Help Print this page 
Title and reference
Beaktande av fällande domar avkunnade i medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beaktande av fällande domar avkunnade i medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande

Detta rambeslut fastställer minimivillkoren för när tidigare fällande domar som avkunnats i en medlemsstat, på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande mot samma person i en annan medlemsstat.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat.

SAMMANFATTNING

Detta rambeslut fastställer kriterierna för när tidigare fällande domar som avkunnats i en medlemsstat, på andra grunder, ska beaktas vid ett brottmålsförfarande i en annan medlemsstat.

Uppgifter om tidigare domar kan erhållas enligt tillämpliga instrument omömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan medlemsstaterna eller om utbyte av information som hämtats från kriminalregister. I samband med ett nytt brottmålsförfarande ska medlemsstaterna se till att tidigare fällande domar som avkunnats i en annan medlemsstat vederbörligen beaktas på samma villkor som tidigare nationella fällande domar.

De tidigare fällande domarna skall beaktas i skedet före rättegången, under rättegången liksom när domen verkställs. De bör särskilt beaktas i förhållande till tillämpliga processregler avseende:

  • tillfälligt frihetsberövande
  • kvalifikation av gärning
  • påföljds natur och stränghet
  • verkställighet av dom.

Då tidigare brottsmålsdomar beaktas av medlemsstaten som genomför det nya förfarandet, skall detta inte inkräkta på tidigare fällande domar, återkalla dem eller ta upp dem till omprövning.

I de fall där den tidigare domen inte har avkunnats eller verkställts till fullo i en annan medlemsstat före den straffbara handling som det nya förfarandet gäller, är det inte nödvändigt att följa nationella bestämmelser om fällande domar om tillämpningen av nationella bestämmelser på tidigare fällande domar begränsar domarens möjlighet att döma. Trots detta måste de tidigare fällande domarna beaktas på annat sätt.

Detta rambeslut ersätter artikel 56 i den europeiska konventionen av den 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar mellan medlemsstaterna. Artikeln gör det möjligt att beakta straffrättsliga domar som har avkunnats i andra stater som är parter i konventionen.

Bakgrund

Åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål antogs av rådet den 29 november 2000. Programmet innehåller också bestämmelser om fastställande av principen om att en medlemsstat måste ta hänsyn till tidigare straffrättsliga domar som har avkunnats av domstolar i andra medlemsstater för att bedöma brottslingens förflutna, inbegripet återfall och fastställa typ av straff och dess verkställighet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2008/675/RIF

15.8.2008

15.8.2010

EUT L 220, 15.8.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas genomförande av rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat [ COM(2014) 312 final, 2.6.2014 - ej offentliggjort i EUT].

Huvudslutsatserna i rapporten är följande:

  • 1Rambeslutet bidrar på ett betydelsefullt sätt till att främja ömsesidigt förtroende för strafflagar och domstolsbeslut i det europeiska området med rättvisa, eftersom det uppmuntrar en rättskultur där tidigare fällande domar som avkunnats i andra medlemsstater principiellt ska beaktas.
  • 2Bland de EU-länder som har införlivat det varierar efterlevnaden av rambeslutets bokstav och mening betydligt.
  • 3Att rambeslutet inte har införlivats eller bara har införlivats delvis och ofullständigt utgör ett hinder för ett effektivt fungerande europeiskt område med rättvisa. Det kan dessutom undergräva de rättmätiga förväntningarna hos EU-medborgarna, som därmed inte gynnas av denna rättsakt som har till syfte att minska återfall i brottslighet.
  • 4Kommissionen kommer att granska om medlemsstaterna tillämpar principen om likvärdighet och att den rättsliga verkan av utländska fällande domar principiellt är likvärdig med den rättsliga verkan som inhemska fällande domar har enligt medlemsstatens straffrättsliga system.
  • 5Medlemsstaterna uppmanas att beakta denna rapport och att lämna all övrig relevant information till kommissionen som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt fördraget.

Senast ändrat den 11.08.2014

Top