Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpande av organiserad brottslighet: brott kopplade till deltagande i en kriminell organisation

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bekämpande av organiserad brottslighet: brott kopplade till deltagande i en kriminell organisation

Organiserad brottslighet är ett hot mot europeiska medborgare, företag, statliga institutioner och ekonomin i dess helhet. Brottslingar utför enkelt gränsöverskridande brott, vilket skapar ett behov för åtgärder på EU-nivå.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet.

SAMMANFATTNING

Sedan 1990-talet har Europeiska unionen (EU) vidtagit åtgärder för att effektivisera kampen mot organiserad brottslighet. Rådet antog 2008 rambeslut 2008/841/RIF om kampen mot organiserad brottslighet. Därmed kriminaliserades beteenden med koppling till deltagande i en kriminell organisation. Syftet med rambeslutet är att harmonisera EU-ländernas lagar gällande kriminalisering av brott som är kopplade till deltagande i en kriminell organisation samt fastställa sanktioner för dessa brott.

Brott

Det finns två typer av beteende av vilka medlemsstaterna ska erkänna åtminstone ett som en brottslig handling:

 • A: aktivt deltagande i en organisations brottsliga verksamhet där personen i fråga har kunskap om den kriminella organisationens syfte eller avsikt att begå brott.
 • B: en överenskommelse om fullbordan av brott, även om personen i fråga inte deltar i det egentliga genomförandet av brotten.

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner som motsvarar ovannämnda brotts svårhetsgrad.

 • För alternativ A innebär det lägsta kravet att beteendet beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst två år.
 • För alternativ B innebär det lägsta kravet att beteendet beläggs med samma maximala fängelsestraff som det brott som överenskommelsen avser eller med ett maximalt fängelsestraff på minst två år.

Sanktionerna kan under särskilda omständigheter lindras, t.ex. om gärningsmannen avstår från brottslig verksamhet eller hjälper till genom att identifiera eller väcka åtal mot de övriga gärningsmännen.

På grundval av rambeslutet måste EU-länder införa regler som syftar till att juridiska personer (t.ex. företag) kan hållas ansvariga för ovannämnda brott om dessa har begåtts å deras vägnar av någon som har en ledande ställning inom den juridiska personen.

Sanktionerna för juridiska personer ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De bör innefatta böter och kan eventuellt innefatta följande åtgärder:

 • Fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd.
 • Tillfälligt eller permanent näringsförbud eller stängning av inrättningar som har utnyttjats för att begå brotten.
 • Rättslig övervakning.
 • Rättsligt beslut om avveckling av verksamheten.

Behörighet och samordning av åtal

En medlemsstats behörighet ska omfatta brott som är kopplade till deltagande i en brottslig organisation när dessa brott har begåtts helt eller delvis inom medlemsstatens territorium, av en av dess medborgare eller till förmån för en juridisk person som är etablerad på den medlemsstatens territorium.

Om brottet omfattas av fler än en medlemsstats behörighet ska de samarbeta, t.ex. genom Eurojust, för att bestämma vilken medlemsstat som ska väcka åtal och för att centralisera förfarandena till en enda medlemsstat. Särskild hänsyn ska tas till var brottet utfördes, gärningsmannens nationalitet eller bostadsort, offrets ursprungsland och det territorium där gärningsmannen hittades.

Tillbakablick

 • 1997: EU antar den första handlingsplanen för att bekämpa organiserad brottslighet.
 • 1998: EU antar gemensam åtgärd 98/733/RIF om deltagande i en kriminell organisation.
 • 2000: FN:s generalförsamling antar Förenta Nationernas konvention mot transnationell organiserad brottslighet, det första globala, rättsliga instrumentet för bekämpande av transnationell organiserad brottslighet. Detta trädde i kraft 2003.
 • 2002: EU antar rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. I rambeslutet definieras en terroristgrupp på grundval av hur kriminell organisation definieras i gemensam åtgärd 98/733/RIF.
 • 2004: I meddelandet från kommissionen erkänns behovet av att förbättra åtgärderna som används för att bekämpa organiserad brottslighet. EU ansluter sig därför till FN:s konvention.
 • 2008: EU antar rambeslut 2008/841/RIF vilket upphäver gemensam åtgärd 98/733/RIF.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2008/841/RIF

11.11.2008

11.5.2010

EUT L 300, 11.11.2008.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förenta Nationernas konvention mot transnationell organiserad brottslighet (ej översatt till svenska) och vidföljande protokoll

Senast ändrat den 01.07.2014

Top