Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utbyte av uppgifter ur kriminalregistret mellan EU-länder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Utbyte av uppgifter ur kriminalregistret mellan EU-länder

Europeiska unionen (EU) fattade 2009 ett beslut om att införa ett system för att kunna utbyta uppgifter ur kriminalregistret mellan varandra. Det gjordes med syftet att förhindra att kriminella kan undfly sitt förflutna genom att flytta till ett annat EU-land än det där de dömdes.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) fattade 2009 ett beslut om att införa ett system för att kunna utbyta uppgifter ur kriminalregistret mellan varandra. Det gjordes med syftet att förhindra att kriminella kan undfly sitt förflutna genom att flytta till ett annat EU-land än det där de dömdes.

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

I detta rambeslut fastställs allmänna principer för hur systemet ska fungera parallellt med rådets beslut 2009/316/RIF, i vilket man inrättade det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

VIKTIGA PUNKTER

Målen för rambeslutet är att

  • fastställa hur ett EU-land överför information om domen mot en medborgare i ett annat EU-land till det landet,
  • definiera skyldigheter som EU-landet där personen är medborgare har när det gäller lagring av information om domar, samt de förfaranden som det EU-landet ska följa när det besvarar förfrågningar om information om dess medborgare,
  • upprätta en ram för utveckling av ett datoriserat system för utbyte av information om domar.

EU-länderna ska utnämna centrala myndigheter till att utföra de uppgifter som gäller utbytet av information.

Ett dömande EU-land ska registrera nationaliteten eller nationaliteterna för personen som döms, och informera det EU-land eller de EU-länder där personen är medborgare om uppgifter om domar som han eller hon har i kriminalregistret. Dessa uppgifter är bland annat

  • information om personen som har dömts,
  • vilken typ av dom och dess innehåll,
  • brott som ledde till domen.

EU-landet där den dömda personen är medborgare ska lagra information som har skickats till det, för att kunna svara på begäran om information om domar som utförts mot dess medborgare. Svaret bör

  • innehålla information om domar på dess territorium, i andra EU-länder och länder utanför EU,
  • färdigställas inom 10 arbetsdagar, eller 20 om begäran gjordes av en person som har frågor om sitt eget kriminalregister.

Informationen kan delas för brottsmålsförfarande eller annat, t.ex. vid granskningar före anställning. Det är obligatoriskt att svara på begäran som görs för brottmålsförfaranden, medan de begäranden som har andra syften ska göras enligt gällande nationell lagstiftning.

När en central myndighet i ett EU-land tar emot en begäran om information från någon relevant nationell myndighet, kan den i sin tur be ett annat EU-land om information, särskilt från det land där personen i fråga är medborgare. När ett EU-land tar emot en begäran från en medborgare i ett annat EU-land angående personens eget kriminalregister, kan landet fråga det EU-land som han eller hon är medborgare i, om information och inkludera detta i det utfärdade certifikatet.

De flesta EU-länderna har i dagsläget infört systemet. På grundval av sin rättighet, som finns nedskriven i protokoll 36 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bestämde sig Förenade kungariket för att inte längre delta i Ecris från och med den 1 december 2014. Detta bekräftades genom kommissionens beslut 2014/858/EU.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2009/315/RIF

27.4.2009

27.4.2012

EUT L 93, 7.4.2009, s. 23-32

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2009/316/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF (EUT L 93, 7.4.2009, s. 33-48).

Kommissionens beslut 2014/858/EU av den 1 december 2014 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anmälan om landets önskan att delta i unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete som antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande och som inte ingår i Schengenregelverket (EUT L 345, 1.12.2014, s. 6-9).

Senast ändrat 10.06.2015

Top