Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

En gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter

Sedan 1970-talet har EU utvecklat ett system som kallas NUTS (Nomenklatur för statistiska territoriella enheter), vilket delar in dess territorium geografiskt sett för att beräkna regionala statistiska uppgifter. Det inrättades främst för att bedöma stödberättigandenivåerna för Europeiska unionens (EU:s) strukturfonder utifrån objektiva, kvantitativa kriterier.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (se anknytande rättsakter).

SAMMANFATTNING

Alla EU-länder har sina egna system för förvaltnings- och administrationsstruktur, vissa mer centraliserade än andra. De varierar även kraftigt vad gäller befolkning, yta och utvecklingsnivåer. NUTS har utvecklats av Eurostat särskilt med de här flertalet olika omständigheterna i åtanke. Sedan 2003, då förordning (EG) nr 1059/2003 antogs, har NUTS rättslig status. Man har även kommit överens om framtida ändringar av klassifikationen. På så sätt säkerställer man att uppgifter avser samma regionala enhet under en viss tidsperiod. Detta är viktigt, i synnerhet för tidsserier.

NUTS-hierarkin

Varje land har en hierarki med tre nivåer av regionala underavdelningar. Dessa baseras på tröskelnivåer för minimi- och maximifolkmängd:

  • NUTS 1: stora socioekonomiska regioner, som t.ex. tyska delstater, belgiska regioner, polska regioner och rumänska makroregioner.
  • NUTS 2: basregioner för att tillämpa regionalpolitik, som t.ex. belgiska provinser, danska regioner och tjeckiska regioner (oblasti).
  • NUTS 3: små regioner för särskilda bedömningar, som t.ex. bulgariska provinser (oblasti) och italienska provinser.

Den tredje nivån är en underavdelning till den andra nivån, den andra nivån till den första nivån och den första nivån till länderna. NUTS omfattar inte den lokala (kommunala) nivån. EU-länder vars befolkning som helhet är under tröskelnivån för minimibefolkning på en viss NUTS-nivå, är själva territoriella enheter inom NUTS på den nivån.

Klassifikationskriterier

De befintliga administrativa enheterna i medlemsstaterna måste tas i beaktande i NUTS. Vilken NUTS-nivå som en befintlig administrativ nivå ska tillhöra bestäms efter den genomsnittliga befolkningsmängden i dess administrativa enheter. Detta görs enligt följande:

Nivå

Minimal befolkningsmängd

Maximal befolkningsmängd

NUTS 1

3 miljoner

7 miljoner

NUTS 2

800 000

3 miljoner

NUTS 3

150 000

800 000

Om det inte finns en tillräckligt stor, befintlig administrativ nivå i en medlemsstat i en viss nivå i klassifikationen, ska den nivån inrättas. Den ska inrättas genom sammanslagning av ett lämpligt antal befintliga mindre administrativa enheter som gränsar till varandra. De sammanslagna enheterna bildar en icke-administrativ nivå där varje icke-administrativ enhet måste respektera de ovannämnda tröskelnivåerna för befolkningsmängden.

Den nuvarande NUTS-klassifikationen är giltig från den 1 januari 2012 till den 31 december 2014. Den innehåller en förteckning med 97 regioner på NUTS 1-nivå, 270 regioner på NUTS 2-nivå och 1 294 regioner på NUTS 3-nivå. Som en följd av att Kroatien anslöt sig till EU den 1 juli 2013 utökades NUTS-klassifikationen med 1 region på NUTS 1-nivå, 2 regioner på NUTS 2-nivå och 21 regioner på NUTS 3-nivå. I förordning (EU) nr 1319/2013 finns uppdelningen av NUTS-nivåerna 1, 2 och 3, som träder i kraft den 1 januari 2015.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1059/2003

11.7.2003

-

EUT L 154, 21.6.2003

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1888/2005

26.11.2005

-

EUT L 309, 25.11.2005

Förordning (EG) nr 105/2007

2.3.2007

-

EUT L 39, 10.2.2007

Förordning (EG) nr 176/2008

6.3.2008

-

EUT L 61, 5.3.2008

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Förordning (EU) nr 31/2011

7.2.2011

-

EUT L 13, 18.1.2011

Förordning (EU) nr 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158, 10.6.2013

Förordning (EU) nr 1319/2013

7.1.2014 Genomförande: 1.1.2015

-

EUT L 342, 18.12.2013

Förordning (EU) nr 868/2014

2.9.2014 Genomförande: 1.1.2016

-

EUT L 241, 13.8.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 11/2008 av den 8 januari 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) på inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 5, 9.1.2008).

Europaparlamentets och rådets beslut 1578/2007/EU av den 11 december 2007 om gemenskapens statistiska program 2008-2012 (EUT L 344, 28.12.2007).

Senast ändrat den 02.07.2014

Top