Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten

Européerna har rätt att förvänta sig att den inre marknaden ger konkreta resultat. Därför har kommissionen infört ett nytt övervakningsverktyg för konsumentmarknaden: en resultattavla där man inte bara kan se produkternas pris och säkerhet, utan också kundnöjdheten.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 29 januari 2008 med titeln "Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten: resultattavlan för konsumentmarknaderna" [KOM(2008) 31 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Den inre marknaden är inte bara ett ekonomiskt projekt. Målet är också att människors hälsa, miljön och säkerheten i Europa ska förbättras. För att medborgarna ska få större behållning av den har kommissionen skapat ett nytt övervakningsverktyg för den inre marknaden, nämligen den europeiska resultattavlan för konsumentmarknaderna för varor och tjänster. Med hjälp av den ska den inre marknadens funktion utvärderas ur ett konsumentperspektiv.

I det här meddelandet presenteras vilken metod som har använts för att utvärdera konsumentmarknaderna och resultattavlans första resultat.

Processen för övervakning av marknaden för konsumentvaror kan brytas ned till två faser, nämligen en screeningfas som följs av en analysfas. Under screeningfasen bör man försöka fastställa vilka sektorer som inte fungerar som de ska. Under analysfasen bör man fastställa varför de inte fungerar.

Marknaden ska studeras utifrån följande tre dimensioner:

Screening av konsumentmarknaderna

De olika sektorernas allmänna funktion analyseras med hjälp av följande fem indikatorer:

 • Klagomål från konsumenterna. Antalet klagomål varierar beroende på sektor, land, traditioner inom konsumentskydd och hur stor chans man har att vinna en tvist.
 • Prisnivåer. Priserna kan påverkas av skillnader i levnadsstandard mellan olika regioner eller den service som kunderna får, men vissa skillnader gör att man ibland kan misstänka att det finns karteller, hinder för fri konkurrens eller en otydlig prissättning som hindrar konsumenten från att göra ett välgrundat val. Därför är det lämpligt att inte bara undersöka prisskillnader, utan också vad som orsakar dem.
 • Kundnöjdheten, som t.ex. kan mätas genom produktkvalitet, konsumentutbud, öppen prissättning och kundservice.
 • Byte av leverantör. Leverantörsbyten gör att man kan utvärdera konsumentens möjlighet att välja. Antalet varierar bl.a. beroende på insynen på marknaden och byteshinder.
 • Produkters och tjänsters säkerhet. Antalet olyckor och skador som orsakats av produkter och tjänster bör utvärderas på ett passande sätt.

Bedömning av integrationen på den inre detaljistmarknaden

På en integrerad inre marknad känner både konsumenter och detaljister att det är lika bekvämt att handla utomlands som i hemlandet. Integrationen på den inre detaljistmarknaden kan mätas med hjälp av förekomst av utländsk detaljhandel, gränsöverskridande utländska direkta investeringar och gränsöverskridande detaljhandel. Attityder och problem som människor har upplevt vid gränsöverskridande handel bör också utvärderas.

Riktmärken för konsumentmiljön i medlemsstaterna

Konsumentskyddet varierar mellan medlemsländerna. För att utvärdera medlemsländernas konsumentmiljö bör man närmare undersöka

 • tillämpningen av lagstiftningen, d.v.s. kvaliteten på genomförandesystemen, respekten för lagstiftningen och vilka resurser som satts in (t.ex. genom utförda inspektioner),
 • möjligheten till reklamationer samt konsumenternas uppfattning av detta,
 • konsumentorganisationernas ställning och konsumenternas förtroende för dem,
 • konsumenternas ställning, bl.a. nivån på konsumentupplysning, information, konsumentkunskap och medvetenhet.

Analysfasen

Under analysfasen bör man fastställa varför marknaden inte fungerar. Genom att fastställa orsaken kan man sedan välja det bäst lämpade instrumentet för att lösa problemet, t.ex. konkurrenspolitik vid missbruk av dominerande ställning, sektoriella bestämmelser för att undanröja vissa inträdeshinder på en marknad, konsumentpolitik för att säkerställa öppenhet i fråga om information o.s.v.

Under analysfasen bör följande frågor undersökas närmare:

 • Stärkande av konsumenternas ställning.
 • Nackdelar för konsumenterna.
 • Förhållandet mellan importpriser och konsumentpriser.
 • Rättsliga indikatorer.
 • Efterlevnadsnivåer.
 • Kvalitet, bl.a. innovationsgrad, hälsa och miljö.
 • Tillgång och överkomliga priser.
 • Driftskompatibilitet, d.v.s. att ett system eller en produkt fungerar kopplat till andra produkter.

Den första resultattavlan för konsumtion

Den första resultattavlan synliggör vissa funktionsrubbningar på konsumentmarknaderna. Ett exempel på detta är att EU:s inre detaljistmarknad är långt ifrån integrerad. Européerna föredrar faktiskt fortfarande att köpa varor och tjänster i sitt eget land. För övrigt skiljer sig konsumentmiljön i allt för stor utsträckning mellan medlemsländerna.

Resultattavlan är fortfarande inte komplett eftersom jämförbara data saknas. För att den ska bli bättre tänker kommissionen redan under 2008 vidta följande åtgärder:

 • Införa ett harmoniserat system för hantering av konsumenternas klagomål på EU-nivå.
 • Ta fram jämförbara prisdata i samarbete med Eurostat (DE) (EN) (FR) och de nationella statistikkontoren.
 • Öka antalet sektorer som omfattas.

Sammanhang

Det här nya instrumentet är en naturlig fortsättning på översynen av den inre marknaden, som inleddes i november 2007 och som redan möjliggjort framsteg inom telekommunikations- och energisektorerna.

See also

 • Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd - Resultattavlan för konsumentmarknaderna (EN)

Senast ändrat den 12.06.2009

Top