Help Print this page 
Title and reference
European Legislation Identifier (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

European Legislation Identifier (ELI)

Med tanke på mångfalden när det gäller rättsinformation i medlemsstaterna, såväl på regional och nationell nivå som på EU-nivå, bör man sörja för att medborgarna på ett enkelt och effektivt sätt får tillgång till information rörande både nationell och europeisk lagstiftning. European Legislation Identifier (ELI) gör det möjligt att snabbt och enkelt få tillgång till denna information och bidrar därmed till att fullborda det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser med uppmaning om att införa European Legislation Identifier (ELI) [EUT C 325, 26.10.2012].

SAMMANFATTNING

I sina slutsatser uppmanar rådet till införande av European Legislation Identifier (ELI) för att förenkla åtkomsten till rättsinformation i Europeiska unionen (EU) och medlemsstaterna.

Vilken roll har European Legislation Identifier (ELI)?

På EU-nivå har utbytet av rättsinformation utvecklats betydligt. Informationen härrör för det mesta från regionala, nationella och europeiska myndigheter. Informationsutbytet hindras emellertid av de olikheter som finns mellan rättssystemen i medlemsstaterna och EU.

Genom ELI kommer det att bli möjligt att referera till europeisk och nationell lagstiftning på ett enhetligt och tillförlitligt sätt, och på så sätt få till stånd snabbare och effektivare sökningar och informationsutbyten för medborgare eller särskilda användare som lagstiftare, domare och rättstillämpare.

Hur fungerar ELI?

ELI bygger för det första på användningen av unika identifikatorer, så kallade URI:er (uniform resource identifier), och för det andra på en uppsättning strukturerade metadata för hänvisning till europeisk och nationell lagstiftning. För att helt kunna dra nytta av fördelarna med det semantiska nätverket bygger ELI slutligen på att man inför ett särskilt språk för att utbyta denna information.

Medlemsstaterna har emellertid möjlighet att fortsätta att hantera rättsinformation på det sätt de själva föredrar.

Vad ska medlemsstaterna göra för att införa ELI?

Införandet av ELI är valfritt. Systemet har redan börjat användas i vissa medlemsstater och på europeisk nivå, och medlemsstaterna och EU kan besluta sig för att införa det frivilligt och gradvis. För att göra detta ska medlemsstaterna

  • tillämpa ELI på de delar av den europeiska och nationella lagstiftningen som finns med i de officiella tidningarna eller i de databaser och system för rättsinformation som används,
  • förse lagstiftningen med en unik identifikator och en del metadata som bland annat kan omfatta typ av lagstiftning, ämne, territoriellt tillämpningsområde och dokumentets datum,
  • utse en nationell ELI-samordnare,
  • utbyta och sprida information om ELI,
  • årligen granska framstegen i införandet av ELI och av metadata för nationell och europeisk lagstiftning.

Senast ändrat den 26.12.2012

Top