Help Print this page 
Title and reference
Nya bestämmelser för produktion och märkning av ekologiska produkter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nya bestämmelser för produktion och märkning av ekologiska produkter

Enhetligare bestämmelser för produktion, märkning och kontroll av ekologiska produkter gör att producenterna kan konkurrera på lika villkor. Det stärker också förtroendet hos de allt fler EU-konsumenterna.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordningen innehåller nya bestämmelser för ekologiska produkter. Den fastställer också mål och principer för ekologisk produktion och innehåller detaljbestämmelser för produktion, märkning och kontroll samt för handeln med länder utanför EU. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2009.

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i förordningen gäller följande:

 • Jordbruksprodukter (inklusive produkter från vattenbruk), både bearbetade och obearbetade, som ska användas för livsmedelsändamål.
 • Foder.
 • Vegetativt förökningsmaterial och utsäde.
 • Jäst som ska användas som livsmedel eller foder.

Förordningen innehåller mål och allmänna principer för ekologiskt jordbruk. Syftet är att åstadkomma ett hållbart jordbruk som tillhandahåller produkter av hög kvalitet som efterfrågas av konsumenterna. De allmänna principerna gäller bland annat särskilda produktionsmetoder, användning av naturresurser och starkt begränsad användning av kemiska insatsvaror. Förordningen omfattar dessutom särskilda principer för bearbetning av ekologiska livsmedel och ekologiskt foder.

Produktionsbestämmelser

Enligt de allmänna bestämmelserna för ekologisk produktion är det inte tillåtet att använda genetiskt modifierade organismer (GMO) i någon form. Tack vare reglerna om märkning av livsmedel kan de berörda aktörerna se till att förbudet efterlevs. Det är likaså förbjudet att behandla livsmedel med joniserande strålning.

Jordbrukare som bedriver ekologisk och konventionell jordbruksproduktion parallellt måste se till att de båda typerna av djur respektive arealer hålls åtskilda.

Ekologisk växtodling omfattas av bestämmelser på följande områden:

 • Vid jordbearbetning måste man ta hänsyn till marklevande organismer och till jordens naturliga bördighet.
 • Skador och sjukdomar bör i första hand förebyggas med naturliga metoder. I vissa fall är det dock tillåtet att använda ett mindre antal växtskyddsmedel som godkänts av kommissionen.
 • Utsäde och vegetativt förökningsmaterial måste ha producerats med ekologiska metoder.
 • De rengöringsmedel som används måste ha godkänts av kommissionen.

Vilda växter kan också klassas som ekologiska produkter om de uppfyller vissa krav beträffande skörd/plockning och ursprungsområde. Samma sak gäller för marina alger.

Den ekologiska animalieproduktionen omfattas av ett antal bestämmelser:

 • Djuren ska vara födda och uppfödda på ekologiska gårdar.
 • Uppfödningsmetoderna måste uppfylla vissa krav, bland annat beträffande djurutrymmen.
 • Vid avel ska i första hand naturliga metoder användas.
 • Fodret ska vara ekologiskt producerat.
 • Särskilda krav på sjukdomsförebyggande åtgärder.
 • Vid rengöring och desinfektion får bara produkter som godkänts av kommissionen användas.

Det finns motsvarande regler för djur som används inom vattenbruket.

Kommissionen har godkänt ett begränsat antal kemiska produkter och ämnen för användning inom ekologiskt jordbruk. Dessa kan vara avsedda som foder, för växtskydd eller för rengöring av den utrustning och de lokaler som används inom djur- och växtproduktionen. Kommissionen har också möjlighet att ytterligare begränsa och villkora denna användning.

Gårdar som börjar med ekologisk produktion måste genomgå en särskild omställningsperiod som regleras i förordningen.

Bearbetat ekologiskt foder ska vara framställt av ekologiska råvaror och får inte ha bearbetats med hjälp av syntetiska lösningsmedel. Ekologiska livsmedel ska i huvudsak bestå av jordbruksråvaror. Andra råvaror får bara användas om de har godkänts av kommissionen. Ekologisk jäst ska ha producerats med ekologiska substrat och andra godkända råvaror.

Kommissionen kan bevilja undantag från bestämmelserna om mål, produktion och märkning. Undantagen är dock tidsbegränsade och beviljas bara i undantagsfall.

Märkning

Märkning, reklam och handelsdokument får innehålla begrepp som ”eko-” och ”bio-” för att känneteckna ekologiska produkter och de ingredienser eller råvaror de består av.

Ekologiska produkter ska ha en tydlig märkning på förpackningen och innehålla en hänvisning till det kontrollorgan som certifierat produkten.

Från och med den 1 juli 2010 ska livsmedelsprodukter från ekologiskt jordbruk vara försedda med EU-logotypen och en uppgift om produktens ursprung och ingående råvaror. Dessa uppgifter ska anges i samma synfält som EU-logotypen.

Kontroller

Genom ett särskilt kontrollsystem garanteras att kraven i förordningen efterlevs. Detta system bygger på förordning (EG) nr 882/2004 och på försiktighets- och kontrollåtgärder som fastställts av kommissionen. Avsikten är att livsmedlen ska vara spårbara på det sätt som anges i förordning (EG) nr 178/2002.

Kontrollernas utformning och frekvens bestäms efter en bedömning av risken för regelbrott. Kontrollerna utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till ackrediterade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt. Medlemsstaterna ska regelbundet meddela kommissionen vilka myndigheter och kontrollorgan som sköter dessa uppgifter (förteckning över organ och myndigheter som ansvarar för kontroller, offentliggjord 2007).

Myndigheterna bör också kontrollera verksamheten för alla aktörer som deltar i marknadsföringen av ekologiska produkter innan de släpps ut på marknaden. De aktörer som klarar kontrollen får ett intyg på att de uppfyller förordningens krav. Om överträdelser upptäcks ska myndigheterna se till att märkningen av produkterna i fråga inte på något sätt hänvisar till ekologisk produktion.

Handel med länder utanför EU

Produkter från länder utanför EU får också säljas på EU-marknaden som ekologiska produkter om de uppfyller förordningens krav och genomgått en kontroll. Denna kontroll kan antingen utföras av ett organ som godkänts av EU eller av ett ackrediterat kontrollorgan.

Saluföring och statistisk övervakning

Bara den nationella myndighet som kontrollerat en viss ekologisk produkt har rätt att förbjuda saluföringen av denna.

Kommissionen utför en statistisk övervakning utifrån uppgifter som tillhandahållits av medlemsstaterna. Vid utformningen av bestämmelser för ekologiskt jordbruk bistås kommissionen av ständiga kommittén för ekologiskt jordbruk (EN).

Bakgrund

Förordningen är resultatet av en serie initiativ för att främja ekologiskt jordbruk. Inom ramen för detta arbete har kommissionen också under 2004 utarbetat en europeisk åtgärdsplan för livsmedel och ekologiskt jordbruk.

De första bestämmelserna för ekologisk produktion infördes 1991 genom förordning (EG) nr 2092/91. Denna rättsakt har sedan ändrats ett flertal gånger eftersom den ekologiska produktionen ökat kontinuerligt i alla medlemsstater (årstillväxten inom sektorn uppskattas till omkring 25 % mellan 1993 och 1998, och ungefär 30 % därefter). En rapport om ekologisk produktion kommer att offentliggöras senast i slutet av 2011.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 834/2007

27.7.2007

-

EUT L 189, 20.7.2007

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 967/2008

10.10.2008

-

EUT L 264, 3.10.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsföreskrifter

Kommissionens förordning nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll [EUT L 250, 18.9.2008].

Senast ändrat den 20.11.2008

Top