Help Print this page 
Title and reference
Unionens genomförandeorgan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Unionens genomförandeorgan

I denna förordning fastställs stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för förvaltningen av gemenskapsprogram. Bland annat fastställs vissa centrala bestämmelser om organens organisation, uppgifter, arbetssätt, budgetordning, personal, kontroller och ansvar.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram.

SAMMANFATTNING

Det är kommissionens uppgift att genomföra gemenskapsprogrammen. För att kommissionen ska kunna koncentrera sig på sina institutionella uppdrag har den beslutat att delegera genomförandet av vissa gemenskapsprogram till en tredje part, så kallade genomförandeorgan. Syftet med denna förordning är att fastställa stadgar för dessa organ. Eftersom kommissionen är den institution som ansvarar för hur gemenskapsprogrammen genomförs måste den kunna fastställa strikta ramar för organens verksamhet.

Kommissionen har därför befogenhet att på grundval av kostnads- och lönsamhetsanalyser inrätta och avveckla ett genomförandeorgan eller förlänga dess existens. Kostnads- och lönsamhetsanalysen ska omfatta flera faktorer, bland annat

 • en definition av vilka uppgifter som är lämpliga att lägga ut,
 • en kostnads- och intäktsanalys som även omfattar mänskliga resurser,
 • vilken effektivitet och flexibilitet som kan uppnås i genomförandet,
 • förenkling av förfaranden,
 • hur nära slutmottagarna åtgärderna ligger.

Om kommissionen bedömer att ett genomförandeorgan inte längre behövs eller inte längre överensstämmer med principerna för en sund ekonomisk förvaltning beslutar kommissionen att avveckla organet.

Kommissionen ska meddela budgetmyndigheten att den avser att inrätta ett genomförandeorgan när ett gemenskapsprogram antas.

Status

Genomförandeorganet ska vara ett gemenskapsorgan med offentligt förvaltningsuppdrag. Det ska vara en juridisk person.

Uppgifter

Genomförandeorganets uppgift är att genomföra ett eller flera gemenskapsprogram. Det ska särskilt ansvara för

 • förvaltning och kontroll av alla projektets etapper,
 • antagande av budgetdokument och dokument om kontraktstilldelning och bidrag,
 • insamling och analys av alla uppgifter som krävs för att genomföra programmet, och överlämnande av dessa uppgifter till kommissionen.

Organet får inte ha uppgifter som innebär ett politiskt ställningstagande.

Kommissionen ska i sitt delegeringsbeslut ange villkor, kriterier, parametrar och föreskrifter för organens handlande.

Intern organisation

Genomförandeorganet ska förvaltas av en styrelse och en direktör.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter som kommissionen utser för en period på två år (kan förlängas). Den ska anta det årliga arbetsprogrammet, driftbudgeten och den årliga verksamhetsrapporten samt anta och tillämpa åtgärder för bekämpning av bedrägerier och oegentligheter.

Direktören utses av kommissionen för en period på fyra år (kan förlängas). Det ska vara en tjänsteman i Europeiska gemenskaperna. Direktören ansvarar för följande:

 • Företräda och kontrollera organet och ansvara för dess förvaltning, även personalförvaltning.
 • Förbereda styrelsens arbete.
 • Verkställa organets arbetsprogram.
 • Det finansiella genomförandet av gemenskapsprogrammen och av genomförandeorganets driftbudget.
 • Utarbeta beräkningsunderlag för genomförandeorganets driftbudget.

Utarbetande av organets rapporter, särskilt årsrapporten om organets verksamhet. Personalen ska bestå av gemenskapstjänstemän som utstationerats som tillfälligt anställda och anställda som rekryterats direkt av organet.

Finansiella bestämmelser

Genomförandeorganets driftbudget ska finansieras med ett bidrag ur Europeiska unionens allmänna budget. Beloppet fastställs av kommissionen. Budgeten ska genomföras enligt bestämmelserna i en standardbudgetförordning (se Anknytande rättsakter) som kommissionen fastställer.

Direktören ska varje år till styrelsen överlämna en preliminär redovisning av inkomster och utgifter för föregående budgetår. Styrelsen lämnar räkenskaperna vidare till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten. Europaparlamentet ska på rådets rekommendation godkänna genomförandet av organets driftbudget.

Kontroll

Genomförandeorganen ska kontrolleras av

 • kommissionen, särskilt av kommissionens internrevisor,
 • Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF),
 • revisionsrätten.

Vart tredje år ska en extern utvärderingsrapport lämnas till genomförandeorganets styrelse, Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten. Dessa rapporter ska vara sådana att de gör det möjligt för organet att förbättra sitt arbete och för kommissionen att avveckla organet om dess existens inte längre är nödvändig.

Om organet vidtar en åtgärd som går emot tredje mans intressen kan det ge upphov till ett administrativt överklagande. Kommissionen ska inom två månader fatta beslut om ett sådant överklagande.

Ansvar

Organets avtalsrättsliga ansvar, utomobligatoriska ansvar och personliga ansvar regleras av olika föreskrifter.

Tillgång till dokument

Allmänheten kan få tillgång till genomförandeorganets dokument med vissa förbehåll. Genomförandeorganets ledamöter och anställda är förpliktade att inte sprida uppgifter som omfattas av tystnadsplikt.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning EG nr 58/2003 [samrådsförfarande 2000/0337/CNS]

26.1.2003

-

EGT L 11, 16.1.2003

Senast ändrat den 02.04.2007

Top