Help Print this page 
Title and reference
Tuotteiden markkinointi - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuotteiden markkinointi - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

Genom detta beslut fastställs gemensamma principer som kan användas i sektorsspecifik lagstiftning vid översyn eller omarbetning av denna. Beslutet utgör också ett ramverk för framtida lagstiftning om harmonisering av villkoren för saluföring av produkter. Beslutet ska bidra till att öka konsumenternas förtroende och förbättra den fria rörligheten för varor inom EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG.

SAMMANFATTNING

I den gemensamma ramen för saluföring av produkter fastställs

  • gemensamma definitioner,
  • gemensamma förfaranden för bedömning av produktöverensstämmelse,
  • skyldigheter för de ekonomiska aktörerna (tillverkare, importörer, distributörer etc.),
  • regler för användning av CE-märkning för att öka konsumenternas förtroende för produkter som saluförs inom EU,
  • anmälningskriterier för organ för bedömning av överensstämmelse,
  • förfaranden i fråga om skyddsåtgärder.

Den gemensamma ramen ska fungera som ett verktyg för framtida sektorsspecifika bestämmelser som syftar till en tillnärmning av lagstiftningen (harmonisering). Den grundar sig på den nya metoden, enligt vilken lagstiftningen är begränsad till att fastställa väsentliga krav och harmoniserade standarder den nya metoden. På så sätt bör alla framtida sektorsspecifika bestämmelser så långt det är möjligt använda de komponenter som definieras i detta beslut och definiera väsentliga krav för saluföring av produkter. Om det skulle bli nödvändigt kan dock särlagstiftning erbjuda andra lösningar.

Definitioner

I beslutet fastställs tydliga definitioner av de grundläggande begreppen, som ”tillverkare”, ”distributör”, ”importör”, ”harmoniserad standard”, ”utsläppande på marknaden” och ”bedömning av överensstämmelse”. Genom att fastställa precisa och entydiga definitioner kan man göra det lättare att tolka och tillämpa framtida lagstiftning på detta område.

Tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter

För att få saluföras och släppas ut på marknaden ska en produkt uppfylla vissa väsentliga krav. Tillverkaren ska försäkra sig om att produkten uppfyller de tillämpliga kraven genom att utföra eller låta utföra en överensstämmelsebedömning av produkten. Om produkten uppfyller de väsentliga kraven ska tillverkaren anbringa CE-märkningen på produkten och utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse. Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och sin adress på produkten. Han ska se till att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven. Produkten ska åtföljas av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som kan förstås av konsumenterna. Om ett externt organ för bedömning av överensstämmelse har medverkat ska tillverkaren anbringa organets identifikationsnummer.

Importören och distributören ska försäkra sig om att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter, dvs. kontrollera att produkten är försedd med märkning om överensstämmelse och att de handlingar som krävs medföljer produkten.

Tillverkarna (eller deras representanter), distributörerna och importörerna ska förse de behöriga myndigheterna med alla nödvändiga uppgifter om den berörda produkten, för att garantera att produkten går att spåra.

Produktöverensstämmelse

I beslutet fastställs en tydligare ram för bedömningen av överensstämmelse. Beslutet innehåller en rad förfaranden för bedömning av överensstämmelse (som specificeras i bilagan) bland vilka lagstiftaren kan välja det som passar bäst.

I beslutet fastställs dessutom regler och villkor för anbringande av CE-märkning, som ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i förordning nr 765/2008. Medlemsstaterna ska se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och fastställa sanktioner för överträdelser.

Bedömning av överensstämmelse

Vid vissa förfaranden för bedömning av överensstämmelse ska bedömningen göras av organ för bedömning av överensstämmelse som medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen.

Detta beslut innehåller gemensamma anmälningskriterier för organ för bedömning av överensstämmelse. Organen för bedömning av överensstämmelse ska garantera oavhängighet, objektivitet, opartiskhet, sekretess och yrkesmässig integritet. De ska dessutom ha den tekniska kompetens och de tekniska medel som är nödvändiga för att kunna utföra sina uppgifter.

Kommissionen ska möjliggöra samordning och samarbete mellan de anmälda organen.

Förfarande i fråga om skyddsåtgärder

Ett gemenskapsförfarande i fråga om skyddsåtgärder för produkter som utgör en risk på nationell nivå föreskrivs. Enligt förfarandet ska bland annat kommissionen och de andra medlemsstaterna informeras. Detta förfarande kan användas om medlemsstaterna är oeniga om en åtgärd som vidtagits av en medlemsstat.

Bakgrund

Detta beslut upphäver rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv.

Hänvisningar och förfarande

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EGT/EUT

Beslut nr 768/2008/EG

9.7.2008

-

EUT L 218, 13.8.2008

See also

Senast ändrat den 25.01.2011

Top