Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Företagsöverlåtelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Företagsöverlåtelser

Lyckade företagsöverlåtelser innebär betydande möjligheter till tillväxt och sysselsättning. Det måste alltså undvikas att företag försvinner till följd av juridiska och skattemässiga hinder mot överlåtelse. Kommissionen föreslår därför rekommendationer till medlemsländerna för att skapa lämpliga förutsättningar för företagsöverlåtelser.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 14 mars 2006 med titeln Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram för tillväxt och sysselsättning: Företagsöverlåtelser – Kontinuitet genom en ny start [KOM(2006) 117 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

När en företagare går i pension är företaget alltför ofta dömt att upphöra. På grund av juridiska, skattemässiga och psykologiska hinder misslyckas många företagsöverlåtelser, även om det handlar om sunda företag. Det är inte lätt att hitta en efterträdare, särskilt som företag numera oftare överlåts till utomstående än inom familjen. Dessutom föredrar de flesta européer att vara anställda, och företagarna är mer intresserade av att starta än att ta över ett företag.

Ändå finns det många fördelar med att ta över en befintlig rörelse (befintlig produktionsstruktur, kundstock, kunnande, etablerat namn osv.). Lyckade företagsöverlåtelser har också positiva effekter på tillväxten i Europa och spelar därmed en viktig roll i Lissabonstrategin. Befintliga företag bevarar i genomsnitt fem jobb, medan nya företag i genomsnitt alstrar två jobb.

Företagsöverlåtelser är en företeelse som kommer att öka mycket i omfattning under det kommande årtiondet. En tredjedel av företagarna i EU kommer att gå i pension under de kommande tio åren. Uppskattningsvis 690 000 små och medelstora företag och 2,8 miljoner anställda kommer att beröras varje år. Det är därför nödvändigt att skapa lämpliga förutsättningar för företagsöverlåtelser.

Kommissionen föreslår därför medlemsländerna ett antal förbättringar, bl.a. följande:

  • Ägna företagsöverlåtelser större politisk uppmärksamhet Medlemsländerna bör konsekvent framhålla företagsöverlåtelse som ett alternativ till nyföretagande. I alla sammanhang där nyföretagande främjas bör de alltså överväga om samma initiativ också kan tillämpas på överlåtelser.
  • Öka medvetenheten hos aktörerna I dag görs otillräckliga insatser för att öka medvetenheten. Bara hälften av medlemsländerna har vidtagit åtgärder av det slaget. Potentiella nya företagare bör i likhet med avgående företagare ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom det i många fall kan vara ett bra alternativ att ta över en befintlig rörelse i stället för att starta en ny. Kommissionen rekommenderar därför insatser för att öka medvetenheten hos företagarna, t.ex. med hjälp av handelskammare och andra samtalspartner som skatterådgivare, revisorer eller banker, så att överlåtelserna planeras tillräckligt långt i förväg. Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att främja system för mentorskap för att hjälpa företagarna i samband med överlåtelsen. Slutligen bör medlemsländerna överväga direkta metoder för att öka medvetenheten hos företagarna, t.ex. personliga brev till företagare över en viss ålder.
  • Underlätta ändringar av företagens associationsform Successionsavtal, delägaravtal, bildande av aktiebolag eller omstrukturering är juridiska verktyg som kan användas för att undvika att lägga ned ett företag. Exempelvis innebär successionsavtal, som är förbjudna i ganska många länder, delägaravtal eller bildande av aktiebolag att företagets fortlevnad kan tryggas om ägaren eller en av delägarna avlider. Byte av associationsform för ett företag innan det överlåts gör att man kan undvika att likvidera företaget vid ändring av associationsformen.
  • Förbättrad finansiering av företagsöverlåtelser Den finansiella miljön är sällan gynnsam för företagsöverlåtelser. En företagsöverlåtelse är förknippad med ett antal svårigheter. För det första krävs mer kapital än för att grunda ett nytt företag, och ändå är de finansiella faciliteterna för nyföretagande ofta otillräckliga för en överlåtelse. Dessutom anser bankerna ofta att det är alltför kostsamt och riskabelt att finansiera en överlåtelse, särskilt för småföretag. Slutligen är det ibland svårt att finna en finansieringslösning i tid, eftersom det ofta krävs en kombination av aktiekapital och lån. Kommissionen rekommenderar därför medlemsländerna att skapa lämpliga finansiella villkor, t.ex. faciliteter, lån och garantier. Garantier för aktiefinansiering av små och medelstora företag bör inbegripa investeringar från lokala eller regionala fonder som tillhandahåller såddkapital eller kapital för nyföretagande samt mezzaninfinansiering (kombination av aktiekapital och lån).
  • Underlätta överlåtelse av företag genom lämplig beskattning Överlåtelse inom familjen har visserligen underlättats i många länder, men överlåtelse till utomstående bör främjas ytterligare genom skattebefrielser för vinsten vid försäljning av ett företag, särskilda skattelättnader för vinster som återinvesteras i ett annat företag eller används för att finansiera ägarens pension eller skattebefrielser för anställda som investerar i sina egna företag.
  • Organisera öppna marknader för företagsöverlåtelser Genom att upprätta opartiska tjänster för förmedling mellan potentiella köpare och säljare bör man kunna organisera öppna marknader för företagsöverlåtelser. I vissa länder är det handelskamrarna som tar på sig detta ansvar.

För att alla dessa rekommendationer ska kunna genomföras är det nödvändigt att bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt att nå de hundratusentals företag som kommer att stå inför en överlåtelse de närmaste åren. Denna infrastruktur kommer att förlita sig på medlemsländerna och deras nationella, regionala och lokala förvaltningar samt organisationer till stöd för näringslivet. Den kommer bl.a. att innefatta förmedling av information till stödorgan, utbildning av utbildare och utveckling av läromedel.

Bakgrund

Kommissionen offentliggjorde 1994 en rekommendation om överlåtelser av små och medelstora företag. I det här meddelandet sammanfattas genomförandet av rekommendationen från 1994.

See also

Mer information om företagsöverlåtelser på den inre marknaden finns på GD Näringslivs webbplats (EN).

Senast ändrat den 01.10.2007

Top