN-undernummer som anges i bilaga I till grundförordningen, särskilt när det gäller att bibehålla, skapa och stryka undernummer, i syfte att förenkla och modernisera Kombinerade nomenklaturen (KN). Uppförandekodens principer ska tillämpas vid samtliga framställningar om ändringar av undernummer. Framställningar om ändring av Kombinerade nomenklaturen kan göras av Generaldirektoratet för skatter och tullar, Eurostat och övriga enheter inom kommissionen, Tullkodexkommittén, EU-länderna och de europeiska branschorganisationerna. Dessa framställningar ska lämnas in till Eurostat om de rör statistik, i annat fall till Generaldirektoratet för skatter och tullar. Framställningarna ska lämnas in senast den 30 april året före ändringarnas ikraftträdande. Varje framställan ska bestå av en motivering, KN-undernummer för den nomenklatur som berörs, en uppskattning av handelsvolymen för de varor som avses samt en beskrivning av dessa varor.

Rådets förordning (EG) nr 1255/96 av den 27 juni 1996 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri- och jordbruksprodukter [Europeiska gemenskapernas officiella tidning 158, 29.6.1996].

När det gäller de produkter som avses i den här förordningen har Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser helt eller delvis upphävts, eftersom produktionen av produkterna i EU är otillräcklig eller obefintlig. Detta gör det möjligt för producenterna att tillgodose användarindustrins behov i EU. Efter ändringar av KN-numren eller Taric-numren har de tekniska anpassningarna i den här förordningen antagits av kommissionen.

Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur. [Europeiska unionens officiella tidning nr C 137, 6.5.2011].

Detta är den senaste versionen av dessa anmärkningar, som anses som ett viktigt hjälpmedel för att tolka omfattning av olika tulltaxerubriker. Det bör dock noteras att anmärkningarna inte är juridiskt bindande.

Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan [Europeiska unionens officiella tidning nr L 290, 31.10.2013].

Detta är den senaste versionen av bilaga I till förordningen om den kombinerade nomenklaturen. Den träder i kraft den 1 januari 2014 och redovisar eventuella ändringar som har avtalats på internationell nivå, antingen hos Världstullorganisationen beträffande nomenklaturen på Harmoniserade systemets nivå eller inom Världshandelsorganisationens (WTO:s) ram beträffande konventionella tullsatser. Den redovisar också ändringar av krav som gäller statistik och handelspolitisk, teknisk och kommersiell utveckling, och behovet av att anpassa eller klargöra texter.

Senast ändrat den 09.02.2014

Top